Ny sökning
LK0342

Utomhusträdgårdens material och design

Information från kursledaren

Alnarp 2022-03-04

Hej,

o välkommen till kursen Utomhusträdgårdens material & design!

Det blir kursintroduktion den 24/3 kl. 09.15 och vi kommer då att kika närmare på upplägget i kursen men jag skulle redan nu vilja att du mentalt förbereder dig för ett intensivt upplägg med höga ambitioner där vi tillsammans bygger användbar kunskap.

Just att vi gör det tillsammans betyder att det krävs engagemang och stort deltagande från alla parter. Mycket av föreläsningarna har vi valt att förlägga till Zoom men alla handledningstillfällen gällande designuppgiften sker på Campus. Här är stora resurser tillgängliga med handledare på plats och med er studenter närvarande blir det ytterligare resurser i att ta hjälp av varandra under designprocessen och skapa hållbara, spännande gestaltningsförslag. Det rustar dig bättre för din framtida yrkesroll!

Upplägget med ibland en zoomföreläsning på förmiddagen fram till lunch och sedan handledning på Alnarp betyder att du måste planera för förflyttning och att tiden kanske blir för knapp för att förflytta sig hemifrån till Campus Alnarp efter föreläsningen. Det innbär att du kanske måste planera för att du redan inför föreläsningen är på Alnarp och lyssnar på den där. Vi vill uppmana dig att ta hjälp av dina kurskamrater, kanske kan ni exempelvis sitta tillsammans några stycken och dela på en uppkopplad bärbar dator och kika på föreläsningen eller via mobiltelefonen?

Vi utvecklas och lär i samspel med varandra. Den ensamme arkitekten som skapar ikoniska, betydelsefulla verk som alla hyllar är för det mesta att betrakta som en myt. Den enskildes olika erfarenheter och kunskaper berikar gruppen och gruppen får den enskilde att växa. Allas olika förutsättningar, perspektiv, sätt att kommunicera och lära, skall tas tillvara. Det är vår ambition!

Ser fram emot kursstart!

Mvh

Stefan Sundblad

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0342-40130 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0342

Läsåret 2020/2021

Utomhusträdgårdens material och design (LK0342-40142)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Utomhusträdgårdens material och design (LK0342-40111)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan

LK0342 Utomhusträdgårdens material och design, 15,0 Hp

Outdoor Garden Design

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:

- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

- Naturkunskap 2

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1samt 15 hp landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter i gestaltning av utomhusförlagda trädgårdsrum med fokus på de småskaliga miljöerna.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- identifiera ett bassortiment av lignoser och perenner samt översiktligt redogöra för dessa växters härkomst, ståndortskrav och användningsmöjligheter i olika slags trädgårdsrum.

- redogöra för olika växters lämplighet som gestaltningsmedel i olika situationer, med tanke på hållbarhet, rumslighet, funktion och skötselambitioner.

- gestalta en trädgårdsmiljö utifrån givna förutsättningar med hänseende på varaktighet, ståndortsförhållanden och kundens önskemål

- redovisa och kommunicera ett karaktärsstarkt och genomarbetat gestaltningsförslag i text, illustrationer och planer

Innehåll

Kursen är till ungefär lika delar en växtkännedoms- respektive en gestaltnings-och färdighetstränande kurs med fokus på gestaltning av välfungerande och hållbara trädgårdsmiljöer i olika sammanhang. Innehållet omfattar kunskapsområden såsom gestaltnings-och kompositionsteori, växtkomposition, utomhusträdgårdens upplevelseaspekter samt funktion och skötsel. Förutom identifiering av trädgårdsväxter behandlas dessa växters ursprung, ståndortskrav och användning i olika situationer. Teoretiska kunskaper tillämpas i både kortare övningar och i ett större gestaltningsprojekt som redovisas från koncept till detaljerade planer.

