Ny sökning
LK0219

Växtkomposition

Kursen syftar till att utveckla förmågan att använda växter och att gestaltningsmässigt sätta samman välfungerande planteringar med olika karaktär och för olika ändamål. Kursen bygger på tidigare inhämtad kunskap om växter samt deras egenskaper och krav på växtplats. I praktiska övningar relateras planteringsförslag till övergripande mål för karaktär och funktion. Innehållsmässigt sträcker sig kursen från diskussioner om planteringars roll i större rumsliga sammanhang till överväganden kring kompositionsmässiga aspekter beträffande färg, form, struktur och textur.

Information från kursledaren

Hej och välkomna till kursen Växtkomposition LK0219!

Nu är äntligen schemat utlagt!!!

Jag har försökt att hitta en bra balans mellan att vistas på campus och att ses på zoom. I genomsnitt är vi på campus 2 ggr/vecka. Några gånger fler ggr andra ggr färre. Jag har försökt nyttja zoom i de situationer där zoom passar bäst helt enkelt och bla för att se till att intressanta föreläsare från andra delar av landet kan vbara med i vår kurs!

I år blir det en spännande kurs med många inspirerande föreläsare och projekt. Kursen innehåller 3 stycken huvudprojekt och modulindelningen ( antal hp/ projekt) har förändrats en smula sedan tidigvarande år. Projekt 1, som heter kompositionsprinciper är i stort sett samma medan projekt 2, som i år har fokus på hållbarhet, har fått mer utrymme i schemat och kommer även innehålla ett moment där ni lär er räkna på vad ett projekt kostar. I Projekt 3 som vi år kallar 'Naturalistisk plantering' kommer fokus ligga på att sätta samman en välfungerande och välkomponerad större plantering.

Växten är självklart alltid i centrum i alla projekten men där skalan, sammanhanget, samspelet med omgivning och andra material skiljer sig en del mellan de olika projekten.

Två böcker är obligatoriska som kurslitteratur:

  • Oudolf, P, Kingsbury, N, 2013, Planting a New Perspective ISBN 978-160469-370-6 Portland
  • Dunnett, Nigel, 2019, Naturalistic Planting Design: The Essential Guide ISBN 9780993389269

Jag är laddad för en ny spännande kurs och ser fram emot att träffa er!

Varm välkomna! Er kursledare Mona Wembling

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0219-20144 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0219

Läsåret 2020/2021

Växtkomposition (LK0219-20103)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Växtkomposition (LK0219-20120)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Växtkomposition (LK0219-20011)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Växtkomposition (LK0219-20086)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Växtkomposition (LK0219-20069)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Växtkomposition (LK0219-20099)

2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Växtkomposition (LK0219-20095)

2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Växtkomposition (LK0219-20074)

2013-11-11 - 2014-01-19

Kursplan

LK0219 Växtkomposition, 15,0 Hp

Planting design

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projekt 1 4,0 0302
Projekt 2 5,0 0303
Projekt 3 6,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i huvudområdet landskapsplanering eller landskapsarkitektur.

Mål

Kursen syftar till att fördjupa vegetationsgestaltningens kompositionsmässiga grunder med tonvikt på park- och trädgårdssammanhang. Utifrån tidigare erhållen kännedom om växtmaterialets egenskaper och utveckling under olika förutsättningar avser kursen att öva färdigheter i att sätta samman välfungerande planteringar med olika karaktär och för olika ändamål.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

- beskriva och exemplifiera flera svenska och/eller internationella förebilder som karakteriseras av en hög kvalitativ nivå beträffande växtkomposition och formtänkande

- redogöra för olika växters lämplighet som gestaltningsmedel i olika situationer, med tanke på rumslighet, ståndort, skötselambitioner och funktion

- upprätta en korrekt planteringsplan med tillhörande växtlista.Vidare skall den studerande efter genomgången kurs ha uppövat sin förmåga att:

- gestalta och komponera välfungerande planteringar/miljöer med hänsyn tagen till olika växtplatsers skiftande förutsättningar beträffande rumslighet, ståndort, skötselambitioner och funktion

- gestalta/komponera karaktärsstarka miljöer, vilka huvudsakligen består av växter, som från de stora formmässiga och rumsliga helheterna ända ner till minsta detalj genomsyras av en abstrakt idé/ett koncept.

Innehåll

Kursen innefattar studier och färdighetsträning i bland annat följande moment:

- enskilda växters möjligheter att fungera som arkitektoniska och karaktärsförstärkande element

- växters användning och betydelse i modern landskapsarkitektur och historiska anläggningar

- funktionella och estetiska aspekter på planteringars uppbyggnad

- det ömsesidiga samspelet mellan växtförslag och målformuleringar för önskad karaktär och gestaltningsvision

- redovisning av situationsplan med karaktärsbeskrivning samt av planteringsplan med tillhörande växtförteckning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i obligatoriska seminarier och exkursioner samt godkända seminarie- och övningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PU trädgård
Ersätter: LP0563

Betygskriterier

Betygskriterier LK0219, Växtkomposition, 15hp. Ht -2021

Lärandemål enligt kursplan

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. beskriva och exemplifiera flera svenska och/eller internationella förebilder som karakteriseras av en hög kvalitativ nivå beträffande växtkomposition och formtänkande.

2. gestalta/komponera karaktärsstarka miljöer, vilka huvudsakligen består av växter, som från de stora formmässiga och rumsliga helheterna ända ner till minsta detalj genomsyras av en abstrakt idé/ett koncept.

