Ny sökning
LK0228

Landskapsarkitektens praktik

2020-04-20
LANDSKAPSARKITEKTENS PRAKTIK
Landskapsarkitektens praktik, 15 hp är en kurs som ges kontinuerligt under läsåret, dvs. i samtliga läsperioder. Du kan alltså också göra praktik under sommarperioden.

2020-04-20
Anmälan och registrering
Anmäl dig via Studentwebben för att bli antagen till kursen. Det finns ingen samlad kursstart. Registrering på kursen sker genom att du fyller i blanketten "Godkännande av praktikplats", vilken lämnas eller skickas till kursledaren för bedömning och godkännande. Därefter registreras du på kursen. Blanketten finns att hämta under "Litteratur/länkar". Det går bra att skicka den ifyllda blanketten i digital form. Praktikplatsen och omfattningen av praktiken ska vara godkänd av kursansvarig innan praktikarbetet startar.

2020-04-20
Innehåll
Förberedelse inför praktik. 9 veckors arbetsplatsförlagd praktik (minst 45 dagar). Skriftlig rapport. Omfånget skall motsvara ca 10-15 sidor text exklusive bildmaterial.

2020-04-20
Examination
En skriftlig rapport skall lämnas till kursledaren för examination efter avslutad praktik. Den skall innehålla beskrivningar av arbetsplatsen och dess olika verksamhetsområden; beskrivning av arbetsmoment som studenten deltagit i samt reflektioner kring praktik/praktikplats/ yrkesroll/samhällskontext och kritiskt förhållningssätt till exempelvis uppgifter och underlagsmaterial, arbetsprocessen, möjlighet till omvärdering under processens gång, tillgänglighets- och jämställdhetsaspekter etc. Ett skriftligt intyg från arbetsplatsen med handledarens bedömning av studentens initiativförmåga, motivationsgrad, faktiska prestation samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Av intyget skall framgå praktikperiodens längd. Intyget ska vara undertecknat av handledaren. För godkänd kurs krävs förutom ovanstående minst 80% närvaro på arbetsplatsen under praktikperioden.

2020-04-20
Betygsskala
Godkänd/Icke godkänd.

2020-04-20
Övrigt
Kursen är till största delen förlag till en arbetsplats där studenten under handledning arbetar med arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom landskapsarkitektyrket. Kursen är inriktad på "kontorspraktik", dvs. omfattar till exempel inte praktiskt anläggnings- och skötselarbete. Det är studentens eget ansvar att ordna praktikplats och handledare på denna arbetsplats. Kursen är obligatorisk i landskapsarkitektexamen. Kursen ger sedan vårterminen 2019 färdighetstränande poäng.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-03-16 och 2021-04-06

Andra kursvärderingar för LK0228

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2018-06-04 - 2018-09-02

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2017-06-05 - 2017-08-27

Läsåret 2016/2017

Landskapsarkitektens praktik (LK0228-30127), Alnarp 2017-03-22 - 2017-06-04

LK0228 Landskapsarkitektens praktik, 15,0 Hp

Landscape architect practice

Kursplan fastställd

2018-11-05

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(AXX)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Förkunskaper krävs motsvarande 120 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur eller landskapsplanering eller att studenten är antagen till något av masterprogrammen Urban Landscape Dynamics eller Landscape Architecture (antagna t o m ht12)

Mål

Kursens mål är att studenten genom praktiskt arbete och reflektion över arbetet i landskapsarkitektens yrkesmässiga kontext vidareutvecklar sin förtrogenhet med den aktuella yrkesrollen, under överinseende av kvalificerad handledare på arbetsplatsen.
Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redovisa sina praktiska erfarenheter från arbetsplatsen i en skriftlig rapport.
- reflektera över arbetsuppgifter i en vidare yrkesmässig och samhällelig kontext
- utföra ett självständigt praktiskt arbete

Innehåll

- Förberedelse inför praktik i samråd med studierektor/kursansvarig
- 9-10 veckors arbetsplatsförlagd praktik
- Skriftlig rapport (10-15 sidor exkl. bildmaterial)
- kursen ger färdighetstränade poäng

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination:
Arbetsrapport. Avsnitt som måste ingå i rapporten är:
- Beskrivning av arbetsplatsen och dess olika verksamhetsområden
- Beskrivning av arbetsmoment som studenten deltagit i
- Reflektioner kring praktik/praktikplats/yrkesroll/samhällskontext och kritiskt förhållningssätt till exempelvis uppgifter och underlagsmaterial, arbetsprocessen, möjlighet till omvärdering under processens gång, tillgänglighets- och jämställdhetsaspekter etc.
Rapportens innehåll och kvaliteter är betygsgrundande, liksom handledarens bedömning (via arbetsintyg) av studentens initiativförmåga, motivationsgrad, faktiska prestation, samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Fordringar för godkänd kurs
Minst 80% närvaro på arbetsplatsen under praktikperioden
Godkänd rapport
Inlämnat arbetsintyg

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det är studentens eget ansvar att ordna en praktikplats och att där uppsöka en handledare.
Praktikplatsen och omfattningen av praktiken ska i förväg godkännas av kursansvarig.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp
Ersätter: LK0163
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0228 Anmälningskod: SLU-10140 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%