Ny sökning
LK0283

Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé

Välkomna till Studio 1 – landskap som plan, verklighet och idé

OBS, se till att registrera dig på kursen så fort så möjligt, i samband med din registrering får du också tillgång till kursens Canvasrum.

Kursens övergripande syfte är att ni genom eget arbete ska tillägna er översikt över och insikter i landskapsarkitektens kompetensområde. Detta gäller såväl landskapsarkitektens arbetsprocesser som de specifika metoder som behövs när man har landskapet som arbetsfält. Den specifika metod som tränas speciellt i denna kurs är att skissa i plan. Vi kommer att genom hela kursen arbeta analogt, det vill säga pennan och skisspappret kommer vara era främsta verktyg.

Ni ska prova att analysera en plats och använda dessa analyser för att gestalta och föreslå lösningar på en plats som ni har valt. I år kommer vi att arbeta med platser i Lunds byar.

Ni ska också lära er att presentera och argumentera för vald gestaltning.

Genom två delmoment lotsas ni genom en generell arbetsprocess. I varje delmoment ingår också inhämtning av de specifika kunskaper som behövs för att kunna lösa dessa.

Under kursen kommer ni att träna på:

 • skissandet som arbetsmetod
 • analys och syntes som arbetsprocess
 • att se landskapet, att få en känsla för det och hur man kan beskriva och kommunicera om landskap och rum
 • olika skalors skilda problematik
 • att planera tid från uppdragsstart till inlämning

Efter genomgången kurs ska ni kunna:

 • presentera en trovärdig illustrationsplan med ett övertygande innehåll avseende arkitektoniska uttryck och kvaliteter
 • genom reflektioner visa att ni uppnått grundläggande förståelse för landskapsarkitektens arbetsprocess och metoder
 • redogöra för grundläggande begrepp, terminologi och fackuttryck som rör landskapsarkitektens kompetensområde
 • genom skisser övertygande visa att ni har uppnått grundläggande förståelse och kunskaper om mått och skala samt planer och de verkligheter som de representerar

Nedan kan du läsa mer om kursens innehåll och pedagogik, den digitala anpassningen, vilken utrustning du behöver samt om betygsättning i kursen.

Vi ser fram emot en spännande och lärorik kurs tillsammans!

Linnea Fridell Linnea.Fridell@slu.se

Anders Westin Anders.Westin@slu.se

Karin Serin

Innehåll och pedagogik

Ert individuella arbete i kursen är centrerat kring ett av fem delområden i Lunds byar. Ni väljer själva vilket av de fem delområdena ni arbetar med.

Kursen är indelad i två delmomentDel A och Del B. I den första delen (A) arbetar ni med frågorna att analysera er plats genom frågorna: Hur ser det ut? Varför ser det ut så? I den andra delen (B) arbetar ni med en omgestaltning av er plats genom frågorna: Hur vill jag att det ska se ut och fungera?

Genom kursen får ni genomföra ett antal uppdrag som ska hjälpa er att er att komma vidare med frågeställningarna samt utgöra ett kreativt avstamp inför arbetet med delmomenten. Under kursen ges också ett antal föreläsningar med fakta och innehåll som ska hjälpa er framåt med ert arbete, och ni ska också genomföra två litteraturseminarier där litteratur och frågor ska diskuteras samt en skriftlig inlämning där ni reflekterar över er gestaltningsprocess.

I vissa uppdrag kommer ni att arbeta i grupp, men ni utför varje delmoment enskilt. Varje delmoment innehåller moment av kunskapssökande, problemlösning och presentation.

Det egna tanke- och skissarbetet är dock de viktigaste momenten i kursen.

Digital anpassning av kursen

På grund av den pågående pandemin kommer kursen att anpassas så att stora delar av kursen kan genomföras digitalt. Ni kommer att vid kursstart bli indelade i sex stycken Lab som ni kommer genomföra vissa uppdrag samt handledning och redovisningar inom. Vid föreläsningar och handledning kommer vi främst att använda oss av Zoom.

Eftersom förutsättningar för undervisning ständig förändras kommer vi under kursens gång behöva att vara flexibla i att ställa om eller förändra kursmoment. Kursens tre första veckor kommer att genomföras helt digitalt med undantag för redovisningen av Del A: Analys som kommer att genomföras på campus i mindre grupper.

Ritmateriel

I kursen kommer ni att arbeta för hand och vi rekommenderar att ni har följande utrustning:

 • Skalstock (oumbärlig)
 • Skisspapper (stor rulle för A1, en mindre för A3 – köp den tunna varianten)
 • Skissblock (inte för litet, till exempel A3)
 • Mjuka och hårda blyertspennor (engångspennor går bra, det finns också stiftpennor med separata utbytbara stift och vässare, bra är också en stor tjock/mjuk skisspenna)
 • Svarta tuschpennor med olika tjocklekar (engångspennor, spritpennor, undvik pennor där man fyller i bläck)
 • Färgpennor, akvarellpennor, ”reklampennor”, akvarell med mera (efter tycke, smak och ekonomi)
 • Ritbordstejp eller frystejp
 • Vinkellinjaler, 45°/45°/90° respektive 60°/30°/90°

Affärer med utbud av ritutrustning

Vissa av dessa har studentrabatt så glöm inte att visa att ni är studenter!

