Ny sökning
LK0345

Landskapsplanering i teori och praktik

Kursens syfte är att förmedla kunskap att undersöka landskap ur teoretiska perspektiv och studera möjligheter till landskapets omvandling inom praktisk landskapsplanering. Kursen omfattar teorier hur landskapsarkitekturen kan bevara eller utveckla landskapet inom olika planeringsuppgifter.
Kursen använder landskapsteori som verktyg för kritisk granskning och fördjupad förståelse för planering, särskilt landskapsplanering. Den diskuterar centrala begrepp och metoder i landskapsplanering, med exempel på hur det praktiseras.
Kursen är baserad på litteraturseminarier i kombination med föreläsningar och workshops. I kursen ingår att skriva en uppsats där en av de teorier eller begrepp som diskuteras i kursen studeras mer ingående.
2020-08-30
Course guide
Dear students, The course guide is now available. As it contains the literature list and the timetable, it is available under both these headlines. Looking forward to see you tomorrow! Mattias

2020-08-27
Welcome to the course!
Welcome to the course Landscape planning in theory and practice! I am looking forward to see you via Zoom on Monday, 13 - 16. Please follow the link below. Join Zoom Meeting https://slu-se.zoom.us/j/61370859315 Meeting ID: 613 7085 9315 Passcode: 010847 Best wishes, Mattias Qviström

Kursvärderingen är avslutad

LK0345-10181 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0345

Läsåret 2019/2020

Landskapsplanering i teori och praktik (LK0345-10181), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0345 Landskapsplanering i teori och praktik, 15,0 Hp

Landscape planning in theory and practice

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller fysisk planering och/eller stadsplanering och/eller samhällsplanering och/eller landsbygdsutveckling, varav minst 15 hp på avancerad nivå (A1N), samt kunskaper motsvarande Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Syftet med denna avancerade kurs är att studenten ska få en djupare förståelse för landskapsplanering.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- definiera och beskriva olika idéer inom landskapsplaneringens nyckelbegrepp; landskap, natur, landskapsrum, plats och hur dessa idéskillnader påverkar planeringspraxis.
- kommunicera förståelse för de vida ämnesområdena landskaps- och planeringsteori.
- förklara kartografins roll i landskapsplanering i historien och idag samt strategier för att röra sig bortom eller berika detta dominerande perspektiv.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillämpa de konceptuella ramverk som presenteras i kursen genom kritisk granskning av landskapsplaneringsprojekt.
- tillämpa akademiskt skrivande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- reflektera över den retoriska användningen av begrepp och teorier inom landskapsplanering, och dess konsekvenser för praktiken.
- reflektera över behoven av en förskjutning mot hållbarhet inom planering och vad det kräver när det gäller nya eller reviderade teorier inom landskapsplanering.

Innehåll

Även den mest pragmatiska landskapsplaneraren använder begrepp och teorier som en bas för sitt arbete - även om det inte nödvändigtvis sker på ett medvetet sätt. Denna kurs argumenterar för att en förbättrad förmåga att analysera och ifrågasätta rådande idéer och teorier (egna eller andras) om vad landskap och landskapsplanering är, förbättrar hur landskapsplanering praktiseras.

Kursen använder landskapsteori som utgångspunkt för kritik och fördjupad förståelse för planering, speciellt landskapsplanering. Kursen diskuterar teorier, nyckelbegrepp och metoder i landskapsplanering, med exempel på hur det praktiseras. Samtida praktik samt historiska exempel används för att studera flera möjliga sätt att förstå centrala begrepp inom fältet (t.ex. landskap, natur, rummet och platsen), vilket i sin tur påverkar hur landskapsplaneringen förstås och praktiseras. Kursen tar upp hur teorier om landskap kan begränsa, eller underlätta, vissa planeringslösningar. Analysen av nutidspraxis öppnar också för en diskussion om vad landskapsplanering är och kan vara.

Kursens arbete fokuserar på landskapsplanering i praktiken, medan dess teoretiska och metodiska diskussioner har en större bredd. Kursen ger kunskap om hur man kritiskt granskar teorier, begrepp och representationer inom landskapsarkitektur och planering. Sådana granskningar, menar vi, är grunden för en aktiv och medveten planering i praktiken.

Kursen är baserad på litteraturseminarier i kombination med föreläsningar och workshops. I slutet av kursen skrivs en uppsats där en av de teorier eller begrepp som diskuteras i kursen studeras i detalj. Denna uppsats ger möjlighet att börja tänka och arbeta på en teoretisk ram för efterföljande examensarbete.

Kursen innehåller seminarier om landskapet inom landskapsplanering, kartografins roll och andra visuella verktyg inom planeringen, idéer om naturen inom landskapsplanering och hur det påverkat praktiken, landskap i förhållande till planeringsteori och ett seminarium om en aktuell diskurs inom planeringen. Seminarier, övningar och aktiviteter som är kopplade till dessa är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i seminarier, föreläsningar och workshops. Godkända individuella presentationer av en text vid ett seminarium, godkänd skriftlig sammanfattning av litteraturen och diskussionerna för några av seminarierna, godkänd uppsats samt godkända obligatoriska aktiviteter.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

(This info is also available in the course guide)

Formalities

The paper's length should be roughly 10–15 pages (including the reference list and optional images), with no less than 3 000 and no more than 5 000 words (excluding the reference list). The paper should be written in English; only by way of exception and after discussion with your supervisor in Swedish.

