Ny sökning
LK0341

Inomhusträdgårdens material och design

Information från kursledaren

Välkommen till Inomhusträdgårdens material och design!

Först och främst vill jag uppmärksamma dig på att hela första kursveckans undervisning kommer att ske via zoom, se uppdaterat schema!

I den här kursen ägnar vi oss åt de inglasade trädgårdsmiljöerna. Vi behandlar vinterträdgårdar, orangerier och andra inglasade växtmiljöer som hålls svala vintertid. Trädgårdsmiljöer som inte är så vanliga i Sverige men som skulle kunna spela en större roll i både offentliga rum och i boendemiljöer här uppe i kalla och mörka norden. I kursen kommer du att träffa en rad olika lärare, konsulter och andra verksamma inom branschen. Jag, Karin Ingemansson, är kursledare och tillsammans med mig i kursen finns också Hanna Holmberg.

I kursen ingår en designuppgift i vilken du får designa en inglasad trädgårdsmiljö. Här kommer du bland annat att öva din förmåga att hitta rätt växter för det uttryck du vill skapa, sätta dig in i olika växters ståndortskrav och inte minst skapa ett presentationsmaterial som på ett tydligt sätt beskriver din design. I flera av de föreläsningar, övningar och exkursioner som ges finns dock en mer generellt hållen kunskap att hämta, dvs. kursen tar upp sådant som du kan applicera i skapandet av vitt skilda trädgårdsmiljöer, såväl inomhus som utomhus.

Två andra stora delar i kursen är växtkännedomen och skrivuppgiften. Växtkännedomen behandlar växter som kan användas i inomhusträdgården och merparten av dem som tenteras finns att studera i växthusen på Campus. Dessa växthus ska ses som era kursrum, i dessa har ni dels schemalagd tid för skötsel av växterna och dels har ni fritt tillträde till dem under kursens gång. I skrivuppgiften kommer du att öva ditt akademiska skrivande och du får dessutom fördjupa dig i ett ämne som intresserarar dig särskilt inom kursens fokus och som kan hjälpa dig framåt i desginuppgiften.

Min förhoppning är att kursen ska ges på Campus, att vi ska slippa långa zoomdagar och att vi istället ska få utrymme för det utbyte som sker studenter emellan och lärare/studenter emellan i diskussioner i fysiska rum. Första kursveckan sker dock all undervisning via zoom. Veckan efter, andra kursveckan, kommer vi att åka på en exkursion till Göteborg, en resa som kommer betyda mycket för er förståelse för ämnet. Det ser jag fram emot!

Fram tills kursstart når ni mig på Karin.ingemansson@slu.se

Väl mött!

/Karin

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0341-30231 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0341

Läsåret 2020/2021

Inomhusträdgårdens material och design (LK0341-30290)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Inomhusträdgårdens material och design (LK0341-30212)

2020-01-20 - 2020-03-24

Kursplan

LK0341 Inomhusträdgårdens material och design, 15,0 Hp

Indoor Garden Design

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skrivuppgift 3,0 0103
Designuppgift 7,0 0104
Tentamen växter för inglasade miljöer 4,0 0105
Övningar 1,0 0102

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Betygskriterier

Betygskriterier LK0341, Inomhusträdgårdens material och design 15 hp, Vt 2022

Lärandemål enligt kursplan

1. översiktligt redogöra för de inglasade miljöernas material, konstruktion och klimatreglering på ett sätt som gör det möjligt att gestalta och komponera med växter och andra material i dessa miljöer.

2. gestalta och komponera olika inomhusförlagda trädgårdsmiljöer beroende på klimatförhållanden och olika krav på varaktighet och utveckling.

3. ge enkla konstruktions- och skötselanvisningar för nämnda miljöer.

4. skriva en kortare vetenskaplig text med krav på formalia och referenshantering

Lärandemål

1

1, 4 samt del i programmål för generiska färdigheter

1, 2, 3

Kursmoment

Växttentamen

Skrivuppgift

Designuppgift inglasat

5

95% rätt. Tentamen utförd vid första givna tillfälle eller ordinarie omtentamen.

Inlämnad lösning innehållande de enligt anvisningarna krävda delarna, redovisade på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Lösningen ska vara väl genomarbetad och grundas på en väl utförd analys.

Uppgiften ska vara utförd inom utsatt tid.

4

90% rätt. Tentamen utförd vid första givna tillfälle eller ordinarie omtentamen.

Inlämnad lösning innehållande de enligt anvisningarna krävda delarna, redovisade på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Uppgiften ska vara utförd inom utsatt tid.

3

85% rätt

Studenten kan översiktligt redogöra för och praktiskt tillämpa enklare analyser av ståndort och växtval utifrån valda källor. Studenten argumenterar för sina ställningstaganden med hjälp av referenser samt och kan föra enklare resonemang kring möjliga orsakssamband. Inlämningen skall visa på relevant källkritik, vara tydlig och språket vara anpassat för uppgiften. Referenshanteringen ska vara korrekt utförd.

Inlämnad uppgift innehållande de enligt anvisningarna krävda delarna.

Viktning av betygsatta moment

30%

G/U

70%

Närvaro, deltagande och/eller inlämning vid följande moment krävs för erhållande av betyg på kursen

Övningar och exkursioner:

Markerade som obligatoriska moment enligt schema

Seminarier, introduktioner och redovisningar:

Markerade som obligatoriska moment enligt schema

Litteraturlista

  1. Kurslitteratur Kommentar: I kursen finns ingen obligatorisk kursbok. Relevanta källor till kunskap i form av faktablad, artiklar etc. läggs upp i Canvas kontinuerligt under kursen. Dessa tenteras inte.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0341 Anmälningskod: SLU-30231 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%