Ny sökning
LK0301

Studio 2 - Staden och boplatsen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0301-40123 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0301

Läsåret 2020/2021

Studio 2 - Staden och boplatsen (LK0301-40043)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio 2 - Staden och boplatsen (LK0301-40099)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Studio 2 - Staden och boplatsen (LK0301-40015)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

LK0301 Studio 2 - Staden och boplatsen, 15,0 Hp

Studio 2 - Housing in an urban context

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Analys, koncept och strukturplan 5,0 0102
Situationsplan med fördjupning och slutinlämning 10,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landskapsarkitektur varav 15 hp studiokurs.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om boplatsen ur ett stadsbyggnadsperspektiv, betraktat utifrån sociala och fysiska utgångspunkter. Kursen ska ge förståelse för hur bostadsmiljö kan gestaltas som del av ett sammanhängande urbant landskap, och utifrån lokala förutsättningar. Kursen ska också förmedla huvuddragen i de ideal som präglat stadsbyggandet under modern tid och inspirera till ett kritiskt reflekterande över tidigare och nuvarande synsätt på stadsmiljöns gestaltning.Ett ytterligare syfte med kursen är att förmedla grundläggande kunskaper i CAD samt att applicera detta och i utbildningen tidigare introducerade digitala verktyg på redovisade förslag.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- formulera bärande idéer för boendet ur ett stadsbyggnadsperspektiv och förstå konceptets roll i planering och gestaltning,

- argumentera för val av analysmetod samt genomföra relevant analys av rådande förhållanden

- modern stadsbyggnadshistoria tillräckligt väl för att kunna relatera till egna stadsbyggnadskoncept

- gestalta bebyggelse på stadsdelsnivå enligt sitt koncept och med adekvata mått och material

- tydligt och lättförståeligt presentera såväl process som förslag muntligt och på digitalt producerade dokument

Innehåll

Studio 2 - Staden och boplatsen förbereder studenterna för ett strukturerat arbete med stadsbyggnadsuppgifter som tar sin utgångpunkt i boendet. Kursen organiseras i ett antal delövningar utifrån planeringsprocessens huvudfaser. Den inleds med ett kunskapssökande om och analys av den plats som ska utvecklas, fortsätter med konceptformulering och övning i mått och täthet. I ett nästa steg utvecklas ett förslag till utformning av bebyggelse, med trafiklösningar och gestaltning av olika typer av stadsrum. I ett begränsat utsnitt fördjupas och konkretiseras den bostadsnära utemiljön, där boendets speciella krav på utemiljön framgår.Kursen byggs upp kring ett projektarbete som redovisas individuellt. Detta arbete varvas med föreläsningar, studiebesök, litteraturseminarier och inlärning av digitala verktyg. Handledning ges både individuellt och i grupp.Samtliga delövningar i kursen avslutas med en genomgång som är obligatorisk, liksom den avslutande projektgenomgången. Även litteraturseminariet och studiebesök är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs: Godkänt deltagande i schemalagda obligatoriska moment, godkända redovisningar av delövningar, godkänd projektredovisning ,samt godkänt deltagande i litteraturseminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetstränande poäng.Kursen bygger vidare på "Studio 1 - Landskap som plan, verklighet och idé", som har följande lärandemål:

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- presentera en trovärdig illustrationsplan med ett övertygande innehåll avseende arkitektoniska uttryck och kvaliteter.

- genom reflektioner visa att man uppnått grundläggande förståelse för landskapsarkitektens arbetsprocess och metoder.

- redogöra för grundläggande begrepp, terminologi och fackuttryck som rör landskapsarkitektens kompetensområde.

- genom skisser övertygande visa att man har uppnått grundläggande förståelse och kunskaper om mått och skala samt planer och de verkligheter som de representerar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Litteraturlista 2022 [Litteraturlista 2022] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0301/40123.2122/Litteraturuppgift.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0301 Anmälningskod: SLU-40123 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%