Ny sökning
LK0340

Trädgårdshistoria

Kursen behandlar trädgårdshistoria med fokus på Europa och Sverige i en idémässig och samhällelig kontext. I kursen studeras trädgårdshistoria med uppmärksamheten riktad mot sambanden mellan material, funktion och estetik, liksom relationerna mellan inom- och utomhusmiljöer. Här berörs även de olika yrkesrollerna i förhållande till en trädgårds eller parks uppbyggnad, bruk och vård, liksom hur trädgårdshistorisk kunskap kan användas som utgångspunkt i trädgårdsgestaltning.
Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och en individuell skriftlig övningsuppgift ger träning i beskrivning och analys av en enskild trädgårdsanläggning i en idémässig och samhällelig kontext. Kursen är ett led i programmens generiska progression för akademiskt skrivande.
Seminarier, exkursioner och övningsuppgift är obligatoriska.

Garden History

Kursen behandlar trädgårdshistoria med fokus på Europa och Sverige i en idémässig och samhällelig kontext. I kursen studeras trädgårdshistoria med uppmärksamheten riktad mot sambanden mellan material, funktion och estetik, liksom relationerna mellan inom- och utomhusmiljöer. Här berörs även de olika yrkesrollerna i förhållande till en trädgårds eller parks uppbyggnad, bruk och vård, liksom hur trädgårdshistorisk kunskap kan användas som utgångspunkt i trädgårdsgestaltning.
Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och en skriftlig övningsuppgift ger träning i beskrivning och analys av en enskild trädgårdsanläggning i en idémässig och samhällelig kontext. Kursen är ett led i programmens generiska progression för akademiskt skrivande.
Seminarier, exkursioner och övningsuppgift är obligatoriska.

Kursvärderingen är avslutad

LK0340-40128 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0340

Läsåret 2020/2021

Trädgårdshistoria (LK0340-40031) 2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Trädgårdshistoria (LK0340-40103) 2020-03-25 - 2020-04-30

LK0340 Trädgårdshistoria, 7,5 Hp

Garden History

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i europeisk trädgårdshistoria som ett redskap för de framtida yrkesrollerna. Syftet är att ge studenten förståelse för trädgårdens form och innehåll som ett uttryck för människans behov och värderingar. Ett ytterligare syfte är att utveckla färdigheter i akademiskt skrivande som ett sätt att redovisa och kommunicera och som en del i progressionen på programmen.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för huvuddragen i den europeiska trädgårdshistorien avseende tidsepok, funktion, rumsgestaltning, växtkomposition och materialanvändning.
- Tillämpa sina kunskaper om trädgårdshistoriska grunddrag i analys av en given plats i en akademisk skriftlig övningsuppgift.
- Förstå hur kunskap om trädgårdshistoria är relevant och kan användas i de framtida yrkesrollerna.

Innehåll

Kursen behandlar trädgårdshistoria med fokus på Europa och Sverige i en idémässig och samhällelig kontext. I kursen studeras trädgårdshistoria med uppmärksamheten riktad mot sambanden mellan material, funktion och estetik, liksom relationerna mellan inom- och utomhusmiljöer. Här berörs även de olika yrkesrollerna i förhållande till en trädgårds eller parks uppbyggnad, bruk och vård, liksom hur trädgårdshistorisk kunskap kan användas som utgångspunkt i trädgårdsgestaltning.

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och en individuell skriftlig övningsuppgift ger träning i beskrivning och analys av en enskild trädgårdsanläggning i en idémässig och samhällelig kontext. Kursen är ett led i programmens generiska progression för akademiskt skrivande.

Seminarier, exkursioner och övningsuppgift är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Närvaro och deltagande i övningar, seminarier och exkursioner.
Godkänd skriftlig övningsuppgift inklusive muntlig presentation, samt godkänd skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Seminarier, exkursioner och övningsuppgift är obligatoriska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0214, LK0200, LK0275
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0340 Anmälningskod: SLU-40128 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%