Ny sökning
LK0312

Studieresa inom landskapsarkitektur

2020-08-19
Välkomna till kursen LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur.
I kursen kommer vi att kommunicera via e-post och vi använder oss av den e-postadressen som är registrerad på LADOK. Den här kursen har inget upprop. Med anledning av rådande pandemi och osäkerheten kring våra myndigheters framtida rekommendationer av utrikesresor så är kursen tillfälligt omgjord. Studieresan utomlands ersätts av distansstudier via litteratur, film, radio, teve, intervjuer etc. Jämförelsestudien inom Sverige kan studeras på samma sätt men bör besökas och dokumenteras textligt och bildligt. Med denna information jämför ni studieobjekt utanför Sverige med studieobjekt inom Sverige. Studenten tar själv kontakt med kursansvarig för att boka handledning. Steg 1 Programskrivning. Ett program ska innehålla: studieobjekt, syfte, frågeställning, utkast på metod (hur du hämtar information (film, litteratur, studiebesök) och en enkel, realistisk tidplan med angivna veckor. Storleksordning: cirka en A4- sida. Handledning kan göras på distans via e-post eller per telefon. Skicka ett förslag till program för studieresan i god tid så att programmet hinns bearbetas, revideras innan slutligt godkännande. Slutdatum för att lämna in godkända program är 25 september 2020. Inlämning via e-post. OBS: Du blir registrerad på kursen först när ditt program är godkänt. Steg 2 Informationsinhämtning. Studiebesök, intervjuer, litteraturstudier etc. Bearbetning av information. Steg 3 Rapportskrivning. Rapporten ska innehålla: inledning/ bakgrund, syfte och frågeställning, en enkel metodbeskrivning, resultat och slutligen en slutsats/diskussion. Det är inte viktigt att de olika delarna är rubricerade som ovan utan det är fritt fram för dig att utforma rapporten som du vill. Jobba mot att få ihop en lättläst och strukturerad rapport där texter och bilder stöttar varandra. Som vanligt är även läsbarheten och förmågan att kommunicera innehållet viktigt. Inlämning via e-post senast 15 januari 2021. . Metod Kunskapsinhämtningen söker du själv. Det finns således ingen obligatorisk litteraturlista. Det är lätt att hitta nätinformation om platser idag, viktigt att hitta bilder, kanske finns det filmer. Försök att hitta litteratur och information som har hänvisningar till forskningsbaserade fakta. Ibland kan tidigare studentarbeten fungera fint. Övrigt Observera! Du som är antagen med villkor kommer inte att registreras på kursen förrän du uppfyllt förkunskapskraven som i denna kurs motsvarar 45 hp landskapsarkitektur. Maria Wisselgren, 018-671945, kursansvarig

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-05-30 och 2021-06-20

Andra kursvärderingar för LK0312

Läsåret 2020/2021

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30280), Uppsala 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30280), Uppsala 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30280), Uppsala 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30280), Uppsala 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30280), Uppsala 2018-09-03 - 2019-01-20

LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur, 5,0 Hp

Field Trip in Landscape Architecture

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp landskapsarkitektur.

Mål

Studieresan skall förläggas till ett resmål utanför Sverige.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- formulera en väl avgränsad frågeställning anpassad till studier av platser
- redovisa teoretisk utgångspunkt i relation till frågeställning
- presentera sina intryck av de platser som studerats

Innehåll

Genom litteraturstudier och studiebesök får studenten ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resemålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar studenten ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning av obligatorisk studieresa.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0105
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 24994 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0312 Anmälningskod: SLU-10310 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 15%