Ny sökning
LK0319

Gröna tak - grundläggande koncept och användning

Gröna tak har en viktig roll när man bygger en tät grön och multifunktionell stad. Men alla typer av vegetationssystem fungerar inte på samma sätt och har olika begränsningar och möjligheter.Denna kurs har ett brett angreppssätt på gröna tak. Den behandlar installationsteknik, skötsel och val av systemkomponenter och den betydelse som detta har för systemens funktion. Kursen kommer också ha ett brett angreppssätt gällande de gröna installationernas totala miljöbelastning och hållbarhet samt dess produktion av olika typer av ekosystemtjänster. Ett speciellt fokus kommer att ligga på vegetationens betydelse för hållbar dagvattenhantering.Kursen går på distans. Studenterna kommer att få tillgång till föreläsningar och övningsmaterial via SLU:s lärplattform. Kursen kommer att examineras genom studentarbeten, inlämningar och övningar som alla sker via SLU:s lärplattform.

Information från kursledaren

2020-07-06
Kurslitteratur
Följande böcker kommer att vara kurslitteratur på kursen. De kommer att vara fritt tillgängliga som elektroniska kopior. Green Roof Retrofit : Building Urban Resilience - Sara J. Wilkinson and Tim Dixon Green Roof Ecosystems Green Roof Ecosystems Green Roof Ecosystems - Richard K. Sutton Grönatakhandboken Growing Green Guide: A guide to green roofs, walls and facades in Melbourne and Victoria, Australia - ISBN 978-1-74326-715-8

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0319-10186 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0319

Läsåret 2023/2024

Gröna tak - grundläggande koncept och användning (LK0319-10257)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Gröna tak - grundläggande koncept och användning (LK0319-10257)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Gröna tak - grundläggande koncept och användning (LK0319-10325)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2019/2020

Gröna tak - grundläggande koncept och användning (LK0319-10280)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Gröna tak - grundläggande koncept och användning (LK0319-10285)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0319 Gröna tak - grundläggande koncept och användning, 15,0 Hp

Green Roofs - basic concepts and application

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Gröna tak: stadsplanering och policy 3,0 0202
Effekter av gröna tak på stadens system och miljö 6,0 0203
Bygga gröna tak med kvalité 6,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursen har som övergripande mål att möjliggöra för studenterna att utvidga sina kunskaper om olika typer av gröna tak. Kursen kommer att behandla frågor kopplade till leverans av ekosystemtjänster från gröna lösningar, hur olika gröna tak påverkar stadsmiljön och hur dessa aspekter kan tas med i stadsplanering. Kursen kommer också ta upp frågor kopplade till säker installation av gröna tak på byggnader, och hur vegetation och jord kan utformas.Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:- ge exempel på olika typer av vegetationstäckta tak och förklara deras respektive för- och nackdelar med avseende på den urbana miljön,

- exemplifiera hur gröna tak kan integreras i stadsplaneringen samt beskriva vilka ekosystemtjänster som kan kopplas till gröna tak,

- specifikt redogöra för hur gröna tak påverkar den urbana miljön med avseende på urban hydrologi, urbana energibalanser, biodiversitet, estetik, luftkvalitet och rekreation,

- ha en grundläggande förståelse för hur en installation av ett grönt tak kan påverka en byggnads klimatskal och då specifikt gällande täthet och energibalanser,

- kunna förklara hur substrat och jordar lämpade för olika typer av gröna tak fungerar, kan byggas upp och specificeras vid upphandling. Studenterna ska också kunna ge exempel olika komponenter för gröna tak substrat.

Innehåll

Kursen behandlar gröna tak ur ett brett perspektiv då den både spänner över systemens multifunktionalitet i relation till den urbana miljön och det komplexa sammanhang i gränslandet mellan design, teknik och biologi som systemen installeras. I detta spänner kursen från biologi och marklära till hur man kan designa och använda taklandskap för mänsklig upplevelse. Utvecklingen av kunskap kopplad till gröna tak har gått snabbt under de senaste 15 åren och det finns många internationella forskningsmiljöer som arbetar med frågorna. Kursen kommer att arbeta med ett internationellt perspektiv på gröna tak.Kursen bygger på litteraturstudier, föreläsningar, övningar och exkursioner samt ett avslutande projektarbete.Kursen täcker följande aspekter kopplade till gröna tak:

- gröna taks påverkan på stadsmiljö i förhållande till urban hydrologi, urbana energibalanser, biodiversitet, estetik, luftkvalitet och rekreation,

- planeringsverktyg för urban grönska,

- byggnadskonstruktion,

- definitioner och begrepp kopplade till olika typer av vegetationstäckta tak,

- presentation av olika typer av gröna tak,

- grundläggande marklära,

- grundläggande växtekologi och växtfysiologi,

- utformning och konstruktion av gröna tak.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom ett stort projektarbete och ett antal hemuppgifter. För godkänt på kursen krävs ett godkänt projektarbete, en godkänd projektredovisning samt godkända hemuppgifter.
- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen går på distans. Studenterna kommer att få tillgång till föreläsningar och övningsmaterial via SLU:s lärplattform.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Litteraturlista

  1. Litteraturlista till kursen 2020 Författare: Tobias Emilsson [Litteraturlista till kursen 2020] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0319/10186.2021/kurslitteratur_2020.pdf) Kommentar: Klicka på länken för att komma till litteraturlistan

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0319 Anmälningskod: SLU-10186 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%