Ny sökning
LK0311

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4

Kursvärderingen är avslutad

LK0311-40069 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0311

Läsåret 2019/2020

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 (LK0311-40020) 2020-03-25 - 2020-05-13

Läsåret 2018/2019

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 (LK0311-40039) 2019-03-26 - 2019-05-15

LK0311 Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4, 10,0 Hp

Urban soil-plant systems and plantknowledge 4

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtkännedom  7,00 1002
Markvetenskap  3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landskapsarkitektur, 15 hp markvetenskap och 5 hp botanik.

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om växter kopplat till ståndortsfaktorer med fokus på urbana miljöer och växtbäddar, samt påbyggnad av växtkännedom.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för hur ståndorten påverkar växters tillväxt och överlevnad
- känna igen svenska vegetationstyper och växtsamhällen samt redogöra för kopplingen till mark och andra ståndortsfaktorer
- redogöra för kopplingen mellan växtval och ett urval av skötselåtgärder, och därmed påverkan på gestaltning och förvaltning av urbana miljöer av begränsad omfattning
- identifiera ett urval av träd, buskar och örtartade växter
- redogöra för olika typer av konstruerade växtbäddars funktion som växtplats
- redogöra för de olika material som används vid konstruktion av växtbäddar och på vilket sätt de bidrar till att optimera växtbäddens egenskaper
- förklara hur olika typer av befintliga växtbäddar kan underhållas och förbättras genom gödsling, kalkning och annan jordförbättring

Färdighet och förmåga
- tillämpa kunskaper om växter och deras växtplats i konkreta växtförslag för urbana miljöer av begränsad omfattning

Innehåll

Kursen består av två delar, växtkännedom och markvetenskap som kompletterar varandra men examineras var för sig.

Växtkännedom
I föreläsningar, fält och litteraturstudier samt övningar fördjupas kunskaperna i växtfysiologi, växternas kopplingar till ståndortsfaktorer och hur ett urval av skötselåtgärder påverkar gestaltning och skötsel av urbana utemiljöer av begränsad omfattning. Ett innehåll som också kopplar ihop med våra svenska vegetationstyper.
I obligatoriska övningar analyserar studenterna en växtplats med avseende på karaktärer och egenskaper hos de växter som är särskilt anpassade för växtplatsen och utifrån denna analys plockar ut likartade växter med stort värde i gestaltningen ur inlärt bassortiment.
Inlärning av nya växter i form av växtvandringar varvas med egen repetition av träd, buskar och örtartade växter från tidigare kurstillfällen som sedan examineras utomhus.

Markvetenskap
I föreläsningar, fält och litteraturstudier samt obligatoriska övningar behandlas olika typer av växtbäddar, hur markens vatten/luftdynamik styrs i förhållande till växternas behov vid anläggning av växtbäddar, vilka material som används och deras egenskaper, hur egenskaperna hos naturgivna och byggda växtbäddar modifieras genom åtgärder så som gödsling, dränering, kalkning och annan jordförbättring. Delen avslutas med skriftlig tentamen.

I en för de två delarna gemensam obligatorisk exkursion studeras befintliga anlagda växtbäddars uppbyggnad och funktion kopplat till växtval i urban miljö.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i två delprov motsvarande kursens två ämnen, växtkännedom och markvetenskap. De olika delarna betygssätts var för sig och sammanvägs till ett slutbetyg vilket framgår av betygskriterierna.

Växtkännedom 7 hp: Godkänd växtidentifiering utomhus och godkända övningsuppgifter samt deltagande i exkursion.

Markvetenskap 3 hp: Godkänd tentamen, godkända övningsuppgifter samt deltagande i exkursion.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskrav 15 hp markvetenskap ges av kurserna "Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi" och "Marken som växtplats och växtkännedom 3".

Exkursion ingår i kursen och eventuella kostnader presenteras i samband med kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land
Medansvariga:
Institutionen för ekologi
Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: MV0181, LK0136, LK0109
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 49988 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Markvetenskap
Kurskod: LK0311 Anmälningskod: SLU-40069 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%