Ny sökning
LK0272

Växtteknik

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap och kännedom om sambandet mellan växter, ståndort, funktion och skötsel. Deltagarna tränas i förmågan att beskriva och analysera befintliga grönytor inom stadens grönstruktur och det tätortsnära landskapet. Med detta menas bland annat en ökad kunskap kring växter och dess användning ur ett systeminriktat perspektiv där rätt växt för rätt situation är i fokus. Med utgångspunkt från detta tränas förmågan att föreslå förbättringar av befintliga planteringar och att implementera dessa kunskaper vid projektering, nyanläggning och skötsel. De miljöer som behandlas i kursen är: bostadsområdet, det offentliga rummet, kyrkogården och växtplatser i anslutning till vägar och andra infrastrukturanläggningar.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0272

Läsåret 2022/2023

Växtteknik (LK0272-40016)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Växtteknik (LK0272-40131)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Växtteknik (LK0272-40033)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Växtteknik (LK0272-40056)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Växtteknik (LK0272-40013)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Växtteknik (LK0272-40087)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Växtteknik (LK0272-40116)

2017-03-20 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0272 Växtteknik, 15,0 Hp

Plant Technology

Ämnen

Landskapsarkitektur Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp inom landskapsingenjörs-, landskapsarkitekt-, eller hortonomprogrammet eller trädgårdsingenjör: design – respektive trädgårdsingenjör: odling kandidatprogram.

Mål

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att beskriva, analysera och ge förslag på åtgärder inom problemkomplexet växtval, ståndort, funktion och management för stadens grönstruktur och det tätortsnära landskapet.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- analysera och föreslå växter för en miljö utifrån ståndorts-, funktions- och managementperspektiv

- redogöra för mikroklimatet på en växtplats och knyta an detta till viktiga växtfysiologiska faktorer

- planera och utforma ett växtförslag i en urban miljö med hänsyn till funktion och skötsel

- identifiera brister vad avser växt-, mark- eller miljöfaktorer på en växtplats samt ge förslag på åtgärder

- ta fram ett målgruppsanpassat presentationsmaterial med stöd av digital visualiseringsteknik

- förstå sin yrkesroll i relation till andra yrkesgrupper när det gäller problem och lösningar kopplade till växtplatser

Innehåll

- Genom föreläsningar utvecklas och fördjupas studenternas förståelse för växttekniska aspekter.

- Genom exkursioner och övningar i miljöer såsom det offentliga rummet, bostadsområden, kyrkogårdar samt vägmiljöer tillämpas och fördjupas kunnandet om växtplatsen utifrån ekonomiska, ekologiska och estetiska perspektiv.

- I en övning tränas växtval från idé till färdigt förslag.

- IT-stödd presentationsteknik tränas i en uppgift.Obligatoriska moment består av studiebesök, övningar och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända projektarbeten. Deltagande i obligatoriska moment. Godkända övningar.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0197

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur Teknologi
Kurskod: LK0272 Anmälningskod: SLU-40057 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%