Ny sökning
LK0330

Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering

I kursen diskuteras och granskas värderingar och processer som formar och påverkar den kommunala planeringen. Den framtida markanvändningen och bättre underlag för beslut diskuteras i en kommun i ljuset av klimatförändringar, hållbar utveckling och medborgarinflytande. Landskapet, så som det formuleras i den europeiska landskapskonventionen, är utgångspunkt och samhällets mål, lagstiftning mm ger ramarna. De svenska planeringsfrågorna ställs genom ett konkret exempel i relation till europeiska och globala förutsättningar. Planeringsteorier och metoder presenteras och diskuteras i föreläsningar och seminarier. I en större övningsuppgift formuleras ett förslag till framtida markanvändning och belyses konsekvenserna i en översiktsplan för en kommun.
Kursen ger insikter i en projektledares roll för översiktlig planering på kommunal och regional nivå som täcker både juridiska processer, samarbetsstrategier bland specialister, miljöbedömningar och allmänhetens deltagande.

Andra kursvärderingar för LK0330

LK0330 Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering, 15,0 Hp

Roles and methods for landscape architecture in comprehensive planning

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Uppgifter 1-4 4,00 1002
Litteraturseminarier 2,00 1003
Projektarbete 6,00 1004
Individuell uppsats 3,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp landskapsarkitektur och/eller fysisk planering och/eller stadsplanering och/eller landsbygdsutveckling, samt kunskaper motsvarande Engelska 6, eller antagen till Masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för och diskutera ett urval teorier och metoder för planering och hållbar utveckling

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- reflektera och diskutera landskapets förutsättningar i förhållande till hållbar utveckling, utifrån nationella, europeiska och globala förhållanden
- använda och reflektera över inventerings-, analys- och presentationsmetoder som används vid översiktlig planering
- undersöka och reflektera över olika former av planeringsprocesser med demokratiska metoder samt konflikthantering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- diskutera etiska förhållningssätt och dilemman förknippade med planerarrollen.

Innehåll

Kursen utgår från en kommun eller del av kommun. Landsbygden inklusive en eller flera mindre tätorter studeras utifrån sitt samband med huvudorten och utifrån ett landskapsperspektiv. Landskapets förutsättningar och problem analyseras också i ett översiktligt perspektiv i förhållande till nationella, europeiska och globala förhållanden. Centrala begrepp som landskap, demokrati och etik analyseras och diskuteras. Kommunens huvudort studeras i detta helhetsperspektiv men ägnas inte någon fördjupad analys.

I flera mindre övningsuppgifter ska kursdeltagarna i grupp utifrån en utvald kommun arbeta med olika arbetsmetoder för utveckling av kommunen eller en del av den och en studieresa görs till området. Förutom övningar om metoder för samråd samt landskapsanalys utarbetas framtidsbilder i form av visioner och scenarier för kommunens/kommundelens hållbara utveckling. Utifrån dessa övningar formuleras och motiveras – i text och på karta – förslag till rekommendationer för framtida markanvändning. Av planen ska även konsekvenserna av planförslaget tydligt framgå.

I föreläsningar och genom litteraturstudier behandlas olika teorier och metoder som gäller fysisk planering allmänt respektive planeringsprocesser, inklusive kommunikativa metoder för konflikthantering. I seminarier diskuteras hur synen på planeringens roll i samhället och därmed också planerarprofessionen har utvecklats under de senaste decennierna.

För att studenten skall fördjupa sina kunskaper om fysisk planering, dess möjligheter och begränsningar, studeras hur lagar, regler, målsättningar, avtal, stimulansåtgärder mm som rör översiktlig fysisk planering påverkas av samhällets utveckling, regionalt, nationellt och internationellt. Avslutningsvis reflekterar studenten i en artikel över hur olika värden hanterats i övningsuppgifterna samt vidare över den översiktliga planeringens möjligheter att påverka dessa värden.

Studieresa, seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination av artikel, godkända övnings- och seminarieuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 10 hp färdighetsträning.

Kostnader i samband med studieresa är helt eller delvis finansierad av studenten. Information om kostnader är tillgänglig på kurshemsidan 4 veckor innan kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LP0438, LP0527, LP0543, LP0578, LK0225, LK0256
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0330 Anmälningskod: SLU-30111 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%