3. redogöra för olika växters lämplighet som gestaltningsmedel i olika situationer, med tanke på rumslighet, ståndort, skötselambitioner och funktion.

4. gestalta och komponera välfungerande planteringar/miljöer med hänsyn tagen till olika växtplatsers skiftande förutsättningar beträffande rumslighet, ståndort, skötselambitioner, bestämd budget och funktion.

5. upprätta en korrekt planteringsplan med tillhörande växtlista.

Kursmoment / ingående

lärandemål

Projekt 1 ( 4 hp)

Kompositionsprinciper

/ 1,2, 3,4

Projekt 2 - Ett hållbart trädgårdsrum ( 5hp)

/ 2,3,4,5

Projekt 3 - Naturalistiska planteringar ( 6 hp)

/4,3,2,5

5

Visar mycket god förståelse för valda stilbildares kompositionsprinciper och har på ett intressant och kreativt sätt utnyttjat dessa principer i en karaktärsstark och mycket väl genomarbetad gestaltning som framhäver de valda växterna på ett slående sätt. Valt växtmaterial är anpassat efter ståndorten och tar stor hänsyn till skötselaspekter. Visar mycket god förmåga att omsätta kurslitteraturens kunskap i inlämnat förslag. Övningen är inlämnad i tid.

Kan presentera ett förslag på ett trädgårdsrum, som genomsyras av ett tydligt och engagerande koncept, vilket redovisas på ett slående och tilltalande sätt. Förslaget visar stor förståelse för hållbarhet, genomförbarhet och samtliga växter, detaljer och material är redovisade på ett tydligt sätt. Planteringen är redovisad i en formellt korrekt planteringsplan. Förslaget är som helhet mycket väl genomarbetat. Visar mycket god förmåga att omsätta kurslitteraturens kunskap i inlämnat förslag. Uppgiften är inlämnad i tid.

Kan presentera ett genomarbetat, tilltalande och innovativt förslag på en naturalistisk plantering som tar stor hänsyn till beställarens önskemål, platsens förutsättningar samt ståndort. Visar mycket stor förståelse för växternas krav samt för växternas samspel och dynamik. Visar i förslaget mycket stor insikt i skötselaspekter. Visar mycket god förmåga att omsätta kurslitteraturens kunskap i inlämnat förslag. Planteringar redovisas i en korrekt planteringsplan. Redovisningen är tydlig och säljande. Uppgiften är inlämnad i tid.

4

Visar mycket god förståelse för valda stilbildares kompositionsprinciper och har på ett intressant sätt utnyttjat dessa principer i en karaktärsstark och väl genomarbetad gestaltning som framhäver de valda växterna på ett bra sätt. Valt växtmaterial är anpassat efter ståndorten och tar hänsyn till skötselaspekter. Visar god förmåga att omsätta kurslitteraturens kunskap i inlämnat förslag. Övningen är inlämnad i tid.

Kan presentera ett förslag på ett trädgårdsrum som genomsyras av ett tydligt och intresseväckande koncept. Förslaget visar stor förståelse för genomförbarhet, hållbarhet och samtliga växter, detaljer och material är redovisade på ett tydligt sätt. Planteringen är redovisad i en formellt korrekt planteringsplan. Förslaget är som helhet väl genomarbetat. Visar god förmåga att omsätta kurslitteraturens kunskap i inlämnat förslag. Uppgiften är inlämnad i tid.

Kan presentera ett genomarbetat, tilltalande förslag på en storskalig plantering som tar stor hänsyn till beställarens önskemål, platsens förutsättningar samt ståndort. Visar stor förståelse för växternas krav samt för växternas samspel och dynamik. Visar i förslaget stor insikt i skötselaspekter. Visar god förmåga att omsätta kurslitteraturens kunskap i inlämnat förslag. Planteringar redovisas i en korrekt planteringsplan. Redovisningen är tydlig och säljande. Uppgiften är inlämnad i tid.

3

Visar förståelse för valda stilbildares kompositionsprinciper och har på ett relevant sätt utnyttjat dessa principer i en karaktärsstark gestaltning som framhäver de valda växterna. Valt växtmaterial är anpassat efter ståndorten och tar hänsyn till skötselaspekter. Visar förmåga att omsätta kurslitteraturens kunskap i inlämnat förslag.

Kan presentera ett förslag på ett trädgårdsrum som genomsyras av ett tydligt koncept. Förslaget är genomförbart och samtliga växter, detaljer och material är redovisade. Planteringen är redovisad i en formellt korrekt planteringsplan. Visar förmåga att omsätta kurslitteraturens kunskap i inlämnat förslag.

Kan presentera ett förslag på en naturalistisk plantering som tar hänsyn till beställarens önskemål, platsens förutsättningar samt ståndort. Visar förståelse för växternas krav samt för växternas samspel och dynamik. Förslaget tar hänsyn till skötselaspekter. Visar förmåga att omsätta kurslitteraturens kunskap i inlämnat förslag. Planteringar redovisas i en korrekt planteringsplan.

U

Närvaro, deltagande eller

inlämning

Uppgifterna skall vara utförda inom utsatt tid för att betyg högre än 3 skall ges. Närvaro, deltagande i, och/eller inlämning av ovanstående moment krävs för att erhålla betyg på kursen. Närvaro på 85% av kursens obligatoriska moment (seminarier och exkursion) krävs för erhållande av betyg.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0219 Anmälningskod: SLU-20144 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%