Kursen omfattar även inslag av praktiska moment inom beskärning och markbyggnad. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, exkursioner, övningar och workshops. Närvaro är obligatorisk vid övningar, workshops, seminarier, introduktioner och exkursioner enligt schema.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och tentamen, samt deltagande vid obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0217

Betygskriterier

Betygskriterier 2022 – Utomhusträdgårdens material och design LK0342

Lärandemål enligt kursplan.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 1. identifiera ett bassortiment av lignoser och perenner samt översiktligt redogöra för dessa växters härkomst, ståndortskrav och användningsmöjligheter i olika slags trädgårdsrum.
 2. redogöra för olika växters lämplighet som gestaltningsmedel i olika situationer, med tanke på hållbarhet, rumslighet, funktion och skötselambitioner.
 3. gestalta en trädgårdsmiljö utifrån givna förutsättningar med hänseende på varaktighet, ståndortsförhållanden och kundens önskemål
 4. redovisa och kommunicera ett karaktärsstarkt och genomarbetat gestaltningsförslag i text, illustrationer och planer

Kursmoment

Växttentamen Lignoser

Växttentamen Vårväxter

Designuppgift Villaträdgården

Skrivuppgift Designprocessen

5

95 % rätt. Tentamen utförd vid första givna tillfälle eller ordinarie omtentamen.

95 % rätt. Tentamen utförd vid första givna tillfälle eller ordinarie omtentamen.

Gestaltningsförslaget ska vara väl genomarbetat, grundas på en väl utförd analys och visa på mycket stor förståelse för växters och andra materials samspel och dynamik.

Inlämnad lösning innehållande de enligt anvisningarna krävda delarna redovisas på ett mycket tydligt sätt. Uppgiften ska vara utförd inom utsatt tid.

Den egna designprocessen ska vara mycket tydligt beskriven och viss prov på en mycket hög grad av reflekterande förhållningssätt och mycket utvecklat kritiskt tänkande. I detta ingår att visa prov på att i mycket hög grad få syn på de egna antagandena och metoden samt visa mycket stor förståelse för alternativa betraktelsesätt och metoder.

Inlämningen skall innehålla de enligt anvisningarna krävda delarna och redovisas på ett mycket tydligt sätt. Uppgiften ska vara utförd inom utsatt tid

4

90 % rätt. Tentamen utförd vid första givna tillfälle eller ordinarie omtentamen.

90 % rätt. Tentamen utförd vid första givna tillfälle eller ordinarie omtentamen.

Gestaltningsförslaget ska vara genomarbetat, grundas på en väl utförd analys och visa på stor förståelse för växters och andra materials samspel och dynamik.

Inlämnad lösning innehållande de enligt anvisningarna krävda delarna redovisas på ett tydligt sätt. Uppgiften ska vara utförd inom utsatt tid.

Den egna designprocessen ska vara tydligt beskriven och viss prov på en hög grad av reflekterande förhållningssätt och utvecklat kritiskt tänkande. I detta ingår att visa prov på att i hög grad få syn på de egna antagandena och metoden samt visa stor förståelse för alternativa betraktelsesätt och metoder.

Inlämningen skall innehålla de enligt anvisningarna krävda delarna och redovisas på ett tydligt sätt. Uppgiften ska vara utförd inom utsatt tid

3

85 % rätt

85 % rätt

Gestaltningsförslaget ska grundas på en utförd analys och visa på förståelse för växters och andra materials samspel och dynamik.

Inlämnad lösning innehållande de enligt anvisningarna krävda delarna.

Den egna designprocessen ska beskrivas och viss prov på ett reflekterande förhållningssätt och kritiskt tänkande. I detta ingår att visa prov på att få syn på de egna antagandena och metoden samt visa förståelse för alternativa betraktelsesätt och metoder.

Inlämningen skall innehålla de enligt anvisningarna krävda delarna.

U

Viktning av betygsatta

moment

30 %

15 %

40 %

15%

Särskild anmärkning:

För att erhålla betyg på kursen krävs deltagande vid minst 85 % av moment med obligatorisk närvaro.

(se schema)

Litteraturlista

 1. Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction Författare: Dee, Catherine ISBN: ISBN 9780415246385 1) The planting design handbook Författare: Robinson, Nick ISBN: ISBN 9781138247338 1) Diverse litteratur tillgängligt på Canvas vid kursstart Författare: m.fl. Kommentar: Kompletterande Obligatoriska litteratur läggs ut på Canvas att ex. användas som referensmaterial vid analys och reflektion över den egna designprocessen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 0 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0342 Anmälningskod: SLU-40130 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%