Examination och betygssättning

Det ges inga graderade betyg för Studio 1, avslutad kurs med godkänt resultat får alltså beteckningen ”godkänt”.

Observera att samtliga obligatoriska moment måste genomföras med godkänt resultat.

Vid utebliven närvaro kommer krav att ställas på att du på egen hand gör en motsvarande övning eller redovisar det du missat.

Kursvärderingen är avslutad

LK0283-30122 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0283

Läsåret 2019/2020

Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé (LK0283-30200) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé (LK0283-30011) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé (LK0283-30112) 2018-01-15 - 2018-03-20

LK0283 Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé, 15,0 Hp

Studio 1 - landscape as a plan, reality and idea

Kursplan fastställd

2016-11-16

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda prov 15,00 1002

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt områdesbehörighet A3 som omfattar:
- matematik 3b alternativt matematik 3c
- naturkunskap 2
- samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till landskapsarkitektens generella arbetsmetod, kunnande och tänkande med avseende på yrkets skapande karaktär. Studenten ska prova att med skissmetoden analysera ett flertal teman och frågeställningar, gestalta en vald fysisk miljö genom att syntetisera en mängd olika aspekter som funktion, visuella kvaliteter, historiska aspekter till en fungerande helhet samt lära sig att presentera och argumentera för denna gestaltning. Studenten ska möta grundläggande litteratur inom landskapsarkitekturområdet.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- presentera en trovärdig illustrationsplan med ett övertygande innehåll avseende arkitektoniska uttryck och kvaliteter.
- genom reflektioner visa att man uppnått grundläggande förståelse för landskapsarkitektens arbetsprocess och metoder.
- redogöra för grundläggande begrepp, terminologi och fackuttryck som rör landskapsarkitektens kompetensområde.
- genom skisser övertygande visa att man har uppnått grundläggande förståelse och kunskaper om mått och skala samt planer och de verkligheter som de representerar.

Innehåll

Teman och frågeställningar behandlas genom s k veckoskisser. Studenterna arbetar individuellt men samarbetar och redovisar i mindre arbetsgrupper.
Kursen arbetar med flera teman där träning i kunskapssökandet tar utgångspunkt i frågeställningar som sedan bearbetas genom konkreta exempel och arbetsuppgifter.

Obligatoriska moment är samtliga övningar, seminarier, genomgångar samt inlämningar.

Ger färdighetstränande poäng.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Litteraturseminarium, redovisning av övningar, projektredovisning, tentamen
Aktivt deltagande i obligatoriska moment
Godkänt deltagande i litteraturseminarium
Godkända redovisningar av övningar
Godkänd projektredovisning
Godkänd tentamen
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskrav fr o m 2010 grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3 (Ma C, Nk B, Sh A).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0172
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction.
Författare: Dee, Catherine (2001) London: Spon Press.
Kommentar: Bok att köpa/låna
2) Livet mellem husene: udeaktiviteter og udemiljøer.
Författare: Gehl, Jan (1996) Köpenhamn: Arkitektens forlag.
Kommentar: Bok att köpa/låna
3) Theory in Landscape Architecture: A Reader.
Författare: Swaffield Simon (ed) (2002) Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Kommentar: Bok att köpa/låna
4) Enklare utan hinder.
Författare: Boverket (2015) Upplaga 1:2. Karlskrona: Boverket.
Kommentar: Finns på Canvas
5) Vardagsestetik, sinneserfarenhet och den kulturella kroppen.
Författare: Elam, Katarina (2005) ACSIS nationella forskarkonferensen för kulturstudier, Norrköping
Kommentar: Finns på Canvas
6) Speglingar av rum. Om könskodade platser och sammanhang.
Författare: Friberg, Tora, Carina Listerborn, Birgitta Andersson & Christina Scholten (Red) (2005) Stockholm: Symposium.
Kommentar: Finns på Canvas
7) Naturens och trädgårdens betydelse för personer med utmattningsdepression.
Författare: Grahn, Patrik (2001) Svensk rehabilitering (nummer 3, 2001), pp 18–21.
Kommentar: Finns på Canvas
8) Parkens funktioner. Den amerikanska storstadens liv och förfall (pp. 113–136)
Författare: Jacobs, Jane (1961/2004)
Kommentar: Finns på Canvas
9) Some Human Characteristics. With People in Mind:Design and Management of Everyday Nature (pp. 7-28).
Författare: Kaplan, Rachel, Kaplan, Stephen & Ryan, Robert L. (1998) Washington D.C: Island press.
Kommentar: Finns på Canvas
10) Att veta sin plats - barnperspektiv i stadsplaneringen.
Författare: Movium magasin, nr 4/2012
Kommentar: Finns på Canvas
11) Go with me - 50 steps to Landscape thinking.
Författare: Oles, Tomas (2015) Amsterdam Architectura & Natura
Kommentar: Finns på Canvas
12) Landskap i fokus, Utvärdering av metoder för landskapsanalys.
Författare: Schibbye, Bengt och Pålstam, Ylva. (2001) Schibbye landskap. Riksantikvarieämbetets förlag
Kommentar: Finns på Canvas
13) Thought and Landscape. The Eye and the Mind's Eye.
Författare: Tuan, Yi-Fu (1979) In: D.W.Meinig (ed.) The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays, pp. 89-102. Oxford: Oxford University Press.
Kommentar: Finns på Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0283 Anmälningskod: SLU-30122 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%