Ny sökning
LK0314

Studio - Large scale landscape project

Studiokursen är uppbyggd kring ett infrastrukturprojekt utanför Uppsala. I en inledande gruppuppgift studeras ett landskap och en situation som kan återfinnas på flera olika ställen i Sverige. Utifrån olika framtida scenarios studeras olika lokaliseringar och utformningar av infrastruktur. En metod för landskapskaraktärisering som bygger på den europeiska landskapskonventionens begrepp testas i gruppuppgiften. I den individuella gestaltningsuppgiften väljer du vad du vill undersöka. Det kan vara en alternativ lokalisering av en väg, utformning av ekodukter, vägslänter eller något annat som intresserar dig med relevans för kursen. Föreläsningar, temadagar och litteraturseminarier fördjupar och problematiserar frågor som rör landskap, ekologi, historia och hållbarhet. En studieresa till Kiruna visar konkreta exempel på storskaliga landskapsförändringar. Kursen ges på engelska.

Andra kursvärderingar för LK0314

Läsåret 2020/2021

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30132) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30038) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Studio - Large scale landscape project (LK0314-20034) 2018-11-06 - 2019-01-20

LK0314 Studio - Large scale landscape project, 15,0 Hp

Studio - Large scale landscape project

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Landskapskaraktärsanalys 7,50 1002
Gestaltningsförslag 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller stadsplanering och/eller geografi och/eller landskaps- eller urbanekologi och/eller vatten-miljö teknik och/eller geoteknik och/eller stadsbyggnadsteknik och Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

-

Innehåll

-

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

-

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0253
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0314 Anmälningskod: SLU-30134 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%