Ny sökning
LK0281

Trädgårdar i vård, introduktionskurs

Målet med kursen är att ge en introduktion till hur trädgårdar kan användas inom vård, omsorg och rehabilitering. Kursen är till för dig som vill utveckla trädgårdsrum som erbjuder meningsfulla aktiviteter för människor i behov av särskilt stöd och är väl anpassade till specifika verksamheter och målgrupper. Det ges en introduktion i forskningsläget kring naturens potentiella roll för människans hälsa och välbefinnande. Det är en kurs på halv-distans med 3 - 4 träffar i Alnarp på dagtid.

Kursintroduktion
Välkomna till kursstart den 6 september klockan 9.00 i Zoomklassrummet. Länk till Zoomklassrummet har skickats till alla antagna via mail. Samma länk gäller till den frivilliga föreläsningen klockan 9.00 den 3 september då Helle Nebelong kommer att presentera trädgårdar gestaltade till olika målgrupper. Hör av dig om du har frågor! Anna

Välkommen till kursen!
I år kommer kursen Trädgårdar i vård att genomföras helt och hållet digitalt, via zoom. Därför är det viktigt att du installerar och testar zoom innan kursstart. Länk: Nu har du som student tillgång till mötesverktyget Zoom | Studentwebben (slu.se)

Det kommer att vara obligatoriska träffar på zoom följande dagar: • 6, 7, 8 september 2021 • 11, 12, 13 oktober 2021 • 10-11 januari 2022. Vi skriver också in 1-3 december för eget arbete i schemat. Den 1-3 december är egentligen frivilliga, men för en del studenter, som exempelvis arbetar parallellt med att de går kursen, kan det vara bra att kunna visa för arbetsgivaren att det behövs möjlighet att avsätta tid för kursen på arbetstid.

Dessutom erbjuds föreläsningar/seminarier på kursen klockan 9-12 den 3 september samt klockan 13-16 den 1 december. Dessa moment är inte obligatoriska.

I kurshandledningen, som finns länkad under flik litteraturlista nedan, finns information om kursens innehåll och upplägg samt betygskriterier och litteraturförteckning. Detaljerat schema finns i grön ruta i listen till höger. Hör av dig om du har frågor: anna.bengtsson@slu.se

Fortsatt trevlig sommar! Anna

Kursvärderingen är avslutad

LK0281-10322 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0281

Läsåret 2020/2021

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10175) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10277) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10283) 2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10139) 2017-08-28 - 2018-01-14

LK0281 Trädgårdar i vård, introduktionskurs, 15,0 Hp

Gardens in Healthcare, Introductory Course

Kursplan fastställd

2016-11-16

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till utemiljön som resurs i ett vårdsammanhang. Kursen bygger dels på kunskap om utemiljöns utformning och innehåll och dels på kunskap om målgruppers olika behov i förhållande till användning och upplevelse av utemiljö. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för begrepp, modeller och teorier med relevans för trädgårdar i vårdsammanhang
- ge exempel på vad trädgårdar i vårdsammanhang kan innehålla och hur de kan användas
- sammanställa kunskap om utemiljöers användbarhet, innehåll och utformning för olika målgrupper
- genomföra undersökningar av utemiljöers användbarhet i relation till innehåll och utformning för olika målgrupper
- kommunicera praktiska och teoretiska kunskaper inom området till yrkesverksamma och lekmän

Innehåll

Kursen består av tre delar. Den första delen består av en översiktlig genomgång av litteratur om innehåll och användning av trädgårdar i vård. Sinnen, perception, preferens och upplevelsevärde relaterade till utomhusmiljö är centrala liksom begreppen miljöpsykologi, design för alla, hälsoträdgårdar samt trädgårdsterapi. I den andra delen studeras olika målgrupper med specifika behov, exempelvis sjuka eller funktionshindrade personer och studenterna gör kunskapssammanställningar om beteenden och behov som kännetecknar olika målgrupper. I den sista delen använder studenterna den sammanställda kunskapen för att undersöka befintliga miljöers innehåll och utformning samt deras användbarhet i relation till olika målgrupper.
Kursen innehåller föreläsningar, workshops, övningsuppgifter (obligatoriska), seminarier (obligatoriska) och studiebesök (obligatoriska).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-Närvaro och aktivt deltagande i obligatoriska moment
-Godkända skriftliga övningsuppgifter inklusive opposition och muntlig presentation
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0207

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0281 Anmälningskod: SLU-10322 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%