Ny sökning
LK0292

Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi

Kursen består av två delar där den ena delen introducerar studenterna till landskapsarkitektyrket och utbildningen, och den andra delen handlar om geologi och hydrologi. I landskapsarkitekturdelen av kursen kommer ni bl.a. att lära er grunder i ritteknik, hur stadsplanering går till i Sverige, och hur vi som landskapsarkitekter undersöker rum och rumsligheter. I geologin och hydrologin introduceras grundläggande begrepp och processer, landskapets geologiska utveckling och uppbyggnad samt vattnets förekomst och rörelse däri. Ni kommer även lära er identifiera Sveriges vanligaste jordarter, mineral och bergarter.

LK0292 Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi, 15,0 Hp

Introduction to landscape architecture, geology and hydrology

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Landskapsarkitektur Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Landskapsarkitektur 9,00 1002
Geologi och hydrologi 6,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet, kunskaper motsvarande:
- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten en bild av hur det är att studera till, och arbeta som landskapsarkitekt samt grundkunskaper i geologi och hydrologi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra översiktligt för landskapsarkitektens verksamhetsområden och arbetsuppgifter
- redogöra översiktligt för hur samhällsmålet en hållbar utveckling hanteras i planering, gestaltning och förvaltning
- redogöra översiktligt för några teorier för analys av platser och rum i staden
- redogöra för grundläggande begrepp och processer inom geologi och hydrologi;
- uppvisa grundläggande kunskap om det svenska landskapets geologiska utveckling och uppbyggnad samt vattnets förekomst och rörelse däri;
- identifiera de i Sverige vanligaste mineralen och bergarterna samt de vanligaste jordarterna.

Färdighet och förmåga
- under handledning tillämpa några av landskapsarkitektens vanligaste arbetsmetoder
- använda datorn för enklare ord- och bildbehandling
- använda SLU:s informationsverktyg för att söka information om studierna

Innehåll

Kursen består av två delar, landskapsarkitektur och markvetenskap (geologi och hydrologi).

Landskapsarkitektur
Kursdelens huvudtema är ett antal obligatoriska övningar, där studenten under handledning prövar några olika metoder som en yrkesverksam landskapsarkitekt använder sig av. Här finns även en introducerande övning i att använda ord- och bildbehandlingsprogram.

Obligatoriska exkursioner, syftar dels till att ge studenterna gemensamma referensramar för de framtida studierna men också som ögonöppnare för diskussioner om människans påverkan i landskapet och om landskapsarkitektens roll i samhället.

I denna del ges även en introduktion till universitetsstudier, studentkåren och utbildningen. I föreläsningar och övningar får studenten kännedom om de redskap som behövs för att klara universitetsstudierna som finns på SLU.

Markvetenskap
Den geologiska delen innefattar: Orientering om jordklotets uppbyggnad, plattektonik och processer som formar berggrunden. Orientering om sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna. Glaciologi och glacigena avlagringar. Landhöjningens effekter och jordarternas fördelning i landskapet. Vittring, massrörelser, frostfenomen samt erosion. Berg- och jordarternas förekomst i olika delar av landet. Övningar i mineral-, bergarts och jordartslära.

Den hydrologiska delen innefattar: Vattnets kretslopp och vattenbalans, grundvattnets bildning, förekomst och strömning i landskapet samt enkla hydrologiska beräkningar.

Obligatorisk studieresa ingår.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i två delprov motsvarande kursens två ämnen, landskapsarkitektur och markvetenskap (geologi, hydrologi). De olika delarna betygssätts var för sig och sammanvägs till ett slutbetyg vilket framgår av betygskriterierna.

Landskapsarkitektur 9hp: Godkänd seminarieuppgift och godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.

Markvetenskap 6 hp: Godkända tentamina, godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studieresa med övernattning ingår. Information om kostnader finns tillgänglig på kurshemsida fyra veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land
Medansvariga:
Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0148, LK0149, MV0193
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Markvetenskap
Kurskod: LK0292 Anmälningskod: SLU-10351 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%