Ny sökning
LK0274

Hälsoträdgårdar

Kursen innehåller grundläggande kunskaper om människans samspel med utemiljön med särskild relevans för trädgårdar och parker vid hälso- och vårdinrättningar. Olika målgruppers särskilda egenskaper och behov studeras samt vad dessa innebär i samspelet med omgivningen. På kursen analyseras befintliga miljöers för- och nackdelar i förhållande till olika målgrupper och dessa analyser används för att utveckla gestaltningsförslag till hälsoträdgårdar.

Information från kursledaren

Kursintroduktion
Välkomna till kursen Hälsoträdgårdar som börjar på måndag den 30 augusti klockan 9.00. Länk till Zoomklassrummet har skickats till alla antagna via mail. Hör av dig om du har frågor! Anna

Välkommen till kursen!
I år kommer kursen Hälsoträdgårdar till stora delar genomföras digitalt, via zoom. Därför är det viktigt att du installerar och testar zoom innan kursstart. Länk: Nu har du som student tillgång till mötesverktyget Zoom | Studentwebben (slu.se)

Det kommer att vara obligatoriska moment på Alnarps Campus vid fyra tillfällen under kursen och dessa moment kommer för allas säkerhet att genomföras utomhus.

I kurshandledningen som finns länkad under flik litteraturlista nedan, finns information om kursens innehåll och upplägg samt betygskriterier och litteraturförteckning. Detaljerat schema finns i grön ruta i listen till höger. Hör av dig om du har frågor: anna.bengtsson@slu.se

Fortsatt trevlig sommar! Anna

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0274-10161 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0274

Läsåret 2022/2023

Hälsoträdgårdar (LK0274-10003)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Hälsoträdgårdar (LK0274-10143)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Hälsoträdgårdar (LK0274-10226)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Hälsoträdgårdar (LK0274-10063)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Hälsoträdgårdar (LK0274-10125)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Hälsoträdgårdar (LK0274-10113)

2016-08-29 - 2016-10-31

Kursplan

LK0274 Hälsoträdgårdar, 15,0 Hp

Healthcare gardens

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp landskapsarkitektur eller 60 hp trädgårdsvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till forskning om hälsofrämjande miljöer samt grundläggande kunskaper inom trädgårdsgestaltning som fokuserar särskilda målgruppers olika behov och preferenser.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- redogöra för begreppet hälsoträdgård samt ge exempel på vad hälsoträdgårdar kan innehålla och hur de kan användas

- sammanställa kunskap som är relevant för specifika målgruppers samspel med utomhusmiljö

- dra slutsatser om olika målgruppers samspel med utomhusmiljö

- beskriva kvaliteter och brister i befintliga utomhusmiljöer utifrån olika målgruppers varierande behov

- ge ändamålsenliga förslag för innehåll och utformning av hälsoträdgårdar

- kommunicera praktiska och teoretiska kunskaper inom området till yrkesverksamma och lekmän

Innehåll

Kursen består av två delar. Den första delen utgörs av en genomgång av grundläggande begrepp och litteratur om hälsoträdgårdar och olika målgruppers behov i utemiljön, exempelvis barn, äldre, sjuka eller funktionshindrade personer. Studenterna gör här kunskapssammanställningar om särskilda behov, beteenden och egenskaper som kännetecknar olika målgrupper och lär sig om olika metoder för platsanalyser med relevans för hälsoträdgårdar. I den andra delen omsätts kunskapen till faktiska slutsatser om olika målgruppers samspel med utomhusmiljö. Olika miljöers för- och nackdelar diskuteras i förhållande till de olika målgruppernas specifika behov för att leda till ändamålsenliga förslag för innehåll och utformning av hälsoträdgårdar.

Kursen innehåller föreläsningar, workshops, övningsuppgifter (obligatoriska), seminarier (obligatoriska) och studiebesök (obligatoriska).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Närvaro och aktivt deltagande i obligatoriska moment.

Godkända skriftliga övningsuppgifter inklusive opposition och muntlig presentation.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Litteraturlista

  1. Kurslitteratur [Kurslitteratur] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0274/10161.2122/Kurslitteratur.pdf)1) Kurshandledning, betygskriterier och kurslitteratur [Kurshandledning, betygskriterier och kurslitteratur] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0274/10161.2122/Kurshandledning_LK0274_Halsotradgardar_2021_SLUNIK.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0274 Anmälningskod: SLU-10161 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%