Ny sökning
LK0315

Gestaltning genom förvaltning

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av det ömsesidiga beroendet mellan gestaltning och förvaltning av anlagda utemiljöer. Du får bl.a. lära dig mer om hur man gör skötselplaner för parker, bostadsområden och naturlika planteringar. Kursen vänder sig framförallt till studenter på landskapsarkitektprogrammet.

Vi strävar efter en så covid-19-säker miljö som möjligt. Det gör att en större del av undervisningen än vanligt kommer att genomföras på distans, inklusive några av exkursionerna som istället kommer att genomföras via Zoom. Andra utomhusbaserade moment kommer med all sannolikhet att genomföras som vanligt – till exempel det avslutande fältarbetet då vi handgripligen förändrar karaktär på ett vildvuxen grönyta i Uppsala.
2020-08-11
Webbseminarium om riktat pedagogiskt stöd till studenter


Kursvärderingen är avslutad

LK0315-10180 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0315

Läsåret 2019/2020

Gestaltning genom förvaltning (LK0315-10180), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Gestaltning genom förvaltning (LK0315-10180), Uppsala 2019-01-21 - 2019-03-25

LK0315 Gestaltning genom förvaltning, 15,0 Hp

Design through practice and management

Kursplan fastställd

2018-11-29

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller landskapsplanering, grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå samt Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Syftet med kursen är att förstå det ömsesidiga beroendet mellan gestaltning och förvaltning i olika skalor av landskapsarkitekturprojekt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Diskutera effekterna av olika typer av drift och underhåll från ekologiska, ekonomiska, tekniska, kulturella och estetiska synvinklar på olika landskapsarkitekturprojekt såsom parker, kyrkogårdar, bostadsområden och tätortsnära skogar
- Utvärdera en förvaltningsplan/vårdplan för ett landskapsarkitekturprojekt
- Reflektera över olika metoder för drift och underhåll av kulturlandskap inklusive restaurering- och bevarandeaspekter från svenska och internationella perspektiv.

Innehåll

Teoretiska, metodologiska och praktiska metoder och tillämpningar inom följande områden kommer att diskuteras under kursen:
- Planteringsdesign genom praktisk övning och förvaltning. Det speciella värdet på denna del är att införa väl etablerade svenska metoder att arbeta med växtmaterial och dynamiska växtsamhällen under trädgårds- och parkgestaltning, genomförandet, drift samt underhåll. GIS kommer att användas som ett viktigt verktyg för analys och genomförande av förvaltningsplaner. Praktiskt fältarbete så som vegetationsunderhåll.
- Historia inom landskapsarkitektur och dess restaurering/bevarandeaspekter. Denna del kommer att ges genom prismat av historiska föregångare och restaureringspraxis från Sverige och Europa.
- Kulturlandskapsförvaltning och underhållningsaspekter med betoning på internationella och svenska (teoretiska och praktiska) exempel.
- Studenterna kommer att uppmanas att bidra med några exempel från sina länder.

Teoretiska, logistiska och sociala implementeringsaspekter kommer också att studeras. Ett brett spann av fallstudier och aspekter inom gestaltning genom förvaltning (från första skiss till slutligt genomförande och förvaltning, förhållandet mellan design/teknik och ledning/underhåll, utveckling av nya värden genom förvaltningsåtgärder i befintliga miljöer, hantering av kulturarvet) kommer att stödja den allmänna "linjen" i kursen.
Studiebesök och exkursioner är en viktig del av kursen.
Kursen kommer att innehålla ledande experter från praktiken, myndigheter och universitet.
Det kommer att bli grupprojekt.
Seminarierna kommer också att introducera den gemensamma förvaltningsorganisationen: vilka är spelarna, var och hur beslut fattas, vilka uppgifter som fattas av landskapsarkitekter och förhållandet mellan utveckling och förvaltningsprocessen. Olika instrument för landskapsvård (återställningsplan, underhållsplan, förvaltningsplan, trädplan (dendrologisk), olika verktyg, ekonomiska aspekter, säkerhet och tekniska förvaltningsåtgärder kommer också att diskuteras.

I kursen ingår obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga rapporter, planer och presentationer i seminarier samt deltagande i seminarier, studiebesök, praktiska fältarbeten och obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 10 färdighetstränande högskolepoäng.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för landskapsarkitektprogrammet, Ultuna
Ersätter: LK0162
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0315 Anmälningskod: SLU-10180 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%