Ny sökning
LK0262

Hälsofrämjande utomhusmiljöer

Welcome to the course! Now a detailed Timetable (revised 2020-12-15) is uploaded here at the course homepage and below you find a link to the Course Instructions. The course instructions are intended to guide and support you throughout the course. Please read the instructions carefully and let me know if you have questions or comments (anna.bengtsson@slu.se): CourseInstructionsHealthPromotingLK0262_2021.pdf

Information and guidelines regarding Zoom

Normally this course is Campus based, but because of the current situation, the course will be mostly online. Therefore you need to install zoom before the first course meeting: https://student.slu.se/en/sw-news/2020/3/new-tool-for-e-meetings-for-slu-students/

The scheduled course meetings at Zoom are mandatory. Please note that they will not be recorded.

  • You need to have audio and video that works. Install zoom and check that audio and video is working before the first course meeting. The video should be on all the time, except during presentations and breaks.
  • Mute the microphone when you are not talking. Unmute if you want to say something. If you want to ask or say something, say it out loud. Use the chat if it is not urgent.
  • The breaks are important! Let us know if the sessions are too long. Welcome to use the following links during breaks:

Have a Great Christmas and a Happy New Year! See you soon! Anna

Kursvärderingen är avslutad

LK0262-30006 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0262

Läsåret 2019/2020

Hälsofrämjande utomhusmiljöer (LK0262-30026) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Hälsofrämjande utomhusmiljöer (LK0262-30046) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Hälsofrämjande utomhusmiljöer (LK0262-30134) 2018-01-15 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Hälsofrämjande utomhusmiljöer (LK0262-30081) 2017-01-16 - 2017-06-04

LK0262 Hälsofrämjande utomhusmiljöer, 15,0 Hp

Health Promoting Outdoor Environments

Kursplan fastställd

2018-11-29

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grupparbete 7,50 1002
Individuellt arbete 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå och 15 hp på avancerad nivå samt Engelska 6

Mål

Målet med kursen är att skapa kompetens för att förstå, undersöka och utveckla hälsofrämjande miljöer i relation till olika brukargruppers behov, liksom till människors generella behov.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Beskriva och diskutera utomhusmiljöer som en potentiellt hälsofrämjande resurs för olika brukargrupper, liksom för människor i allmänhet.
• Undersöka och analysera privata och offentliga platser i relation till specifika behov hos olika brukargrupper, liksom till människors generella behov
• Ställa evidensbaserad forskning och evidensbaserad design i relation till utvecklingen av hälsofrämjande miljöer
• Beskriva och diskutera deltagande forskningsmetodik i samband med utvecklingen av hälsofrämjande miljöer
• Utforma program (dvs. behovsförklaringar) för utveckling av hälsofrämjande miljöer
• Presentera ovan beskriven kunskap skriftligt, muntligt och visuellt

Innehåll

Kursen genomförs i tre delar. I del ett – litteraturgenomgång – identifierar studenten relevanta aspekter av hälsofrämjande miljöer för olika brukargrupper och för människor generellt och ställer samman användbar litteratur. Detta rapporteras i en skriftlig litteraturgenomgång. I del två identifieras, utvecklas och testas olika sätt att undersöka och analysera utomhusmiljöer i förhållande till olika brukargruppers specifika behov och människors generella behov. Redovisningen av del två sker dels muntligen i seminarier, dels skriftligen i form av rapporter. I del tre utvecklas och jämförs olika strategier för att utforma program för hälsofrämjande miljöer. Denna del redovisas också muntligt i seminarier och som skriftliga rapporter.
Kursen består av föreläsningar, övningar och övningsuppgifter (obligatoriska), seminarier (obligatoriska) och studiebesök (obligatoriska).

I kursen kombineras obligatoriska campus-träffar med arbete självständigt och i grupp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

• Deltagande i obligatoriska moment. Godkänt deltagande i seminarier. Godkänt utförande av övningar och övningsuppgifter. Godkända skriftliga inlämningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska campus-träffar.
Grundläggande kunskaper i landskapsarkitektur, arkitektur, kulturgeografi, pedagogik eller psykologi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för masterprogrammet Outdoor environments for Health and Well-being
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0262 Anmälningskod: SLU-30006 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%