Ny sökning
LK0296

Möte med landskap 1

Information från kursledaren

Välkommen till den första terminen på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp!

Kursbeskrivning

I de två kurserna under den inledande terminen kommer du att skaffa dig grundläggande kunskaper om landskap i olika former, lära dig upptäcka, beskriva och undersöka landskap samt öva på metoder som landskapsarkitekten använder för analys och kommunikation av landskap.

Men det kanske viktigaste med terminen är att du som blivande landskapsarkitekt påbörjar en process där din förståelse för landskap som komplexa och mångfacetterade företeelser utvecklas. En förståelse som fördjupas under utbildningens fem år och även senare som yrkesverksam. Som blivande landskapsarkitekt måste du kunna förstå, hantera och se möjligheter i de landskap du arbetar med.

Sammanfattningsvis innebär terminens undervisning

 • Fokus på tre kunskapsområden som tillsammans ger dig en ökad förståelse för landskap: formlära, landskapshistoria och växtkännedom.
 • Studier och analys av platser som belyser ovanstående kunskapsområden men också andra aspekter.
 • Övning av metoder som landskapsarkitekten använder för analys och syntetisering samt visualisering och kommunikation av landskap.
 • Introduktion till landskapsarkitektens yrkesroll.
 • Introduktion till landskapsarkitekturens kunskapsteori samt design-, planerings- och förvaltningsteori.

Om undervisningens upplägg

Första terminen är indelad på två kurser där kunskapsområdesspecifik undervisning varvas med övningar och presentationer som fångar upp, utvecklar och bearbetar innehållet i så kallade Uppdrag.

Fyra halvdagar under terminen kommer vi också att fokusera på yrkesrollen landskapsarkitekt. Förutom att få information om yrket träffar ni olika landskapsarkitekter som berättar om sina arbetsuppgifter.

Om formlära – visuell grammatik

Under terminen kommer du med hjälp av konstnärliga metoder börja träna upp en intuitiv förmåga för visuell analys och gestaltning. Det handlar också om att reflektera över hur allmänmänskliga, kulturella och subjektiva egenskaper på de mest skiftande vis påverkar vår varseblivning.

Med undervisning i visuell grammatik avser vi att få dig att utveckla ett visuellt språk för att kunna undersöka och kommunicera både fysiska och mentala aspekter i bild och rumsgestaltningar samt att med hjälp av alla sinnen utveckla visuellt relevanta kontextuella förhållningsätt. Du får reflektera över hur former, färger, ytor och linjer, när de grupperas i olika ordningar, från naturalism till abstraktion, eller ren konkretion, ger upphov till ett större eller mindre självständigt uttryck i förhållande till det skrivna ordet.

Under terminen tränas grundläggande kunskaper och tekniker om representationsmetoder som är användbara vid visualisering av rumsgestaltande projekt. Centralt är också introduktionen av användbara begrepp för att benämna visuella egenskaper och metoder. Med hjälp av konst och arkitekturhistoria ges resonans åt samtidens gestaltningsprojekt och kulturgeografiska beskrivningar.

Du kommer också att träna dig att se, uppleva och kommunicera med hjälp av skisser. Varje dag ska du avsätta min. 5-10 minuter till att undersöka ex. form, ting, miljöer eller rumsligheten i en eller flera snabbskisser med hjälp av penna och papper.

Om landskapshistoria – landskapets tidsdjup

Kunskapsområdet landskapshistoria bidrar med att förmedla betydelsen av att du som landskapsarkitekt kan se och analysera tidsdjupet på en plats, att se föränderligheten och landskapet som en process över tid. Det handlar om kunskap om såväl vardagslandskap som landskapsarkitekturens signaturanläggningar och den egna professionens historia för att kunna sätta in din egen yrkesroll i en lång tidslinje.

Trädgårdar och andra gestaltade landskap genom historien är viktiga exponenter för sin samtid och berättar något om människans syn på sig själv och omvärlden. Du behöver redskap och möjligheter att utveckla analysförmågan om hur människan har relaterat till och skapat landskap över tid och på vilket sätt det kan spåras på olika platser idag.

Betydelsefullt är en helhetssyn på förvaltningen av landskapet, som innebär att det inte delas upp i olika delar med olika värden och kvaliteter, utan att kulturmiljön tas tillvara och ses som en resurs i samhällsplaneringen. Som landskapsarkitekt behöver du förståelse för allas ansvar för kulturmiljön och på vilket sätt landskapsarkitektens kunskap kan bidra i denna process.

Om växtkännedom – ”byggstenarna”

Växtmaterialet är för landskapsarkitekten en av byggstenarna vid anläggning av utomhusmiljöer så som torg, gator, bostadsområden, parker och naturlika miljöer. Förståelsen för vegetationsbyggnadens komplexitet och växters diversitet, samt interaktionen mellan växter är essentiell för landskapsarkitekten.

Undervisningens mål är att tydliggöra förutsättningarna för växtanvändning i skapandet av långsiktigt hållbar och funktionellt platsanpassad landskapsarkitektur.

