Ny sökning
LK0260

Utomhusmiljöer för barn och ungdom

This year’s course is largely online based (via Zoom and Canvas).
The course consists of four main modules comprised of lectures, literature seminars, study visits, a workshop, assignments (both individual and group) and student presentations.
A number of elements are compulsory (see schedule).

The course explores the role of outdoor environments in children and youth’s everyday lives and introduces strategies to investigate their relationship with place. The knowledge can be used to improve the planning, design and management of outdoor environments for and with children to create health-promoting outdoor settings with benefits for their play, learning and development. The first module introduces key themes, concepts and methods related to the study of children and youth’s interactions in and with outdoor spaces, with special attention paid to the role of the natural environment. The second module investigates the qualities children and youth seek in outdoor spaces to meet their needs and aspirations and how we can evaluate them. The third module examines the influence the planning process has on children and youth’s access to and use of outdoor spaces. The final module includes final presentations and provides students the chance to apply what they have learnt during a day workshop.

Module I 9-11 September 2020
Module II 21-23 October 2020
Module III 9-11 November 2020
Module IV 13-14 January 2021

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för LK0260

Läsåret 2019/2020

Utomhusmiljöer för barn och ungdom (LK0260-10005), Alnarp 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Utomhusmiljöer för barn och ungdom (LK0260-10005), Alnarp 2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Utomhusmiljöer för barn och ungdom (LK0260-10005), Alnarp 2017-08-28 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Utomhusmiljöer för barn och ungdom (LK0260-10005), Alnarp 2016-08-29 - 2017-01-15

LK0260 Utomhusmiljöer för barn och ungdom, 15,0 Hp

Outdoor Environments for Children and Youth

Kursplan fastställd

2018-11-29

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp och Engelska 6

Mål

Det övergripande målet för kursen är att ge insikter i den roll som utomhusmiljöer har för barn och ungdomar i vardagslivet och hur sådana platser kan lokaliseras, utvecklas och förvaltas för att ge positiv effekt på hälsa och socialt liv och för att gynna lek, lärande och utveckling.
Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:
• Beskriva egenskaper hos utomhusmiljöer som är viktiga för barns sociala liv, inklusive möjligheter till lek, lärande och utveckling
• Tillämpa relevanta strategier att undersöka barns upplevelser av och perspektiv på platser
• Analysera vad en specifik omgivning innebär för barn avseende lokalisering, innehåll, utformning och förvaltning
• Föreslå generella principer för planering och gestaltning av utomhusmiljöer för och med barn och ungdomar
• Diskutera samspelet mellan fysisk och social planering avseende aspekter som rör barn och ungdomar
• Räkna upp de dokument som reglerar planering och utformning av barns utomhusmiljöer

Innehåll

Kursen handlar om utomhusmiljöer för barn och ungdomar och olika strategier för att undersöka barns relation till platser och utveckla deras positiva egenskaper. Denna kunskap kan användas till att förbättra planering, gestaltning och förvaltning för och med barn med syfte att skapa spännande, säkra och hälsofrämjande utomhusmiljöer. Den första delen av kursen behandlar den roll som utomhusmiljöer har för barns sociala liv och hur dessa miljöer kan gagna lek, lärande och utveckling. Kursens andra del behandlar planering, gestaltning och förvaltning av såväl formella som informella utomhusmiljöer i städer, bostadsnära områden och i de omgivande naturmiljöerna. Den tredje delen behandlar barn- och ungdomsrelaterad planeringspraktik som en del av social och fysisk planering på nationell och internationell nivå. Särskild uppmärksamhet ges åt naturmiljöers roll med den variation som säsongsväxlingar, geografisk belägenhet innebär och deras innehåll av specifika inslag som ätliga växter, djur och vatten.
Kursen omfattar föreläsningar, litteraturseminarier, studiebesök, projektarbete, övningar och en skriftlig tentamen. Utöver ett projektarbete, en skriftlig tentamen och godkända redovisningar av övningsuppgifter, krävs att studenterna utför uppgifter och övningar i samband med studiebesök och seminarier.

I kursen kombineras självständigt arbete på distans med obligatoriska träffar på campus.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt slutförande av uppgifter och övningar i samband med lektioner, seminarier, studiebesök och en skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska campus-träffar.Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för masterprogrammet Outdoor environments for Health and Well-being
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0260 Anmälningskod: SLU-10005 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Studietakt: 50%