Ny sökning
LK0347

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur

Kursen innehåller teoretisk och praktisk kunskap i urbanekologi för utformning av hållbara stadslandskap. Individuella övningsuppgifter och projektarbeten i grupp stöds av handledning, föreläsningar, seminarier och exkursioner. I början av kursen ligger tyngdpunkten på att förstå den teoretiska grunden för urbanekologi och dess praktiska tillämpning i landskapsarkitektur både i Sverige och internationellt. Successivt flyttas sedan tyngdpunkten till att tillämpa denna kunskap på ritsal, t.ex. genom att utveckla konceptuella strategier och mer detaljerade gestaltningslösningar baserade på verkliga situationer i Sverige.
Studiokursen hanterar ett brett spektrum av begrepp, såsom landskapsmönster och miljöprocesser, störningar, succession, fragmentering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, samt mänskliga och kulturella perspektiv på stadslandskap. Kursen kommer även att beröra specifika tekniklösningar får hållbara stadslandskap samt metoder för långsiktigt hållbar förvaltning.
Kursen berör övergripande frågor för stad-land såväl som detaljerade exempel inom en specifik stadsdel.
Kursen innehåller reflektion och kritisk bedömning av modern landskapsarkitektur i förhållande till ekologiska krav. Ritsalsarbetet utvecklar färdigheter att muntligt och visuellt kommunicera komplexa tvärvetenskapliga designlösningar.
Exkursioner runt Uppsala och en längre resa i Sverige eller grannländerna ger insikter i tillämpning av ekologiska designprinciper. Resekostnader bekostas av studenten.

Welcome!

2021-03-24

The Canvas page is opening at approx 8:30 for those of you who have registered. Delay due to technicalities at SLU.

/Sofia

2021-03-21

Hi! A new version of the timetable is uploaded. At the top you find the zoomlink to the course introduction on Wednesday.

See you soon!

Sofia

2021-02-23 - Comment on timetable/schedule: On Friday March 26th, we hope that many of you can be in Uppsala to visit the project area in Bergsbrunna-Lunsen. It is not compulsory but it is beneficial for your collaboration in the group and for your understanding of the project area. April 14-19 and April 22-26, you will continue to work with your group. We expect that many of you will need to do this, at least partly, on distance, but maybe some of you also can meet IRL - in a covid safe maner. Conclusion: If you haven't got a real choice: it is fully possible to attend the course 100% on distance and we are very understanding of the special circumstances you might be in.

2021-02-12 - Preliminary timetable uploaded

The Routledge Handbook of Urban Ecology (2021) is now available online at the SLU-library.

2021-01-24 - Reading instructions and literature list uploaded.

.

.

.

.

.

Reading instructions

.

.

Logbook

A log is a diary that is kept on ships of the more significant events during the voyage. You are going to write, maybe sketch a little and/or add pictures etc., in your personal logbook while exploring the literature and other sources of knowledge,.

The purpose of writing in a logbook is to capture your thoughts and reflections on what you are reading. This will be a diary of things that you think are important during the reading. This is a way to make the text your own by personally deciding on the text, based on the experiences and knowledge you already have.

In the logbook you describe your reading of the course literature and your viewing/listening to lectures. Write in the log while reading and viewing lectures.

You may choose quotes or refer to any section of the text that you insert into your log. You insert something in the text that you notice for some reason. It may be something you absolutely disagree with; something you think is especially good; something you think is interesting or something you definitely didn't know before. It may be something that surprises you or something you want to discuss at the literature seminar or something else.

Write down how you think about what you have chosen: what reflections do you make, what associations do you get, what conclusions do you draw? Tell us if you draw parallels to another author or to something that you have experienced in society or that you have encountered during your education.

A logbook is something completely different from a book or review of a book. That is, you do not need to first explain what the book is about and then what you think about it. What we are interested in is what you think about and associate with when reading.

You use the log as a reading aid and a type of diary. Before submitting it, you should process the text. You may find some theme or red thread to follow. You may also want to put some headings in your text to make it more readable.

In order for us teachers to keep up with your log, you need to be clear and transparent in the way you reference to other sources (this could include more than literature).

Main literature – The Routledge Handbook of Urban Ecology 2nd edition

Below we have listed the chapters that we advise you to focus on. There are, of course, other interesting chapters as well, and we recommend that you start by studying the titles of all chapters and notice when your interest peaks. Make a plan for putting some time into exploring these chapters as well. We are curious to learn more about your experience of this exploration at the literature seminar and when reading your log!

1, 4, 11, 12, 18, 21, 23, 27, 29-30, 34, 36, 40, 43-44, 47, 55, 57, 61, 72, 79

Chapter 1. It provides a nice overview of what an urban area really is.

Chapter 4. This is perhaps the most popular science chapter. The author is former head of the Environment in greater London author ad been working 50 years (!) as professional ecologist.

Chapter 11. You might as well read chapter 10 as well but this chapter is less technical and highlight a problem that will come into Swedish cities faster than we want, urban heat.

Chapter 12. This is a chapter about light pollution. Something that not really dealt with in Swedish cities, yet.

Chapter 18. A nice overview of what Biodiversity is and how it is measured.

Chapter 21. This chapter overview what different types of greenery there are in cities.

Chapter 23. This chapter highlights the Green Corridors. What they are and theory behind them. This is especially interesting linked to södra staden in Uppsala where they suggested green corridors.

