Ny sökning
LK0283

Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0283-30223 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0283

Läsåret 2020/2021

Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé (LK0283-30122)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé (LK0283-30200)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé (LK0283-30011)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé (LK0283-30112)

2018-01-15 - 2018-03-20

Kursplan

LK0283 Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé, 15,0 Hp

Studio 1 - landscape as a plan, reality and idea

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- matematik 3b alternativt matematik 3c

- naturkunskap 2

- samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till landskapsarkitektens generella arbetsmetod, kunnande och tänkande med avseende på yrkets skapande karaktär. Studenten ska prova att med skissmetoden analysera ett flertal teman och frågeställningar, gestalta en vald fysisk miljö genom att syntetisera en mängd olika aspekter som funktion, visuella kvaliteter, historiska aspekter till en fungerande helhet samt lära sig att presentera och argumentera för denna gestaltning. Studenten ska möta grundläggande litteratur inom landskapsarkitekturområdet.Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- presentera en trovärdig illustrationsplan med ett övertygande innehåll avseende arkitektoniska uttryck och kvaliteter.

- genom reflektioner visa att man uppnått grundläggande förståelse för landskapsarkitektens arbetsprocess och metoder.

- redogöra för grundläggande begrepp, terminologi och fackuttryck som rör landskapsarkitektens kompetensområde.

- genom skisser övertygande visa att man har uppnått grundläggande förståelse och kunskaper om mått och skala samt planer och de verkligheter som de representerar.

Innehåll

Genom två delmoment lotsas studenterna genom en gestaltningsprocess, från analys av en plats till problemformulering och förslag till förändring. Fokus i kursen är skissen som arbetsmetod. Kursen innehåller moment av kunskapssökande, problemlösning och presentation. Studenterna arbetar främst individuellt men vissa moment i kursen genomförs även i grupp.Under kursen ges ett antal föreläsningar med fakta och innehåll som ska stödja studenterna i sitt individuella arbete. Kursen innefattar även litteraturseminarier och en skriftlig inlämning.Övningar, seminarier, redovisningar och inlämningar är obligatoriska moment.Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng i landskapsarkitektexamen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande i obligatoriska moment

Godkänt deltagande i litteraturseminarium

Godkända redovisningar av övningar

Godkänd projektredovisning
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp
Ersätter: LK0172

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0283 Anmälningskod: SLU-30223 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%