Ny sökning
LK0296

Möte med landskap 1

Andra kursvärderingar för LK0296

Läsåret 2021/2022

Möte med landskap 1 (LK0296-10261) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Möte med landskap 1 (LK0296-10135) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Möte med landskap 1 (LK0296-10209) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Möte med landskap 1 (LK0296-10035) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Möte med landskap 1 (LK0296-10116) 2017-08-28 - 2017-10-30

LK0296 Möte med landskap 1, 15,0 Hp

Meeting landscape 1

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt:
- Matematik 3b eller Matematik 3c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Kursen avser att tillsammans med kursen ’Möte med landskap’ ge studenterna på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp grundläggande kunskaper om landskapet, landskapsarkitekturen, landskapsarkitektens yrkesroll och arbetsmetoder samt utgöra en introduktion till programmet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- översiktligt kunna redogöra för trädgårdars, parkers och landskaps relation med olika historiska epoker samt deras idé-, form- och innehållsmässiga karakteristika
- analysera och reflektera över platser utifrån grundläggande trädgårds- och landskapshistoria
- identifiera ett ur användningssynpunkt relevant bassortiment av vilda och exotiska park- och trädgårdsväxter under olika växtbetingelser, former och livsfaser; samt att översiktligt redogöra för grundläggande växtanvändning i betydelsen växtgruppers potential i rumslig gestaltning
- grundläggande beskriva och utforska rum, platser och landskapsföreteelser med konstnärliga metoder samt ge uttryck för olika karaktärer såsom kontemplativa, episka, lyriska eller dramatiska
- använda konstnärliga skissmetoder i text och bild, vilket betyder att på ett intuitivt sätt producera information och ta den vidare till rationell bearbetning
- översiktligt beskriva landskapsarkitektens roll inom yrkesliv och samhälle samt landskapsarkitektens professionshistoria

Innehåll

En genomgående pedagogisk utgångspunkt i kurserna under den första terminens undervisning på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp, är ett integrerat perspektiv på kursgenomförande och inlärning, där kombinationen av olika kunskapsområden bidrar till studenternas förståelse för landskapets och landskapsarkitekturens komplexitet och sammanhang.

Detta uppnås genom att undervisningen tar utgångspunkt i studier av några olika huvudplatsers historik, egenskaper och uttryck där strävan efter förståelse för landskapliga företeelser i hög grad styr innehåll och pedagogik under kursen. Detta gör att fokus i kursen kommer att styras av vilka huvudplatser som studeras. Andra kompletterande referensplatser används för att förankra och fördjupa kunskaperna.

Som en central del i ett integrerat lärande ska studenterna öva på att analysera, behandla och syntetisera kunskaperna genom metoder betydelsefulla för landskapsarkitekten (t ex skissa, skriva, visualisera och presentera). Dessa återkommande moment möjliggör en fördjupad kunskapsprocess och tränar studenternas kommunikationsförmåga. Målet är att kursen under terminen ska ge studenten ett förhållningssätt till kunskap och metod som ger studenterna verktyg för att genomföra efterföljande kurser inom programmet, och lägga grunden för kommande yrkesverksamhet som landskapsarkitekt.

Kursen genomförs med hjälp av exkursioner, studieresa, seminarier, föreläsningar, individuella uppgifter, grupparbeten och tentamina. Många undervisningsmoment är upplevelsebaserade, t ex studiebesök, vandringar m.m. Det ska finnas utrymme i kursen för att kunna utforska aspekter som inte är på förhand givna.

Under kursen genomförs en veckas studieresa som belyser landskapsarkitekturens mångfald och tidsdjup. Under korta perioder ges studenten också möjlighet att själv fördjupa sig i ett valfritt område inom landskapsarkitekturen och presentera det på lämpligt sätt. Under kursen förbereder studenterna underlag för kommande portfoliosammanställning och utställning som avlutar terminen.

Med huvudplatserna, referensplatserna, ett integrerade perspektiv på inlärning samt syntetiserande metoder avser kursen att framför allt förmedla kunskaper och färdigheter inom tre till omfattningen lika representerade kunskapsområden: formlära, trädgårds- och landskapshistoria samt växtmaterialkunskap. I kursen kommer också området landskapsarkitektens yrkesroll utgöra en aspekt som syftar till ökad förståelse för yrkets roll i dagens samhällsbyggande. Övrigt innehåll omfattar bl.a. introduktioner till design-, planerings- och förvaltningsteori. Seminarier, presentationer, exkursioner och studieresa är obligatoriska moment.

Kursen ger 5 hp färdighetstränande poäng.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och skriftliga tentamina.
Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0296 Anmälningskod: SLU-10349 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%