Ny sökning
LK0313

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik

This course is a critical introduction to the history, theory, and practice of landscape architecture. It is intended for masters-level students in the landscape architecture professional program and beginning students in the Master in Sustainable Urbanization. Space permitting, the course is also open to students enrolled in any other master program at SLU or another Swedish university. Because of its international makeup it is conducted in English.

Andra kursvärderingar för LK0313

Läsåret 2021/2022

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik (LK0313-10116) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik (LK0313-M1116) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik (LK0313-10178) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik (LK0313-10034) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik (LK0313-10054) 2018-09-03 - 2018-11-05

LK0313 Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik, 15,0 Hp

Landscape architecture: History, theory and practice

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller stadsplanering och/eller kulturgeografi och/eller samhällsplanering samt Engelska 6 eller antagen till Masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Att ge djup förståelse för olika teorier och synvinklar inom landskapsarkitektur och design genom historien och deras relation till landskapsarkitektur i praktiken.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och att skriva en uppsats. Föreslagen litteraturlista omfattar historiska och samtida utövande inom landskapsarkitektur, designteori och landskapsarkitektur/arkitekturteori. En studieresa till en stad eller plats i Europa, och besök i Uppsala-Stockholm ingår i kursen. Olika ämnen kommer att diskuteras i seminarieform.

Studenterna kommer att producera en konceptuell design som reflekterar över diskuterade teorier och historiska fallstudier.

Studenterna kommer att producera en analytisk text med en kritisk bedömning av ett valt landskapsarkitekturprojekt. Studenterna kommer att skriva en reflekterande text om sin egen syn som designer i förhållande till givna föreläsningar, studiebesök, litteratur och seminarier. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt kritiskt tänkande och tillverkning av grafisk kommunikation som skisser, foton, figurer och diagram.

Exkursioner, studiebesök, seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga arbeten, konceptuell design och deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studiebesök finansieras av studenten. Information om kostnaderna kommer att vara tillgängliga på kurshemsidan 4 veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0249
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0313 Anmälningskod: SLU-10035 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%