Ny sökning
LK0342

Utomhusträdgårdens material och design

Kursvärderingen är avslutad

LK0342-40142 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0342

Läsåret 2019/2020

Utomhusträdgårdens material och design (LK0342-40111) 2020-03-25 - 2020-06-07

LK0342 Utomhusträdgårdens material och design, 15,0 Hp

Outdoor Garden Design

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

samt 15 hp landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter i gestaltning av utomhusförlagda trädgårdsrum med fokus på de småskaliga miljöerna.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- identifiera ett bassortiment av lignoser och perenner samt översiktligt redogöra för dessa växters härkomst, ståndortskrav och användningsmöjligheter i olika slags trädgårdsrum.
- redogöra för olika växters lämplighet som gestaltningsmedel i olika situationer, med tanke på hållbarhet, rumslighet, funktion och skötselambitioner.
- gestalta en trädgårdsmiljö utifrån givna förutsättningar med hänseende på varaktighet, ståndortsförhållanden och kundens önskemål
- redovisa och kommunicera ett karaktärsstarkt och genomarbetat gestaltningsförslag i text, illustrationer och planer

Innehåll

Kursen är till ungefär lika delar en växtkännedoms- respektive en gestaltnings-och färdighetstränande kurs med fokus på gestaltning av välfungerande och hållbara trädgårdsmiljöer i olika sammanhang. Innehållet omfattar kunskapsområden såsom gestaltnings-och kompositionsteori, växtkomposition, utomhusträdgårdens upplevelseaspekter samt funktion och skötsel. Förutom identifiering av trädgårdsväxter behandlas dessa växters ursprung, ståndortskrav och användning i olika situationer. Teoretiska kunskaper tillämpas i både kortare övningar och i ett större gestaltningsprojekt som redovisas från koncept till detaljerade planer.
Kursen omfattar även inslag av praktiska moment inom beskärning och markbyggnad. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, exkursioner, övningar och workshops. Närvaro är obligatorisk vid övningar, workshops, seminarier, introduktioner och exkursioner enligt schema.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och tentamen, samt deltagande vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0217
1) Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction
Författare: Dee, Catherine
ISBN: ISBN 9780415246385
2) Livet mellem husenen - udeaktiviteter og udemiljöer
Författare: Gehl. Jan
ISBN: ISBN 9781597268271
3) The planting design handbook
Författare: Robinson, Nick
ISBN: ISBN 9781138247338
4) Diverse litteratur tillgängligt på Canvas vid kursstart
Författare: m.fl.
Kommentar: Kompletterande Obligatoriska litteratur läggs ut på Canvas att ex. användas som referensmaterial vid analys och reflektion över den egna designprocessen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0342 Anmälningskod: SLU-40142 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%