Chapter 27. About urban rivers and with some international examples. Also interesting to link to the Sävjaån floating north of sydvästra staden.

Chapter 29. What about mammals in cities or as the authors says “Who are our hairy neighbours”.

Chapter 30. Birds are the most studied animal species in cities. This chapter overview some of the aspects. Why do some avoid cities while others adapts?

Chapter 34. Why do some species become invasive. This chapter provides a nice and short overview.

Chapter 36. This chapter continue with alien species in the city, digging deeper that chapter 34. You can also glance on chapter 78 if you find this chapter interesting.

Chapter 40. There have been some recent findings of the importance of human microbiota. This will be for sure a bigger topic in the future.

Chapter 43. What are Ecosystem services linked to urban areas. This chapter provides a nice overview.

Chapter 44. Here disservices from nature are highlighted.

Chapter 47. Urban nature and its potential for health. This is an overview of how nature contributes to human health. Distance to nature, and how sight, sound and smell affects us.

Chapter 55. Creative conservation. Green roofs, new technologies for revegetation, rewildening,

Chapter 57. Innovative storm water management. Many nice examples and illustrations.

Chapter 61. Urban nature and ecological design. Some really interesting examples.

Chapter 72. Overview of how different countries have for standards for urban greenspaces, wildlife and humans.

Chapter 79. What about the future? Will it be green cities or brown cities. Here the author use elaborate with future study methods towards different scenarios.

Kursvärderingen är avslutad

LK0347-40055 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0347

Läsåret 2020/2021

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-M4055) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-40018) 2020-03-25 - 2020-06-07

LK0347 Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur, 15,0 Hp

Studio – Urban ecology for landscape architecture

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller landskapsplanering och/eller fysisk planering och/eller byggd miljö, samt kunskaper som motsvarar Engelska 6, eller antagen till mastersprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska utveckla teoretisk och praktisk kunskap om urban ekologi vid utformning av hållbara landskap.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara den teoretiska grunden för urbanekologi och dess tillämpning i utövandet av landskapsarkitektur.
- presentera kunskaper från exempel på genomförda ekologiska landskapsarkitekturprojekt i Sverige och internationellt.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- applicera viktiga urbanekologiska teorier på ett landskapsarkitektoniskt koncept.
- utforma projekt baserade på ekologiska lösningar och biodiversitet i städer som inkluderar människor och kulturella perspektiv på övergripande och detaljerad nivå i landskapet.
- kommunicera komplexa tvärvetenskapliga designlösningar genom framgångsrika visuella och verbala metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- reflektera över ekologiska värden i förhållande till landskapsarkitektur och hållbar utveckling.
- kritiskt granska samtida landskapsarkitekturprojekt utifrån etablerade ekologiska krav.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier och studioprojekt och har två delar. En teoretisk del som omfattar terminologi och huvudaspekter av landskaps- och urbanekologi och principer för ekologisk design. En praktisk del där dessa kunskaper tillämpas i verkliga fall.

Studenterna diskuterar och arbetar med ett brett spektrum av aspekter inom området, t.ex. landskapsstrukturer och processer, störningar, succession, fragmentering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, tekniska miljövänliga lösningar och långsiktigt hållbar förvaltning.

Studenterna producerar konceptuella strategier och ekologiska designlösningar i grupp på ett övergripande nivå, för till exempel hantering av grön-blå strukturer i övergripande stad-land skala. På individuell nivå utformar studenterna viktiga urbanekologiska lösning på detaljerad nivå exempelvis för en i stadsdel eller ett stadskvarter. De olika förslagen kommer att baseras på verkliga situationer, platser och scenarier i Sverige. Teman kan växla mellan år och hantera bostäder, rekreation, kommunikation, hälsa, handel etc.

Studiebesök i Uppsala och en längre resa i Sverige eller grannländerna ger viktiga insikter i hur ekologiska designprinciper kan genomföras.

Projektarbete, seminarier, övningar, fältresor och aktiviteter som är kopplade till dem är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projektarbete och godkänt i individuella övningar samt godkänt deltagande i obligatoriska aktiviteter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.

Resekostnader inom kursen finansieras av studenten. Information om kostnader kommer att finnas tillgänglig på kursens hemsida 4 veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land
Medansvariga:
Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) The Routledge Handbook of Urban Ecology 2nd edition, published 2021
Författare: Ian Douglas, PML Anderson, David Goode, Michael C. Houck, David Maddox, Harini Nagendra, and Tan Puay Yok
Kommentar: Preordered to be available online as e-book via SLU library.
2) Messy Ecosystems Orderly Frames
Författare: Joan Iverson-Nassauer
3) Motivations for Conserving Urban Biodiversity
Författare: Donald C. Dearborn, Salit Kark
4) Enhancing urban biodiversity and its influence on city-dwellers: An experiment
Författare: Assaf Schwartz, Anne Turbé, Laurent Simon, Romain Julliard
5) Land sharing vs. land sparing: does the compact city reconcile urban development and biodiversity conservation?
Författare: Masashi Soga, Yuichi Yamaura, Shinsuka Koike, Kevin J. Gaston
6) A global horizon scan of the future impacts of robotics and autonomous systems on urban ecosystems
Författare: Goddard et al.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0347 Anmälningskod: SLU-40055 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%