Structure

We are not too strict in terms of the structure of the paper, but to make sure you don't get stuck on how to structure the paper we would argue the paper should have (at least) the following sections in this order:

 1. Introduction (in which the questions or aims with the paper is clearly stated),
 2. a section that introduces the theory and/or methods used,
 3. a section which presents and discusses the empirical material studied (“empirical material” can range from concrete landscapes, via plans, policies and programmes, to interview material, newspaper articles, academic literature—depending on your interest and the aims of your paper),
 4. a final section in which you return to the questions and sums up the findings (Discussion and/or Conclusion),
 5. References.

There might be reasons to divert from this structure, but if that is the case, please discuss it with your supervisor.

Content

In the paper you are asked to apply the theoretical discussions from the course literature, the lectures, and the workshops on a specific case. The case could be, for instance, a specific place, a plan, an interview, or a (limited) discourse. Since the empirical study as such is not the main focus, it is advisable to choose a limited case, or perhaps to study a project or a place which you are already familiar with. Your supervisor will help you to limit the case.

The paper should illustrate your ability to use the concepts and theories discussed in the course. Please make sure to explicitly refer to the course literature (and the recommended literature) in your paper. We don't expect that you use all the literature, but we do expect that you use at least a few texts, in an informed manner.

Supervision

We will supervise you most likely in smaller groups and/or individually, with approximately one meeting per week. The dates and time will be decided by the supervisor and communicated at the beginning of the course's second phase.

Grading criteria

The requirements for attaining different grades are described below. The scale of grades is as follows: 5: Pass with distinction, 4: Pass with credit, 3: Pass, U: Fail

Course component

Final paper

Literature seminars

Written assignments

Weight

60%

20%

20%

Marked by

Examiner

Examiner

Examiner

Associated course objectives

…communicate an understanding of the wide fields of landscape and planning theory

… apply the conceptual framework offered in the course for a critical examination of a landscape planning project

…apply academic writing

… reflect upon the rhetorical use of concepts and theories within the field of landscape planning, and its consequences for the practice.

…communicate an understanding of the wide fields of landscape and planning theory

…explain the role of cartography for how landscape planning has been and is practiced today, and strategies for moving beyond or enriching this dominant perspective

…define and describe different ideas on key concepts within landscape planning;

… reflect upon the rhetorical use of concepts and theories within the field of landscape planning, and its consequences for the practice,

…reflect upon the needs for a sustainability shift within planning and what it requires in terms of new or revised theories within landscape planning.

The final paper

5

The student is able to identify and critically discuss issues within the selected topic and formulate and justify his/her case in a convincing way. The student refers to relevant literature in a correct way. The student is able to handle the complex and dynamic character of key concepts of the course, in the theoretical discussion and in relation to the case. The student engages with several of the key concepts, or with literature beyond just a couple of sets of compulsory reading (e.g. also recommended reading). The student is able to write a well-structured paper in a clear language within the given word-limit (3000–5000 words incl. references).

4

The student is able to identify and critically discuss issues within the selected topic and formulate and justify his/her case. The student refers to relevant course literature in a correct way. The student is able to handle the complex and dynamic character of the concepts of the course, in the theoretical discussion and/or in a case. The student is able to write a well-structured paper in a clear language within or close to the given word-limit (3000–5000 words incl. references).

3

The student is able to identify and formulate questions within the selected topic, and to refer to course literature in a correct way. The student demonstrates an understanding of key concepts of the course, and she/he is able to present the paper in an understandable language within or close to the word limit (3000–5000 words incl. references).

U

The literature seminars

4/5

The student is active in all seminars and puts relevant questions and listens actively to ideas and comments of others. The questions and comments reveal that the student has read the texts carefully (this does not rule out occasional misunderstandings, and certainly not questions concerning the theories and ideas of the paper in question). The student contributes with presentations which are clearly structured, capture the main content of the paper, raise interesting questions for the discussion, and is done within the given time frame.

3

The student is active in all seminars, puts questions and listens to ideas and comments of others. The questions and comments reveal that the student has read the texts. The student contributes with oral presentations, within the given time frame.

U

The written assignments (excl. the final paper)

4/5

The student is able to present and critically discuss the content of the literature, and set it in a wider context (i.e. in relation to other literature of the course and/or practical examples) in a convincing way. The student refers to the course literature in a correct way. The student is able to write well-structured assignments in a clear language within the given page-limit.

3

The student is able to present and discuss the content of the literature. The student refers to the course literature in a correct way. The student is able to write assignments in a clear language within the given page-limit.

U

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0345 Anmälningskod: SLU-10181 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%