Ny sökning
LK0213

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer

Kursen ingår som obliatorisk del av Trädgårdsingenjörsprogrammet, inriktning Design.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0213

Läsåret 2021/2022

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer (LK0213-40129)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer (LK0213-40075)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer (LK0213-10321)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer (LK0213-40110)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer (LK0213-40011)

2019-05-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer (LK0213-40090)

2018-04-27 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer (LK0213-40060)

2017-04-28 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer (LK0213-40088)

2016-04-29 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer (LK0213-40107)

2015-03-30 - 2015-05-03

Läsåret 2013/2014

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer (LK0213-40083)

2014-03-31 - 2014-05-04

Kursplan

LK0213 Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer, 7,5 Hp

Spatial Design and Colour Composition

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Särskild behörighet enligt fordringarna för trädgårdsingenjörprogrammet med designinriktning.

Mål

Syftet med kursen är:

- att utveckla seendet och uppfattningen av rummet.

- att, med hjälp av visuella medel, träna förmågan att "avläsa" verkligheten och att i omvänd riktning träna förmågan att läsa bildrepresentationer av densamma.

- att, med tonvikten på visuell kommunikation, uppöva förmågan att återge rumsliga situationer och redovisa egna idéer.

- att understödja färdighetsutveckling i att skissa, teckna, måla och modellera rum.

- att i arbetsprocess och arbetsredovisning utveckla förmågan att arbeta med bilder.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- med stöd av handledning, kunna använda verktyg för grundläggande rumsanalys.

- återge rumsliga situationer genom olika visuella medel.

- kritiskt granska sina undersökningar av rummet samt visuellt kommunicera och motivera sina iakttagelser.

- redovisa olika representationstekniker och metoder för formåtergivning och bildframställning av rum.

- med stöd av handledning, genomföra enklare egna projekt i rumsgestaltning.

Innehåll

- Analys av rum och rumsstrukturer med hjälp av iakttagelser och frihandsskisser på plats.

- Olika metoder för formåtergivning och bildframställning av rum.

- Skissteknik, perspektiv, övningar i formåtergivning, komposition och färglära.

- Framställning av egna projekt i form och rumsgestaltning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av inlämning av övningsuppgifter. För godkänd kurs fordras godkänt deltagande i workshop samt godkänd redovisning av övningsuppgifter och projekt.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Från och med 2010 gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15:

Matematik B

Naturkunskap B (Biologi A+ Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B)

Samhällskunskap A

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PU trädgård
Ersätter: LP0577

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0213 Anmälningskod: SLU-40002 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%