Ny sökning
LK0312

Studieresa inom landskapsarkitektur

Genom litteraturstudier och studiebesök får du ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resemålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar du ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning

LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur V22

Välkomna till LK0312 för våren 2022!

Kursansvarig lärare: Viveka Hoff, viveka.hoff@slu.se.

Observera att denna kurs inte har något upprop. Istället kommer ni att registreras i samband med att ni lämnar in ett godkänt reseprogram. Programmet ska vara godkänt och inlämnat senast 11/2. Se även schemat nedan.

Ni har två alternativ att genomföra kursen V22:

  • Fysisk resa och en studie. Om du lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning samt en studieresa som en del av metoden.
  • Teoretisk studie. Om du inte lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning men där den teoretiska studien blir en större del av metoden. Du letar information via litteratur, film, radio, teve, intervjuer etc. Kanske känner ni någon som ni kan ha ett Zoom-möte med där personen i fråga kan visa platser och anläggningar som ni vill studera?

Samhällsläget är högst osäkert med avseende på utlandsresor pga av C19. Vill en resa så sker resan helt på eget ansvar. Det är viktigt att ni själva informerar er om läget: www.krisinformation.se

Observera att OM man reser mot UDs avrådan gäller inte försäkringar och dylikt.

Program

Programmet ska innehålla: studieobjekt, syfte, frågeställning, utkast på metod (hur du hämtar information, genom film, litteratur, intervju, platsstudie…) och en enkel, realistisk tidplan med angivna veckor. Storleksordning: cirka en A4- sida. Handledning kan göras på distans via e-post eller på Zoom.

Rapport

Rapporten ska innehålla: inledning/ bakgrund, syfte och frågeställning, en enkel metodbeskrivning, resultat och slutligen en slutsats/diskussion. Det är inte viktigt att de olika delarna är rubricerade som ovan utan det är fritt fram för dig att utforma rapporten som du vill. Jobba mot att få ihop en lättläst och strukturerad rapport där texter och bilder stöttar varandra. Som vanligt är även läsbarheten och förmågan att kommunicera innehållet viktigt.

Övrigt

Du som är antagen med villkor ska kunna uppvisa att du uppfyllt förkunskapskraven vid kursstart den 17 januari (45 hp landskapsarkitektur). Vid frågor, kontakta kursansvarig.

Kursens Canvassida öppnas för de som blir registrerade när deras program godkänns. Under resten av kursen kommunicerar vi via Canvas med inlämningsmappar, anslag, meddelanden etc. Där ligger även Zoomlänkar för handledning och dylikt.

Jag ser fram emot en rolig och givande kurs.

Viveka

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för LK0312

Läsåret 2021/2022

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10138) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30280) 2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10310) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30041) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10045) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30057) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10066) 2018-09-03 - 2019-01-20

LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur, 5,0 Hp

Field Trip in Landscape Architecture

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp landskapsarkitektur.

Mål

Studieresan skall förläggas till ett resmål utanför Sverige.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- formulera en väl avgränsad frågeställning anpassad till studier av platser
- redovisa teoretisk utgångspunkt i relation till frågeställning
- presentera sina intryck av de platser som studerats

Innehåll

Genom litteraturstudier och studiebesök får studenten ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resemålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar studenten ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning av obligatorisk studieresa.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0105

Betygskriterier H21

Betygsskala
SLU:s införande av betyg är en anpassning till universitetsundervisningen i Europa. SLU har valt en fyrgradig betygsskala med betygsstegen U 3 4 5. Betyg 3 motsvarar att lärandemålen i kursplanen har uppfyllts.

Målrelaterade betyg
I ett målrelaterat betygssystem anger lärandemålen vad man kan och betygskriterierna anger olika grader av hur väl man kan det. Ett målrelaterat betyg säger vad och hur väl en student med ett givet betyg kan något vid kursens slut.

Kriterier
Beskriver hur väl uppfyllda kursmålen är. Både examinationsformer och betygskriterier utgår från de lärandemål som finns i kursplanen. Kriterierna beskriver vad som kommer att bedömas och hur.

Kurskrav
För att få ett slutbetyg på kursen krävs uppfyllda krav på obligatoriska inlämningar enligt anvisningar samt lägst betyg 3 på samtliga betygsmål. För att få slutbetyg 4 krävs, utöver kraven för G på kursen, betyg 4 på samtliga betygsmål. För slutbetyg 5 krävs, utöver kraven för G på kursen, betyg 5 på samtliga betygsmål.

Sena inlämningar medför att man går miste om möjligheten att få betyg 4-5.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- formulera en väl avgränsad frågeställning anpassad till studier av platser (Mål 1)
- redovisa teoretisk utgångspunkt i relation till frågeställning (Mål 2)
- presentera sina intryck av de platser som studerats (Mål 3)

Betyg

Mål 1

Mål 2

Mål 3

5

Formulering av en väl avgränsad frågeställning väl kopplat till ett tydligt syfte.

Väl formulerad reflektion över resultatet i relation till frågeställningen. Föra en diskussion om resultatet utifrån ett landskapsarkitektoniskt perspektiv.

En god strukturerad rapport med en mycket väl formulerad text med bra stödjande illustrationer/bilder. Tydlig koppling mellan frågeställning, resultat samt reflektion.

4

En presenterad reflektion över resultatet i relation till frågeställningen. Föra en diskussion om resultatet.

En strukturerad rapport med en väl formulerad text med stödjande illustrationer/bilder.

3/G

Formulering av en avgränsad frågeställning inom landskapsarkitektur. Inlämning ska ske inom angiven tidsram för kursen.

Användning av befintliga, relevanta källor. Källhänvisning av använda texter och bilder.

Korrekt formulerad text med illustrationer/bilder. Koppling mellan frågeställning, resultat samt reflektion är presenterad.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 24994 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0312 Anmälningskod: SLU-30138 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 15%