Ny sökning
LK0244

Trädgårdsdesignens metod och material

Hej & välkommen till årets kurs!

Den obligatoriska kurslitteraturen ligger under modulen "litteraturlista". För information om referenslitteratur samt inköp av material innan kursstart hänvisas ni till kursens canvassida.

Hälsningar Petra Thorpert

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för LK0244

Läsåret 2020/2021

Trädgårdsdesignens metod och material (LK0244-20101) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2018/2019

Trädgårdsdesignens metod och material (LK0244-20012) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Trädgårdsdesignens metod och material (LK0244-20085) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Trädgårdsdesignens metod och material (LK0244-20066) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Trädgårdsdesignens metod och material (LK0244-20100) 2015-10-31 - 2016-01-17

LK0244 Trädgårdsdesignens metod och material, 15,0 Hp

Garden design - method and material

Kursplan fastställd

2014-12-17

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Digitala verktyg 3,00 1002
Rumsgestaltning och visuell kommunikation 5,00 1003
Designprocessens verktyg 7,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Samma som för Trädgårdsingenjör:design-kandidatprogram.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om och färdigheter i att använda metoder och material inom trädgårdsdesignens kontext. Kursen ger också grundläggande kunskaper i växtfysiologi. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- uppvisa grundläggande färdigheter i tillämpningen av designprocessens verktyg och metoder, såsom platsanalys, uppmätning, rumsgestaltning och visuell kommunikation.
- uppvisa grundläggande färdigheter i tillämpningen av digitala verktyg
- översiktligt redogöra för grundläggande växtfysiologiska processer och begrepp.

Innehåll

I kursen introduceras studenten till de verktyg, metoder och material som är grundläggande inom trädgårdsdesign. Dessa tillämpas i konkreta exempel och övningar där studenten steg för steg tar sig an designprocessens olika delar. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningar där kunskapen fördjupas och befästs genom reflektioner över den egna arbetsprocessen. Växtfysiologin behandlar växtens inre uppbyggnad, vatten- och näringsupptagning, fotosyntes och organiska ämnen, tillväxtfaktorer samt tillväxt från frö till planta med hjälp av exempel som är relevanta inom trädgårdsdesign.
Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningar och seminarieuppgifter. Aktivt deltagande i obligatoriska moment. Godkända skriftliga uppgifter i växtfysiologi.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Inköp material
Kommentar: Material att ta med till kursens designövningar: 1. Skallinjal Välj en skallinjal med skalserien: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:500 2. Skisspapper (finns på rulle, 30 cm är en bra bredd att börja med). 3. Valfritt illustrationsmaterial, färgade pennor, promarkers, tusch, blyerts pennor, akvarell etc.
2) Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction, London.
Författare: Dee, C. (2001).
Kommentar: Obligatorisk litteratur! Litteraturen kommer att användas vid seminarier och skriftliga reflektioner. Några exemplar av boken finns att tillgå under kursens övningar, dock rekommenderas att boken inhandlas.
3) Life Between Buildings
Författare: Gehl, J. (2011).
Kommentar: Obligatorisk litteratur Litteraturen nedan kommer att användas vid seminarier och skriftliga reflektioner. Några exemplar av boken finns att tillgå under kursens övningar, dock rekommenderas att boken inhandlas.
4) From Concept to Form in Landscape Design, John Wiley & Sons Inc.
Författare: Grant, W.R. (2007)
Kommentar: Referenslitteratur (ej-obligatorisk men värdefull)
5) The planting design handbook, Hampshire
Författare: Robinson, N. (2004)
Kommentar: Referenslitteratur (ej-obligatorisk men värdefull)
6) Landscape Graphics, New York
Författare: Grant, W. 2002,
Kommentar: Värdefulla och bra böcker om grafiskt språk, skissande, situationsplaner, sektioner etc.
7) Design Drawing Experiences
Författare: Lockard, W. 2000,
Kommentar: Värdefulla och bra böcker om grafiskt språk, skissande, situationsplaner, sektioner etc.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0244 Anmälningskod: SLU-20143 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%