Ny sökning
LK0281

Trädgårdar i vård, introduktionskurs

Målet med kursen är att ge en introduktion till hur trädgårdar kan användas inom vård, omsorg och rehabilitering. Kursen är till för dig som vill utveckla trädgårdsrum som erbjuder meningsfulla aktiviteter för människor i behov av särskilt stöd och är väl anpassade till specifika verksamheter och målgrupper. Det ges en introduktion i forskningsläget kring naturens potentiella roll för människans hälsa och välbefinnande. Det är en kurs på halv-distans med 3 - 4 träffar i Alnarp på dagtid.

Andra kursvärderingar för LK0281

Läsåret 2021/2022

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10322) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10175) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10277) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10283) 2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10139) 2017-08-28 - 2018-01-14

LK0281 Trädgårdar i vård, introduktionskurs, 15,0 Hp

Gardens in Healthcare, Introductory Course

Kursplan fastställd

2016-11-16

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till utemiljön som resurs i ett vårdsammanhang. Kursen bygger dels på kunskap om utemiljöns utformning och innehåll och dels på kunskap om målgruppers olika behov i förhållande till användning och upplevelse av utemiljö. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för begrepp, modeller och teorier med relevans för trädgårdar i vårdsammanhang
- ge exempel på vad trädgårdar i vårdsammanhang kan innehålla och hur de kan användas
- sammanställa kunskap om utemiljöers användbarhet, innehåll och utformning för olika målgrupper
- genomföra undersökningar av utemiljöers användbarhet i relation till innehåll och utformning för olika målgrupper
- kommunicera praktiska och teoretiska kunskaper inom området till yrkesverksamma och lekmän

Innehåll

Kursen består av tre delar. Den första delen består av en översiktlig genomgång av litteratur om innehåll och användning av trädgårdar i vård. Sinnen, perception, preferens och upplevelsevärde relaterade till utomhusmiljö är centrala liksom begreppen miljöpsykologi, design för alla, hälsoträdgårdar samt trädgårdsterapi. I den andra delen studeras olika målgrupper med specifika behov, exempelvis sjuka eller funktionshindrade personer och studenterna gör kunskapssammanställningar om beteenden och behov som kännetecknar olika målgrupper. I den sista delen använder studenterna den sammanställda kunskapen för att undersöka befintliga miljöers innehåll och utformning samt deras användbarhet i relation till olika målgrupper.
Kursen innehåller föreläsningar, workshops, övningsuppgifter (obligatoriska), seminarier (obligatoriska) och studiebesök (obligatoriska).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-Närvaro och aktivt deltagande i obligatoriska moment
-Godkända skriftliga övningsuppgifter inklusive opposition och muntlig presentation
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0207
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0281 Anmälningskod: SLU-10254 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%