Ny sökning
LK0219

Växtkomposition

Kursen syftar till att utveckla förmågan att använda växter och att gestaltningsmässigt sätta samman välfungerande planteringar med olika karaktär och för olika ändamål. Kursen bygger på tidigare inhämtad kunskap om växter samt deras egenskaper och krav på växtplats. I praktiska övningar relateras planteringsförslag till övergripande mål för karaktär och funktion. Innehållsmässigt sträcker sig kursen från diskussioner om planteringars roll i större rumsliga sammanhang till överväganden kring kompositionsmässiga aspekter beträffande färg, form, struktur och textur.

Andra kursvärderingar för LK0219

Läsåret 2021/2022

Växtkomposition (LK0219-20144) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Växtkomposition (LK0219-20103) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Växtkomposition (LK0219-20120) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Växtkomposition (LK0219-20011) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Växtkomposition (LK0219-20086) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Växtkomposition (LK0219-20069) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Växtkomposition (LK0219-20099) 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Växtkomposition (LK0219-20095) 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Växtkomposition (LK0219-20074) 2013-11-11 - 2014-01-19

LK0219 Växtkomposition, 15,0 Hp

Planting design

Kursplan fastställd

2012-10-19

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projekt 1 4,00 1002
Projekt 2 5,00 1003
Projekt 3 6,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i huvudområdet landskapsplanering eller landskapsarkitektur.

Mål

Kursen syftar till att fördjupa vegetationsgestaltningens kompositionsmässiga grunder med tonvikt på park- och trädgårdssammanhang. Utifrån tidigare erhållen kännedom om växtmaterialets egenskaper och utveckling under olika förutsättningar avser kursen att öva färdigheter i att sätta samman välfungerande planteringar med olika karaktär och för olika ändamål.
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- beskriva och exemplifiera flera svenska och/eller internationella förebilder som karakteriseras av en hög kvalitativ nivå beträffande växtkomposition och formtänkande
- redogöra för olika växters lämplighet som gestaltningsmedel i olika situationer, med tanke på rumslighet, ståndort, skötselambitioner och funktion
- upprätta en korrekt planteringsplan med tillhörande växtlista.

Vidare skall den studerande efter genomgången kurs ha uppövat sin förmåga att:
- gestalta och komponera välfungerande planteringar/miljöer med hänsyn tagen till olika växtplatsers skiftande förutsättningar beträffande rumslighet, ståndort, skötselambitioner och funktion
- gestalta/komponera karaktärsstarka miljöer, vilka huvudsakligen består av växter, som från de stora formmässiga och rumsliga helheterna ända ner till minsta detalj genomsyras av en abstrakt idé/ett koncept.

Innehåll

Kursen innefattar studier och färdighetsträning i bland annat följande moment:
- enskilda växters möjligheter att fungera som arkitektoniska och karaktärsförstärkande element
- växters användning och betydelse i modern landskapsarkitektur och historiska anläggningar
- funktionella och estetiska aspekter på planteringars uppbyggnad
- det ömsesidiga samspelet mellan växtförslag och målformuleringar för önskad karaktär och gestaltningsvision
- redovisning av situationsplan med karaktärsbeskrivning samt av planteringsplan med tillhörande växtförteckning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i obligatoriska seminarier och exkursioner samt godkända seminarie- och övningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott trädgård
Ersätter: LP0563
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0219 Anmälningskod: SLU-20002 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%