Ny sökning
LK0312

Studieresa inom landskapsarkitektur

Genom litteraturstudier och studiebesök får du ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resemålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar du ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning
2020-10-15
Välkomna till kursen LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur V21
Välkomna till kursen LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur. Inom kursen kommer vi att kommunicera via e-post och vi använder oss av den e-postadressen som är registrerad på LADOK. Utdrag ur kursbeskrivningen "Kursmål: Efter genomgången kurs skall studenten kunna - formulera en väl avgränsad frågeställning anpassad till studier av platser - redovisa teoretisk utgångspunkt i relation till frågeställning - presentera sina intryck av de platser som studerats Innehåll: Genom litteraturstudier och studiebesök får studenten ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resmålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar studenten ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning." Den här kursen har inget upprop. Du tar själv kontakt med kursansvarig innan din eventuella resa. Tid och plats för handledning bestäms efter överenskommelse. Vill ni göra en gemensam resa, kontakta kursansvarig. Samhällsläget är högst osäkert med avseende på utlandsresor pga av C19. Vill man resa sker resan helt på eget ansvar. Informera er om läget: https://www.krisinformation.se/, Observera att om man reser mot UDs avrådan gäller inte försäkringar och dylikt. Ni har två alternativ att genomföra kursen V21: • Fysisk studie med resan. Om du lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning samt en studieresa som en del av metoden. • Teoretisk studie. Om du inte lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning men där den teoretiska studien blir en större del av metoden. Ni letar information via litteratur, film, radio, teve, intervjuer etc. Kanske känner ni någon som ni kan ha ett Zoom-möte med där personen i fråga kan visa platser och anläggningar som ni vill studera? Program: Programskrivning ska innehålla: studieobjekt, syfte, frågeställning, utkast på metod (hur du hämtar information (film, litteratur, studiebesök) och en enkel, realistisk tidplan med angivna veckor. Storleksordning: cirka en A4- sida. Handledning kan göras på distans via e-post, telefon eller på Zoom. Inlämning senast 12 februari 2021. OBS: Du blir registrerad på kursen först när ditt program är godkänt. Rapportskrivning: Rapporten ska innehålla: inledning/ bakgrund, syfte och frågeställning, en enkel metodbeskrivning, resultat och slutligen en slutsats/diskussion. Det är inte viktigt att de olika delarna är rubricerade som ovan utan det är fritt fram för dig att utforma rapporten som du vill. Jobba mot att få ihop en lättläst och strukturerad rapport där texter och bilder stöttar varandra. Som vanligt är även läsbarheten och förmågan att kommunicera innehållet viktigt. Inlämning via e-post senast 4 juni 2021. Litteratur Litteraturen söker du själv. Det finns således ingen obligatorisk sådan. Det är lätt att hitta nätiformation om platser idag. Försök att även hitta litteratur och information som har hänvisningar till forskningsbaserade fakta. Tidigare studentarbeten kan fungera fint. Försäkring Som student täcks du vanligtvis av försäkringen Student UT när du arbetar med kurs utomlands. Det är viktigt att du är registrerad på kursen innan du åker så att försäkringarna gäller. Kolla i god tid upp villkoren i länken nedan och stäm av med oss. Denna försäkring tecknas endast på ditt initiativtagande. Student UT: https://www.kammarkollegiet.se/forsakringar/studier/utresande-studenter/forsakringsvillkor-student-ut Notera att kursledningen inte svarar för att ovanstående information är uppdaterad med tanke på C19 och det osäkra läget. Informera er vid behov direkt från Kammarkollegiet. Villkor Observera! Du som är antagen med villkor kommer inte att registreras på kursen förrän du uppfyllt förkunskapskraven som i denna kurs motsvarar 45 hp landskapsarkitektur.

Kursvärderingen är avslutad

LK0312-30280 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0312

Läsåret 2021/2022

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10138) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10310) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30041) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10045) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30057) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10066) 2018-09-03 - 2019-01-20

LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur, 5,0 Hp

Field Trip in Landscape Architecture

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp landskapsarkitektur.

Mål

Studieresan skall förläggas till ett resmål utanför Sverige.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- formulera en väl avgränsad frågeställning anpassad till studier av platser
- redovisa teoretisk utgångspunkt i relation till frågeställning
- presentera sina intryck av de platser som studerats

Innehåll

Genom litteraturstudier och studiebesök får studenten ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resemålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar studenten ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning av obligatorisk studieresa.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0105
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 24994 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0312 Anmälningskod: SLU-30280 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 15%