Ny sökning
LK0341

Inomhusträdgårdens material och design

Andra kursvärderingar för LK0341

Läsåret 2021/2022

Inomhusträdgårdens material och design (LK0341-30231) 2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Inomhusträdgårdens material och design (LK0341-30290) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Inomhusträdgårdens material och design (LK0341-30212) 2020-01-20 - 2020-03-24

LK0341 Inomhusträdgårdens material och design, 15,0 Hp

Indoor Garden Design

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

samt 15 hp landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper i gestaltning av inomhusförlagda trädgårdsrum och planteringar av såväl privat som offentlig karaktär med varierande klimat och varaktighet.
Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:
- identifiera ett ur användningssynpunkt relevant bassortiment av växter för vintersvala inglasade miljöer
- översiktligt redogöra för de inglasade miljöernas material, konstruktion och klimatreglering på ett sätt som gör det möjligt att gestalta och komponera med växter och andra material i dessa miljöer
- gestalta och komponera olika inomhusförlagda trädgårdsmiljöer beroende på klimatförhållanden och olika krav på varaktighet och utveckling
- skriva en kortare vetenskaplig text med krav på formalia och referenshantering

Innehåll

De trädgårdsmiljöer som behandlas är framförallt orangerier, vinterträdgårdar och andra inglasade miljöer såsom atriumträdgårdar och inglasade balkonger där temperaturen sjunker och växterna går in i en vilofas under vintern.

Kursens innehåll omfattar kunskapsområden såsom de inglasade miljöernas upplevelseaspekter, utveckling och skötselbehov, samt bevattningssystem, klimatstyrning och växtskyddsproblematik. Växtkännedomen omfattar förutom identifikation av växter, också kännedom om dessa växters härkomst, ståndortskrav, naturliga vegetationssystem och klimatförhållandena i dessa system. Växtmaterialets produktionskedjor, försäljningskvaliteter och tillgänglighet behandlas också. Studenterna övar sin förmåga att presentera ett gestaltningsförslag, både verbalt och visuellt, samt i att upprätta en korrekt planteringsplan.
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, demonstrationer och exkursioner, samt workshops och projekt med efterföljande seminarier. Närvaro är obligatorisk vid exkursioner, workshops och seminarier enligt schema.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och tentamen, samt deltagande vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0216
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0341 Anmälningskod: SLU-30304 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%