Ny sökning
LK0198

Kyrkogårdsförvaltning

Detta är kursen för dig som jobbar, vill jobba inom eller bara är nyfiken på kyrkogårdssektorn.

Kyrkogårdarna är en del av både den stadsnära och landsbygdsnära grönstrukturen, samtidigt regleras kyrkogårdsförvaltningarnas verksamhet av särskilda lagar och regler, som i förlängningen berör oss alla. Få inblick i denna värld genom att gå denna kurs.Kyrkogårdarna utgör ett av våra största kulturarv, något som du får lära dig att bedöma och vårda i den här kursen. Men vi blickar inte bara bakåt i tiden i denna kurs, utan en del av tiden ägnas åt kyrkogårdarnas framtidsfrågor. I kursen medverkar erfaret fackfolk. Kursen består av fyra obligatoriska kurstillfällen i Alnarp, om vardera två dagar per månad. Varje kurstillfälle ingår således i examinationen som kompletteras med en hemtentamen. Kursen går på deltid över en termin.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0198

Läsåret 2021/2022

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30121)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30100)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30087)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30030)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30088)

2018-01-15 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30179)

2017-01-16 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30151)

2016-01-18 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30155)

2015-01-19 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30141)

2014-01-20 - 2014-06-08

Kursplan

LK0198 Kyrkogårdsförvaltning, 15,0 Hp

Administration of cemeteries

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande högskolebehörighet.

Mål

Kursens syfte är att utveckla studentens kunnande om kyrkogårdens förvaltning och kyrkogårdens gröna kulturarv samt utveckla färdigheter i att kommunicera detta.

Efter genomgången kurs skall studenten

- känna till och kunna diskutera förvaltning, lagar och förordningar inom kyrkogårdsförvaltning

- utvärdera och bedöma arbetsmetoder som olika förvaltare tillämpar för värdering, utveckling och åtgärder för bevarandet av kulturarvet

- utvärdera, analysera, beskriva och bedöma utvecklingsmöjligheter och framtidsfrågor inom kyrkogårdsverksamhet ur ett förvaltningsperspektiv

- formulera, genomföra, skriva och rapportera ett eget projekt

Innehåll

Kursen ges i fyra i princip jämnstora block som genomförs och examineras utifrån de uppsatta målen. Varje del bygger på föreläsningar, övningar, egna litteraturstudier, egna projektarbeten och exkursioner. Den första delen av kursen är en introduktion till kyrkogårdsverksamheten som helhet men fokuserar också på förvaltningsfrågor; ekonomi, organisation, lagar och förordningar. Den andra delen innehåller kulturarvsfrågor, skötselfrågor och arbetsmetoder för vård av kyrkogårdens gröna kulturarv. Den tredje delen har brukaren i centrum, och frågor kring livsåskådningar, olika praktiker liksom tillgänglighet behandlas. Kursens fjärde och avslutande del blickar framåt och visar på resultat från aktuell forskning, där utvecklings- och framtidsfrågor diskuteras.Grupparbeten, studiebesök och exkursion ingår. Schemalagda aktiviteter är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftliga hemtentamina och redovisning av projektarbeten. För godkänd kurs fordras godkända hemtentamina och projektarbeten samt närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på deltid över en termin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för landskapsingenjörsprogrammet
Ersätter: LP0506

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0198 Anmälningskod: SLU-30030 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%