Ny sökning
LK0346

Studio – Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst

Huvudfokus i kursen ligger på nutida hållbar stadsutveckling på stadsdelsnivå. Studioprojektarbetet är organiserat som grupparbete. Handledning, föreläsningar och seminarier stödjer projektarbetet. Hållbar utveckling undersöks och utvärderas för olika urbana morfologiska karaktärer. Tonvikten ligger på de gröna och blåa strukturerna i förhållande till bebyggelsestrukturen, gatunät och offentliga mötesplatser. Metoder för att samla platsspecifika kunskaper inkluderar teckning för hand som ett kraftfullt analysverktyg. Projektet utvecklar färdigheter för att hitta konstnärliga hållbara lösningar på tekniska och funktionella stadsbyggnadsproblem. Presentation av idéer använder en kombination av digitala verktyg och handritade skisser.

Kursen innehåller metoder för att utvärdera hållbarhetsparametrar och arbeta med juridiska stadsbyggnadsprocesser för miljöbedömning. Mallen för projektrapporten följer en vetenskaplig struktur som hjälper samarbetet i gruppen att komma överens om lösningar som bygger på teori och egna inventerings- och analys resultat. Strukturen möjliggör reflektion och diskussion om alternativ till det projektförslaget. Studieresan, som betalas av studenter, till en nordisk stad ger ett internationellt perspektiv och kunskap om olika sätt att behandla hållbar stadsbyggnad med liknande kulturhistoria och klimatförutsättningar som här. En individuell tentamen sammanfattar den viktigaste hållbara stadsdesignteori som diskuteras på föreläsningar och seminarier.

Welcome to the course "Landscape architecture for sustainable urban design",

You will find a schedule four weeks before the start of the course. And before course start you will also find a description for the studio project and the grading criteria etc.

You are welcome to get aquantied to the course main literature as early as possible. There will be reading instructions later for the details that we need from the book to learn about sustainable urban design. There will also be plenty of complemenmtary readings and links for the different assignments that supports the project.

Look in the beginning of October (week 40) for more information.

Regards

Lena

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

Andra kursvärderingar för LK0346

LK0346 Studio – Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst, 15,0 Hp

Studio - Landscape architecture for sustainable urban design

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller fysisk planering och/eller samhällsgeografi och/eller samhällsplanering, samt kunskaper motsvarande Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Syftet med denna avancerade kurs är att studenten ska få fördjupad kunskap om stadsbyggnadskonsten ur ett landskapsperspektiv inriktat mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- definiera och beskriva olika historiska och samtida stadskaraktärer och deras koppling till stadsbyggnadsideal och landskapsarkitektur samt till ekologisk, social och ekonomisk hållbar samhällsutveckling.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- inom givna ramar tillämpa metoder som är relevanta för landskapsarkitektur och stadsbyggnadskonst för analys av kulturmiljöer, urbana grön-blå strukturer och långsiktig hållbarhet.
- i ett projekt utveckla, utforma och motivera ett förslag till hållbar utveckling av en stadsdel, eller en liten stad, i form av en utarbetad vision eller ett program som innehåller relevanta strukturer och illustrerar huvudsakliga utformnings-principer
-använda såväl handritning som tillgängliga digitala visualiseringsverktyg samt professionellt språk i utarbetandet av stadsutvecklingsförslag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- reflektera över hållbar stadsutveckling med avseende på landskapet, kultur- och naturvärden, ekologisk och social miljö, i ett internationellt sammanhang.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier, övningar, fältarbete, studieresa, projektarbete i grupper och en skriftlig individuell tentamen.

Huvudfokus ligger på det nutida stadslandskapet, och det slutmålet är ett förslag till långsiktigt hållbar förnyelse av en befintlig stadsdel eller en liten stad, baserat på teoretiska kunskaper samt kunskaper om platsens förutsättningar. Förslaget och de relaterade analyserna utarbetas i en projektgrupp och dokumenteras i form av en rapport över visionen eller programmet som också presenteras muntligt.

Tidigare godkända metoder för analys och undersökning av stadsmiljöer används och fördjupas, alternativa metoder för analys av upplevelser av platser och kulturmiljöer införs och tillämpas.

Litteratur om stadsplanekonsten studeras. Exempel och ideal från de senaste hundrafemtio åren diskuteras i texter och seminarier ur estetiska, ekologiska och sociala aspekter. Förtätning och grönstruktur är teman för diskussion och reflektion.

Studiebesök/studieresa genomförs för att illustrera fall av intresse för projektarbetet. Syftet är att inspirera och att utöka referensramarna användbara för utvecklingen och utformningen av förslaget.
Seminarier, övningar, studieresor och aktiviteter som är kopplade till dem är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projektarbete i grupp och godkänd skriftlig individuell tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska aktiviteter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.

Resekostnader till platsen för projektarbete och studieresa finansieras eller delfinansieras av studerande. Information om kostnader kommer att finnas tillgänglig på kursens hemsida 4 veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LP0429, LP0526, LP0545, LP0582, LK0224, LK0250
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Public places – urban spaces: the dimensions of urban design
Författare: Carmona, Matthew, Tiesdell, Steve, Heath, Tim, Oc, Taner,
ISBN: 9781856178273
Kommentar: Course literature (reading instructions will be provided for seminar and written exam) Obligatorisk läsning (läsanvisningar tillhandahålls inför seminarium och tentamen) Carmona, Matthew, Tiesdell, Steve, Heath, Tim, Oc, Taner, 2010. Public places – urban spaces: the dimensions of urban design, London and New York, Architectural Press Recommended reading within the subject art of urban design Rekommenderad läsning inom ämnet stadsplanekonst Alexander, Christopher, m fl, 1977, A pattern language; Towns, Buildings, Construction, New York, Oxford University press. Alexander, Christopher, m fl, 1979, The timeless way of building, New York, Oxford University press. Alminana, Roberta, Duany, Andres, Plater-Zyberk, Elizabeth, 2003, The New Civic Art: Elements of Town Planning, New York Garnham, Harry Launce, 1985, “Maintaining the spirit of place”, PDA Publishers corporation, Arizona, USA. Howard, Ebenezer, 1946, Garden cities of To-morrow, London, Faber and Faber LTD, originally published in London 1898, with title Tomorrow. A Peaceful Path to Real Reform. Lynch, Kevin, 1990 (1981), A Theory of Good City Form, Cambridge, MA, USA, Massachusetts Institute of Technology. Nasar, Jack, 1998, The evaluative image of the city, USA, Great Britain and India, Sage Publications. Newman, Oscar, 1973, Defensible Space, People and design in the violent city, USA 1972, The Macmillan Company, Great Britain, Architectural Press. Norberg-Schultz, Christian, Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture Rizzoli, New York. 1980 Rasmussen, Steen Eiler, 1962, Experiencing architecture, MIT Sitte, Camillo, City Planning according to Artistic Principles, 1889, Vienna, i översättning av Sidenbladh, Göran, 1982, Stadsbyggnad, Arkitektur förlag AB, Stockholm Unwin, Raymond, 1994, Town planning in practice, (första upplagan 1909 London, Longmans, Green & co, (1920,) this edition with preface by Andres Duany, New York, Princeton Architectural Press.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0346 Anmälningskod: SLU-20044 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%