Ny sökning
LK0257

Växtkännedom och vegetationsekologi

I kursen studeras växtmaterial genom föreläsningar, lärarledda demonstrationer och självstudier. Genom litteraturstudier, övningar, demonstrationer och fältvandringar utvecklas kunskap om användningsområde, klimathärdighet, handelskvaliteter och upplevelsevärden för växtmaterialet i ett utvalt bassortiment. Detta omfattar främst barrväxter och lignoser på vinterkvist.

I kursen analyseras och diskuteras hortikulturella växters ståndortspreferenser samt att förmågan att beskriva och analysera naturliga biotopers ekologi inklusive markförhållanden utvecklas genom att använda tillgängliga verktyg. Detta sker genom fältövningar, seminarier, litteraturstudier samt föreläsningar och redovisas i ett skriftligt arbete som presenteras muntligt.

Obligatoriska moment som ingår är övningar och seminariearbete med skriftlig och muntlig redovisning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0257

Läsåret 2021/2022

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30247)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30097)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30091)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30015)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30099)

2018-01-15 - 2018-02-14

Läsåret 2016/2017

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30176)

2017-01-16 - 2017-02-15

Kursplan

LK0257 Växtkännedom och vegetationsekologi, 7,5 Hp

Plant knowledge and vegetation ecology

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Vegetationsekologi 3,0 0402
Växtkännedom 3,0 0403
Obligatoriska moment 1,5 0404

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 15 hp biologi

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupad e kunskaper om växter, vegetation och naturliga ståndorter samt öppna upp för nya kunskapsfält inom ämnena.Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- Identifiera ett ur användningsrelevant bassortiment av vilda och odlade växter under olika växtbetingelser och livsfaser.

- Förstå och beskriva ekologiska samband i naturliga ståndorter.

- Visa förmåga att kritiskt och analyserande kunna läsa ämnesmässigt relevant litteratur.

- Visa förmåga att muntligt redogöra för en arbetsuppgift.

- Beskriva saluförda handelskvaliteter för växterna i bassortimentet .

Innehåll

I kursen studeras växtmaterial genom föreläsningar, lärarledda demonstrationer och självstudier. Genom litteraturstudier, övningar, demonstrationer och fältvandringar utvecklas kunskap om användningsområde, klimathärdighet, handelskvaliteter och upplevelsevärden för växtmaterialet i ett utvalt bassortiment. Detta omfattar främst barrväxter och lignoser på vinterkvist.

I kursen analyseras och diskuteras hortikulturella växters ståndortspreferenser samt att förmågan att beskriva och analysera naturliga biotopers ekologi inklusive markförhållanden utvecklas genom att använda tillgängliga verktyg. Detta sker genom fältövningar, seminarier, litteraturstudier samt föreläsningar och redovisas i ett skriftligt arbete som presenteras muntligt.Obligatoriska moment som ingår är övningar och seminariearbete med skriftlig och muntlig redovisning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras att den studerande deltagit i obligatoriska kursmoment samt blivit godkänd i tentamen och redovisning.

Obligatoriska moment som ingår i kursen är:

- Övningar

- Seminariearbete

- Skriftlig och muntlig redovisning

- Examination och utvärdering
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0257 Anmälningskod: SLU-30028 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%