Ny sökning
LK0316

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur

Welcome to this years course with the overall theme Distance in Pandemic Landscape Architecture - how can we as landscape architects organize and design corona safe spaces. This theme will of course be elaborated by you making your own group projects, and you do not need to have a specific thought on this before the course starts.

Please do your registration already today and before the course starts (or opposite if you have changed your mind), so that we can plan the course and groups in the best way (and that others waiting for a place in the course can get it from course start).

You will find more information about the course and a preliminary detailed schedule under schema/schedule to the right on the webpage, and as soon as you have registered to the course you can also reach more information about the different explorations and as well reach the extracts of texts put on Canvas.

We start with a presentation of ourselves (tell me about your name, where it comes from), an informative introduction about the course and the first exploration (I). You will also listen to a lecture about a project from one of your teachers.

Don't forget to buy the course book (and start reading). You might as well prepare yourself with some tools and material for sketching and model making like scalpel, steel ruler, cutting carpet, sketching paper, glue of different kinds ('glue pistol' and/or Scotch gel), pens, charcoal, cardboard and any other left over material that can be good for sketchy model making.

We look forward to meet and work with you during the following months.

See you at 13.00 Monday 18 January 2021.

Carola Wingren & Hildegun Varhelyi

Kursvärderingen är avslutad

LK0316-30138 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0316

Läsåret 2019/2020

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur (LK0316-40025) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur (LK0316-40033) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur (LK0316-30043) 2019-01-21 - 2019-03-25

LK0316 Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur, 15,0 Hp

Experimental student project in landscape architecture

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller stadsplanering. Godkänt examensarbete/självständigt arbete på grundnivå eller kandidatexamen. Kunskaper motsvarande Engelska 6. Eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Syftet med denna avancerade kurs är att studenterna ska få fördjupade kunskaper i projektarbete inom landskapsarkitektur.

Efter avslutad kurs ska studenten ha förvärvat kunskaper för att:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för olika teorier och metoder för projekt- och lagarbete.
- Definiera och beskriva de olika delarna och stadierna i projektarbete.
- I en projektgrupp föreslå sätt att undersöka resultatet.

Kompetens och skicklighet
- I en projektgrupp besluta och motivera ett specifikt projekt.
- I en projektgrupp arbeta fram en projektplan med mål, metoder, tidsplan och förväntade resultat.
- I en projektgrupp analysera och utforma ett urbant eller landsbygdslandskap och dess potential för utveckling med motiverade metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Reflektera över resultatet i förhållande till projektplanen.

Innehåll

Kursen tränar studenterna i grupparbete och genomförs av studenterna. De stöds av handledare i arbetet med att formulera projektplanerna och vid mellanliggande avstämningar.

Kursen inleds med föreläsningar, litteratur och seminarier om teorier och metoder för projekt- och lagarbete.

Tyngdpunkten ligger på att använda utredningsmetoder och experimentella metoder. Projekten behandlar idéer, koncept, mänsklig interaktion, rum, strukturer, innehåll, småskaligt eller storskaligt i landskapsarkitektur och har en verklig plats som utgångspunkt. Slutprodukten kan vara fullskalig tillfällig landskapsarkitektur, utställningar, affischer, modeller, filmer eller rapporter.

Exempel på projekt är en landskapsarkitekttävling, en gestaltnings- eller planeringsuppgift, tillfällig landskapsarkitektur eller installationer.

Projekt eller teman kan föreslås av lärarna om möjligt, men bör föreslås och skall beslutas av studenterna.

Granskning och bedömning grundar sig på projektplanen som syftar till att träna upp ett professionellt förhållningssätt till uppgiften.

Seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projektarbete enligt projektplanen skriven av projektgruppen och deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetstränande poäng.

Det rekommenderas att studenten har ett förslag på ett projekt före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0254

For grading criteria se pdf under Schema/Schedule to the right of this web page

1) For literature se pdf under Schema/Schedule to the right of this web page

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0316 Anmälningskod: SLU-30138 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%