Huvudsakligen fokuseras undervisningen på identifikation och förståelse av ett bassortiment av växtmaterial under olika växtbetingelser, i olika former och i olika livsfaser. Tonvikt läggs även vid grundläggande växtanvändning både vad gäller funktion och potential i rumslig gestaltning. Momenten berör enklare analyser av befintliga vegetationssystem och deras potentiella utveckling över tid. Grundläggande begrepp såsom ståndort, årstidsvariation, växtzon, succession, konkurrensstrategier och växtgeografi behandlas och flätas samman med vegetationsbyggnadens grunder och dess förhållande till kreativ växtanvändning.

Om yrkesrollen - professionen

Utöver ovanstående kunskapsområden avser undervisningen också att förmedla kunskap om landskapsarkitektens yrkesroll, d.v.s. en förståelse för landskapsarkitektens roll i dagens yrkesliv och samhällsbyggande, professionens ursprung och historia samt centrala utgångspunkter och perspektiv för yrkesverksamheten. Ni kommer som sagt att få möte ett antal yrkesverksamma landskapsarkitekter som presenterar projekt och berättar om hur de betraktar sina yrkesval i en serie av föreläsningar under första delen av terminen.

Om teori – ramen, basen och principerna

Kunskaperna som används inom landskapsarkitekturen kan beskrivas som faktakunskaper Substantive Theory respektive görandekunskaper Procedural Therory. Under terminen kommer du att läsa texter och diskutera bl. a vad dessa perspektiv kan innebära. Landskapsarkitektur brukar också av tradition delas in i verksamheterna design, planering respektive förvaltning av landskap. Varje område har utvecklat sin teoribildning som introduceras under terminen.

Bra att veta inför kursstarten

 • Vi startar på måndagen den 30 augusti i Alnarp med upprop och kursstart. Viktigt att du hör av dig till oss om du inte kan komma till uppropet eller om du väljer att inte påbörja utbildningen!

 • Besök kurshemsidan där litteraturlista, schema och annan information finns tillgängligt under augusti-september. All kommande information under terminen kommer att läggas upp i systemet Canvas som ni får tillgång i samband med kursstart.

 • Studierna innebär att du kommer vara på Alnarp i stort sett varje arbetsdag och att dagarna består av introduktioner, föreläsningar, övningar, exkursioner, seminarier, presentationer. Närvaro på kursmoment är helt avgörande för att tillgodogöra sig utbildningen. Det går inte att kombinera studierna med extrajobb under dagtid. Under den rådande pandemin kommer de flesta föreläsningar att sändas live på Zoom eller läggas upp förinspelade på läroplattformen Canvas. Vanligtvis kommer undervisningen i övrigt att bedrivas i halvklass för att kunna tillgodose det nödvändiga sociala distanseringen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/foreskrifter-och-allmanna-rad/

 • Onsdagseftermiddagarna på utbildningen är dock vanligtvis inte schemalagda men är fortfarande en del av kursen och utbildningen. Detta för att möjliggöra andra aktiviteter som besök på allmänna föreläsningar, kår- och universitetsmöten, inläsning av litteratur, egna undersökningar m.m. Vanligtvis disponerar du tiden fritt med undantag för speciella arrangemang.

 • Du behöver inte köpa något material eller någon utrustning inför studierna! Vid kursstart delas ett finns ett studentpaket ut med det som är nödvändigt för den första tiden på utbildningen.

 • I Alnarp finns stationära datorer i datasalar som du kan använda med alla program vi använder installerade men det är en stor fördel om du har en egen dator med nödvändig kapacitet. Erforderliga licenser och program kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via SLU.

Sist men inte minst…

 • Du behöver vara aktiv, engagerad och öppen för intryck och information för att tillfullo tillgodogöra dig utbildningen. På landskapsarkitektutbildningen är det ofta du själv tillsammans med dina kurskamrater som utforskar ämnen och övar färdigheter med hjälp av oss lärare. Du har stora möjligheter att ta egna initiativ och påverka dina studier inom ramen för våra kurser och övningsuppgifter. Gör det! Vi ansvarar för utbildningen, du ansvarar för din utveckling och bildning!

Välkommen och lycka till,

Stefan

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0296-10261 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0296

Läsåret 2022/2023

Möte med landskap 1 (LK0296-10011)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Möte med landskap 1 (LK0296-10349)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Möte med landskap 1 (LK0296-10135)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Möte med landskap 1 (LK0296-10209)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Möte med landskap 1 (LK0296-10035)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Möte med landskap 1 (LK0296-10116)

2017-08-28 - 2017-10-30

Kursplan

LK0296 Möte med landskap 1, 15,0 Hp

Meeting landscape 1

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Formlära och visuell grammatik 4,5 0302
Växtkännedom och växtanvändning 3,5 0303
Generella kunskaper för landskapsarkitekten 2,5 0304
Landskaps- o trädgårdshistoria 4,5 0305

