Ny sökning
LK0251

Studio - Avancerad växtgestaltning

I denna kurs fördjupar vi gestaltning med växter, det vill säga formgivning av olika miljöer där växter spelar en särskilt viktig roll. Under kursens olika övningar och seminarier diskuterar vi gestaltning för olika uttryck och funktioner med fokus på växtval, växtplats, dynamik över åren, växtkvaliteter och växtstorlekar. Flera yrkesverksamma projektörer medverkar som gästföreläsare och handledare.
Under kursen arbetar vi med fallstudier i olika skalor, från detaljerna i en fickpark till mer storskaliga uttryck i gatumiljö.
Kunskapen om träd och buskar fördjupas genom litteraturstudier. Perenner och lökväxter ges extra utrymme.

2020-08-26
Snart börjar kursen
Vad roligt att du ska läsa kursen. Vi börjar den 1:a september på zoom, som också kommer att bli vår stadiga punkt i tillvaron pga Corona. Ladda hem klienten till zoom om du inte redan gjort det: https://student.slu.se/sw-nyheter/2020/3/nu-har-du-som-student-tillgang-till-motesverktyget-zoom/ Jag kan inte nå alla per e-post eftersom vissa adresser skickar felmeddelande tillbaks. Uppdatera gärna din e-postadress så att inte vi tappar kontakten. Om du har blivit antagen till kursen med villkor så ska du skicka mig utdrag som visar att villkoret är uppfyllt vid kursstart. Det uppdaterade schemat har fortfarande vissa osäkerheter (röd text) och kan ändras. Vi ses på måndag på zoom. /Hej från Ulla, Bodil och Anna

2020-06-30
Hur kursen påverkas av Coronapandemin
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kursen kommer i stort sett att gå på distans, men vi kommer att ses IRL vid exkursioner och vid en workshop här på SLU. Föreläsningar kommer att ske via inspelade filmer på Canvas eller via zoom. Centralt på SLU är det bestämt att vi ska halvera antalet platser i samtliga undervisningslokaler. Vi har tillgång till ritsal 3a under nästan hela kursen. Det finns vissa datum som ritsalen kommer att nyttjas av en annan kurs. Dessa datum finns noterade på schemat. Ritsalen kommer för det mesta att vara tillgänglig men det finns begränsningar. Endast halva gruppen kommer att få vara i salen per dag. Gruppen kommer att delas in i två halvor som gäller under hela kurstiden. Det är inte meningen att ni ska byta grupper för då exponeras ni för fler människor och smittrisken ökar. Meddela Ulla Myhr om du saknar möjlighet att arbeta på distans. Vid exkursionerna så besöker vi endast ett objekt per dag för att resor till och från platsen ska kunna ske när det inte är rusningstid för att minska exponeringen för många människor.

2020-06-30
Hej och välkommen till kursen
Det finns ett preliminärt schema och ett meddelande om hur kursen påverkas av Coronaepidemin. Det finns också läsanvisningar till den obligatoriska kurslitteraturen, The Planting Design Handbook (ver 3) av Nick Robinson. Registrera dig själv på kursen via webben. Om du har villkor så måste dessa uppfyllas innan du kan bli registrerad, därför kan du inte själv registrera dig då. Om du har sökt kursen men fått andra planer så är det viktigt att du snabbt avsäger dig platsen så att någon annan kan ta den platsen på kursen. Ha en skön sommar! Vi ses 31:a augusti på zoom! Hej från Ulla, Bodil, Anna och Sofia

Kursvärderingen är avslutad

LK0251-10179 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0251

Läsåret 2019/2020

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10179), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10179), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10179), Uppsala 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10179), Uppsala 2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10179), Uppsala 2015-08-31 - 2015-10-30

LK0251 Studio - Avancerad växtgestaltning, 15,0 Hp

Studio - Advanced plant design

Kursplan fastställd

2014-12-17

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska övningar 5,00 1002
Fickparken 5,00 1003
Träd i staden 5,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp varav 90 hp landskapsarkitektur innehållande växtkännedom och/eller växtmaterial och/eller växtgestaltning som tillsammans utgör minst 15 hp, samt kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sin förståelse för - och skicklighet i - att använda växter i gestaltning av utemiljöer. Syftet är även att gynna studentens språkutveckling om växtkaraktärer och gestaltning.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- ha god kännedom om planteringsplaner och växtförteckningar

Färdighet och förmåga
- upprätta planteringsplaner och växtförteckningar
- föreslå och motivera val av växter ur alla växtgrupper, som träd, buskar och perenner, för olika gestaltningsuttryck, funktioner och ståndorter
- beskriva sin gestaltning med begrepp från litteraturen
- på ett självständigt sätt införskaffa sig ny och kompletterande kunskap kring växter och deras användning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska och reflektera över sina egna och andras växtgestaltningar utifrån kriterier som upplevelsevärden, genomförande, växtdynamik och i viss mån skötsel.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar och exkursioner. Föreläsningar berör växtgestaltning från olika perspektiv och exkursionerna exemplifierar växtgestaltning i olika skalor och med olika detaljeringsgrad. Det enskilda arbetet, övningarna, fördjupar synsättet på växternas roll i gestaltningen av landskap i olika skala, från det lilla landskapsrummet där människor sitter ner eller färdas till fots till det stora landskapet där människor färdas snabbt, på cykel, i bil eller buss. Det enskilda arbetet diskuteras i kritikseminarier.

Växtkunskaperna utökas med studentens intresse som urvalsfaktor och drivkraft. Växtkunskaperna tillämpas i gestaltningsövningar och konkretiseras i planteringsplaner och växtförteckningar.

I kursen är språkutvecklingen kring gestaltning central. Gestaltningsbegrepp diskuteras i grupp och tillämpas i övningar.

Seminarier och övningar är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd redovisning av det enskilda arbetet samt aktivt deltagande i seminarier och övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetsträning.

Grundläggande kunskaper i utformning av utemiljöer och grundläggande växtkännedom, särskilt buskar och träd, från kurser som ges inom SLU:s landskapsarkitektprogram rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0121, LK0154
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) The Planting Design Handbook. 3:e utgåvan
Författare: Nick Robinson
Kommentar: Obligatorisk kurslitteratur. Finns som e-bok via SLU biblioteket. Läsanvisning: Gör en läslogg, dvs anteckna det som du finner intressant, anteckna var i boken du hittar detta. Koppla till annan litteratur och till din erfarenhet av platser och växtgestaltning. Översätt begreppen i kap 6.
2) Gräs och bambu
Författare: Hansson M. Hansson B.
Kommentar: Rekommenderad bok
3) Lökar och knölar
Författare: Hansson M. Hansson B.
Kommentar: Rekommenderad bok
4) Perenner
Författare: Hansson M. Hansson B.
Kommentar: Rekommenderad bok
5) Planting in a post-wild world
Författare: Rainer & West,
Kommentar: Rekommenderad bok
6) Stadsträdslexikon
Författare: Sjöman H. Slagstedt J.
Kommentar: Rekommenderad bok
7) Träd i urbana landskap
Författare: Sjöman H. Slagstedt J.
Kommentar: Rekommenderad bok

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0251 Anmälningskod: SLU-10179 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%