Ny sökning
LK0343

Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv

Varmt välkomna till 2022 års upplaga av Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv! Kursintro 17 jan kl 13.15, samt kursträff 25-27 jan. via Zoom, länk här!

Vi startar med digitalt introduktionsmöte via Zoom måndagen den 17 januari kl 13.15-16, då vi går igenom kursens alla praktikaliteter och presenterar den med en introduktionsföreläsning "Från fåtalets lyx till trädgård för alla". (Zoomlänk längst ner)

Kursens schema är, som ni ser, preliminärt och vi har beredskap för att anpassa det efter rådande omständigheter. De obligatoriska tre träffarna, efter introduktionsmötet, är 25-27 januari, 29-31 mars och 17-20 maj.

Vi hoppas förstås att merparten av kursen ska kunna ges IRL och på Alnarp, för att få träffa er alla och bland annat göra några spännande och lärorika exkursioner på kursens huvudteman: Trädgård, park och landskap.

Vänliga hälsningar!

Åsa Klintborg Ahlklo och hela lärarlaget.

Introduktionsmöte, månd 17 januari, 13.15-16 via Zoom

Join Zoom Meeting
https://slu-se.zoom.us/j/61451702993

Meeting ID: 614 5170 2993
Passcode: 473367

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för LK0343

Läsåret 2019/2020

Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv (LK0343-30215) 2020-01-20 - 2020-06-07

LK0343 Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv, 15,0 Hp

The green cultural heritage

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp inom något av följande ämnesområden:
- samhällsvetenskap
- humaniora
- naturvetenskap

Mål

Kursen analyserar det gröna kulturarvets historia, sätter in det i ett samhällsperspektiv samt ger metoder för kulturhistorisk analys och värdering. Historiskt ligger fokus på de senaste 300 åren, men kursen ger också tillbakablickar på äldre landskaps- och trädgårdshistoria. Ett centralt tema är relationen mellan kulturlandskap, park och trädgård. Det gröna kulturarvets form och innehåll sätts i relation till bebyggelsemiljö, kulturhistoria och trädgårdsodlingens historia.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- inhämta kunskap och metoder för att kunna beskriva och analysera kulturlandskap, parker och trädgårdar som en del av det bebyggelsehistoriska kulturarvet
- omsätta kursens innehåll i en kritisk diskussion om bebyggelsemiljöernas gröna kulturarv inom kulturmiljöplanering och i offentlig debatt.

Innehåll

Kursens innehåll är indelat i tre teman, med betoning på hur dessa miljöer förstås, brukas och värderas samt vilka aktörerna är och vilka instrument de har:

Tema 1: Kulturlandskap fokuserar på det av människan formade kulturlandskapet med inslag som åker- och ängsbruk, betesmark, fruktodling och skogsbruk.

Tema 2: Park diskuterar parker och större trädgårdsanläggningars utformning och funktion vid stora egendomar och i offentliga bebyggelsemiljöer såsom herrgårdar, sjukhusparker, kyrkogårdar och andra begravningsplatser samt stadsparker.

Tema 3: Trädgård behandlar mindre trädgårdars utveckling och användning i staden och på landsbygden: villaträdgårdar, egnahemsträdgårdar, koloniträdgårdar, skolträdgårdar, handelsträdgårdar, lantgårdarnas och torpens trädgårdar.

Seminarier, exkursioner och övningsuppgift är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier och exkursioner samt godkänd redovisning av övningsuppgift.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0209
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Kurslitteratur, Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv
Författare: ÅKA
Kommentar: LK0343 Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv 15 hp deltid/distans vt-2022, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, Alnarp Kursansvarig: Åsa Klintborg Ahlklo Kurslitteratur: (OBS! Kompletterande texter och läsanvisningar kommer att anges vid kursstart) Litteraturkompendium, tillgängligt som pdf på kurshemsida så snart du är registrerad, även ”print-on-demand”, beställning via mail till kursansvarig asa.ahlklo@slu.se, senast 10 januari, 250 kr faktureras till din folkbokföringsadress eller annan adress som du meddelar i beställningsmailet: • Ahlklo, Åsa Klintborg, ”SJ:s rabatter – Statens järnvägar som förmedlare av trädgårdskultur”, Lustgården, Årsskrift för Föreningen för dendrologi och parkvård 1993. • Ahlklo, Åsa Klintborg, ”Godsets allé och arrendatorns kastanj”, Skånska godsmiljöer, Skånes hembygdsförbunds årsbok 2001. • Ahrland, Åsa, Trädgårdsväxter i historiska källor – En metodstudie av källmaterialet kring Övedskloster, Stad & Land nr 152, Alnarp 1998. • Lundquist, Kjell, “Bondens trädgård – en funktion av många nyttiga och några sköna växter”, Bondens självbild och natursyn, Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 6, Nordiska museet 1994. (Artikeln ingår även i: Lundquist, Kjell, Något om begreppet trädgård och om trädgårdsväxternas historia i Sverige, Rapport 00:1, diss. Institutionen för landskapsplanering Alnarp, 2000.) Övrig litteratur: Flinck, Maria, Tusen år i trädgården, Stockholm 1994. Slut på förlaget, lånas på bibliotek eller köps antikvariskt. Eva Gustavsson, Trädgårdsideal och kunskapssyn, Agraria 262. Artikel II (om Gösta Reuterswärd) och Artikel III, Flora och bibliotek, (om Ulla Molin). Finns på http://pub.epsilon.slu.se/842/ Svensk trädgårdskonst – under fyrahundra år, red Andersson T, Jonstoij, T, Lundquist, K, Stockholm 2000. Lånas på bibliotek eller köps antikvariskt. Svenska bostadsgårdar 1930 – 59, Bengt Persson & Agneta Persson, Byggforskningsrådet 1995. Slut på förlaget. Lånas på bibliotek eller köps antikvariskt. Åsa Klintborg Ahlklo, Mellan trädkrans och minneslund. Svensk kyrkogårdsarkitektur i utveckling 1940-1990. STAD & LAND nr 167. Borås 2001. Inledningen kommer att finnas tillgänglig via den interna kurshemsidan i Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0343 Anmälningskod: SLU-30232 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%