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt områdesbehörighet A3 som omfattar:

- Matematik 3b eller Matematik 3c

- Naturkunskap 2

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Kursen avser att tillsammans med kursen ’Möte med landskap 2’ ge studenterna på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp grundläggande kunskaper om landskapet, landskapsarkitekturen, landskapsarkitektens yrkesroll och arbetsmetoder samt utgöra en introduktion till programmet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- översiktligt kunna redogöra för trädgårdars, parkers och landskaps relation med olika historiska epoker samt deras idé-, form- och innehållsmässiga karakteristika

- analysera och reflektera över platser utifrån grundläggande trädgårds- och landskapshistoria

- identifiera ett ur användningssynpunkt relevant bassortiment av vilda och exotiska park- och trädgårdsväxter under olika växtbetingelser, former och livsfaser; samt att översiktligt redogöra för grundläggande växtanvändning i betydelsen växtgruppers potential i rumslig gestaltning

- grundläggande beskriva och utforska rum, platser och landskapsföreteelser med konstnärliga metoder samt ge uttryck för olika karaktärer såsom kontemplativa, episka, lyriska eller dramatiska

- använda konstnärliga skissmetoder i text och bild, vilket betyder att på ett intuitivt sätt producera information och ta den vidare till rationell bearbetning

- översiktligt beskriva landskapsarkitektens roll inom yrkesliv och samhälle samt landskapsarkitektens professionshistoria

Innehåll

En genomgående pedagogisk utgångspunkt i kurserna under den första terminens undervisning på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp, är ett integrerat perspektiv på kursgenomförande och inlärning, där kombinationen av olika kunskapsområden bidrar till studenternas förståelse för landskapets och landskapsarkitekturens komplexitet och sammanhang.Detta uppnås genom att undervisningen tar utgångspunkt i studier av några olika huvudplatsers historik, egenskaper och uttryck där strävan efter förståelse för landskapliga företeelser i hög grad styr innehåll och pedagogik under kursen. Detta gör att fokus i kursen kommer att styras av vilka huvudplatser som studeras. Andra kompletterande referensplatser används för att förankra och fördjupa kunskaperna.Som en central del i ett integrerat lärande ska studenterna öva på att analysera, behandla och syntetisera kunskaperna genom metoder betydelsefulla för landskapsarkitekten (t ex skissa, skriva, visualisera och presentera). Dessa återkommande moment möjliggör en fördjupad kunskapsprocess och tränar studenternas kommunikationsförmåga. Målet är att kursen under terminen ska ge studenten ett förhållningssätt till kunskap och metod som ger studenterna verktyg för att genomföra efterföljande kurser inom programmet, och lägga grunden för kommande yrkesverksamhet som landskapsarkitekt.Kursen genomförs med hjälp av exkursioner, studieresa, seminarier, föreläsningar, individuella uppgifter, grupparbeten och tentamina. Många undervisningsmoment är upplevelsebaserade, t ex studiebesök, vandringar m.m. Det ska finnas utrymme i kursen för att kunna utforska aspekter som inte är på förhand givna.Under kursen genomförs en veckas studieresa som belyser landskapsarkitekturens mångfald och tidsdjup. Under korta perioder ges studenten också möjlighet att själv fördjupa sig i ett valfritt område inom landskapsarkitekturen och presentera det på lämpligt sätt. Under kursen förbereder studenterna underlag för kommande portfoliosammanställning och utställning som avlutar terminen.Med huvudplatserna, referensplatserna, ett integrerade perspektiv på inlärning samt syntetiserande metoder avser kursen att framför allt förmedla kunskaper och färdigheter inom tre till omfattningen lika representerade kunskapsområden: formlära, trädgårds- och landskapshistoria samt växtmaterialkunskap. I kursen kommer också området landskapsarkitektens yrkesroll utgöra en aspekt som syftar till ökad förståelse för yrkets roll i dagens samhällsbyggande. Övrigt innehåll omfattar bl.a. introduktioner till design-, planerings- och förvaltningsteori. Seminarier, presentationer, exkursioner och studieresa är obligatoriska moment.Kursen ger 5 hp färdighetstränande poäng.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och skriftliga tentamina.

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. Form and Fabric in Landscape Architecture Författare: Dee, Catherine ISBN: ISBN 9780415246385 Kommentar: Obligatorisk
 2. The Landscape of Man Författare: Jellicoe, Geoffrey. ISBN: ISBN 9780500278192 Kommentar: Obligatorisk
 3. Square, Circle, Triangle. Författare: Munari, Bruno ISBN: ISBN 9781616894122 Kommentar: Obligatorisk
 4. Landscape Architecture Theory – an Ecological Approach Författare: Murphy, Michael D. ISBN: ISBN 9781610917513 Kommentar: Obligatorisk
 5. Träd i urbana landskap Författare: Sjöman, H. & Slagstedt, J. ISBN: ISBN 9789144073385 Kommentar: Obligatorisk

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0296 Anmälningskod: SLU-10261 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%