Ny sökning
LK0299

Planeringens grunder

Andra kursvärderingar för LK0299

Läsåret 2021/2022

Planeringens grunder (LK0299-20138) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Planeringens grunder (LK0299-20067) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Planeringens grunder (LK0299-20106) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Planeringens grunder (LK0299-20015) 2018-11-06 - 2019-01-20

LK0299 Planeringens grunder, 15,0 Hp

Landscape Planning Foundations

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt:
- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Kursens syfte är att studenten ska uppnå grundläggande kunskaper kring landskapsinformation och dess användning inom fysisk planering samt kunskaper om analys av landskapets uppbyggnad och markanvändning samt därtill hörande ekologiska, kulturhistoriska och visuella värden.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva planeringsprocesser på olika nivåer samt känna till aktörer på statlig, regional och kommunal nivå.
- utifrån eget formulerade frågeställningar självständigt söka, skriftligt sammanställa, skapa och förmedla landskapsinformation från nationella och internationella datakällor.
- utifrån givna data självständigt genomföra landskapsanalyser med hjälp av digitala verktyg, såsom GIS.
- skriva en fullständig vetenskaplig uppsats utifrån egna frågeställningar och metodval.

Innehåll

Kursen läggs upp med individuella övningar i bl a GIS-programvaror där studenten i anknytning till olika projekt får träning i landskapsanalys och landskapsinformation. Övningarna varvas med föreläsningar bl a i metodik, representationer i landskapet, och vilka planinstrument som ingår i översiktlig planering. I kursen hålls också seminarier bl a kring litteratur och hur man bearbetar fältdata samt studiebesök. Att kunna använda sig av bibliotekstjänster utgör en del av kursens innehåll.
Schemalagda övningar och litteraturseminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Redovisningar av övningsuppgifter, litteraturseminarium, uppsats.
Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
Godkänt deltagande i litteraturseminarium.
Godkända redovisningar av övningsuppgifter.
Godkänd uppsats.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetstränande poäng.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0175
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0299 Anmälningskod: SLU-20179 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%