Ny sökning
LK0297

Möte med landskap 2

Information från kursledaren

Kursen är öppen för registrering via Ladok Student 26/10 - 2/11. När du är registrerad får du automatiskt en inbjudan till kursens Canvasrum.

Varmt välkommen till Möte med landskap 2!

Kristin

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0297-20137 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0297

Läsåret 2020/2021

Möte med landskap 2 (LK0297-20066)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Möte med landskap 2 (LK0297-20105)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Möte med landskap 2 (LK0297-20024)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Möte med landskap 2 (LK0297-20089)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

LK0297 Möte med landskap 2, 15,0 Hp

Meeting landscape 2

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt områdesbehörighet A3 som omfattar:

- Matematik 3b eller Matematik 3c

- Naturkunskap 2

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Kursen avser att tillsammans med kursen ’Möte med landskap 1’ ge studenterna på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp grundläggande kunskaper om landskapet, landskapsarkitekturen, landskapsarkitektens yrkesroll och arbetsmetoder samt utgöra en introduktion till programmet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förstå hur man tolkar trädgårdar, parker och landskap för att kunna bevara, bruka och utveckla dem med hänsyn till deras kulturhistoriska kontext

- skriva en akademisk uppsats kring en kulturhistorisk plats som speglar en helhetsyn på förvaltningen och ett inkluderande perspektiv

- översiktligt redogöra för grundläggande begrepp såsom ståndort, årstidsvariation, växtzon, klimatologiska aspekter, succession, konkurrensstrategier och växtgeografi

- beskriva och förklara vegetationsbyggnadens grunder och dess förhållande till ståndort och kreativ växtanvändning samt utföra enklare analyser av befintliga vegetationssystem, diskutera deras potentiella utveckling och förutse utveckling över tid.

- analysera och kritiskt granska sin rumsgestaltning med hjälp av olika visuella verktyg samt visuellt och verbalt kommunicera och motivera sina iakttagelser/sin gestaltning av olika presentationstekniker och metoder

- identifiera och beskriva subjektiva värden samt underliggande struktur på en plats genom att använda visuella formbeskrivande begrepp

- visa på landskapsarkitekturens mångdisciplinära och komplexa karaktär

Innehåll

En genomgående pedagogisk utgångspunkt i kurserna under den första terminens undervisning på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp, är ett integrerat perspektiv på kursgenomförande och inlärning, där kombinationen av olika kunskapsområden bidrar till studenternas förståelse för landskapets och landskapsarkitekturens komplexitet och sammanhang.Detta uppnås genom att undervisningen tar utgångspunkt i studier av några olika huvudplatsers historik, egenskaper och uttryck där strävan efter förståelse för landskapliga företeelser i hög grad styr innehåll och pedagogik under kursen. Detta gör att fokus i kursen kommer att styras av vilka huvudplatser som studeras. Andra kompletterande referensplatser används för att förankra och fördjupa kunskaperna.Som en central del i ett integrerat lärande ska studenterna öva på att analysera, behandla och syntetisera kunskaperna genom metoder betydelsefulla för landskapsarkitekten (t ex skissa, skriva, visualisera och presentera). Dessa återkommande moment möjliggör en fördjupad kunskapsprocess och tränar studenternas kommunikationsförmåga. Målet är att kursen under terminen ska ge studenten ett förhållningssätt till kunskap och metod som ger studenterna verktyg för att genomföra efterföljande kurser inom programmet, och lägga grunden för kommande yrkesverksamhet som landskapsarkitekt.Kursen genomförs med hjälp av exkursioner, studieresa, seminarier, föreläsningar, individuella uppgifter, grupparbeten och tentamina. Många undervisningsmoment är upplevelsebaserade, t ex studiebesök, vandringar m.m. Det ska finnas utrymme i kursen för att kunna utforska aspekter som inte är på förhand givna.Under korta perioder ges studenten också möjlighet att själv fördjupa sig i ett valfritt område inom landskapsarkitekturen och presentera det på lämpligt sätt. Under kursen sammanställer studenterna underlag för den portfoliosammanställning och utställning som avlutar kursen och terminen.Med huvudplatserna, referensplatserna, ett integrerade perspektiv på inlärning samt syntetiserande metoder avser kursen att framför allt förmedla kunskaper och färdigheter inom tre till omfattningen lika representerade kunskapsområden: formlära, trädgårds- och landskapshistoria samt växtmaterialkunskap. I kursen kommer också området landskapsarkitektens yrkesroll utgöra en aspekt som syftar till ökad förståelse för yrkets roll i dagens samhällsbyggande. Övrigt innehåll omfattar bl.a. introduktioner till design-, planerings- och förvaltningsteori. Seminarier, presentationer, exkursioner och studieresa är obligatoriska moment.Kursen ger 5 hp färdighetstränande poäng.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och skriftliga tentamina.

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0297 Anmälningskod: SLU-20137 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%