Ny sökning
LK0349

Studio – Landskapsplanering

I den här kursen får du utveckla kunskaper och färdigheter i landskapsanalys samt får grundläggande kunskaper om fysisk planering och stadsbyggnadshistoria. Du får också grundläggande kunskaper om samhällets lagar, regler och mål för en långsiktigt hållbar utveckling samt växtkunskaper kopplade till regionala och lokala skillnader.

Hej!

För närvarande finns det fortfarande restriktioner för vår närvaro på campus. Ändras dessa så kan vi förstås också komma att uppdatera våra instruktioner för kursen. Men planen för hösten är att vi huvudsakligen kommer att arbeta på distans, med undantag för närvaro på campus samt studieresan. Tillfällen för avstämning eller grupparbete kommer att prioriteras, som ni kan se i schemat.

Har du inte nåtts av information om studieresan, så kolla din studentmail snarast.

Kursstart sker på Zoom, klockan 9.00 den 30/8.

Glad sommar,

Emma Butler

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för LK0349

Läsåret 2020/2021

Studio – Landskapsplanering (LK0349-10165) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Studio – Landskapsplanering (LK0349-10039) 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0349 Studio – Landskapsplanering, 15,0 Hp

Studio – Landscape planning

Kursplan fastställd

2020-11-13

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Landskapsplanering 10,00 1002
Planerings- och stadsbyggnadshistoria 2,50 1003
Svensk lagstiftning för fysisk planering 2,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 80 hp landskapsarkitektur, 5 hp markvetenskap och 5 hp biologi.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter i landskapsanalys samt får grundläggande kunskaper om fysisk planering och stadsbyggnadshistoria. Syftet är också att ge studenterna grundläggande kunskaper om samhällets lagar, regler och mål för en långsiktigt hållbar utveckling samt växtkunskaper kopplade till regionala och lokala skillnader.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- ge exempel på regionala och lokala skillnader som påverkar människors förutsättningar att leva och verka i olika delar av landet
- redogöra för städers och tätorters historiska utveckling i ett nationellt och internationellt perspektiv
- redogöra för samspelet mellan en tätorts och det omgivande landskapets struktur och funktion, kopplat till samhällsutveckling över tid
- redogöra för samhällsmål, regler samt miljölagstiftningen med relevans för landskapsplanering.
- redogöra för hur olika skadegörare, sjukdomar och fysiogena skador kan påverka träd och buskars utseende, utveckling och överlevnad
- förklara betydelsen av att genomföra en landskapsanalys inför en förändrad markanvändning.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- söka och sammanställa relevant geografisk, topografisk och annan information relevant för genomförandet av en landskapsanalys
- beskriva och presentera ett landskaps förutsättningar och känslighet för en förändrad Mark- och vattenanvändning
- bedöma konsekvenser för ett landskap i förhållande till en förändrad markanvändning
- i ord och bild presentera en landskapsanalys samt ett förslag till förändrad mark- och vattenanvändning
- bedöma hur regionala och lokala skillnader påverkar vegetation och växtanvändning i relation till ståndortsfaktorer och därmed förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- motivera en förändrad mark- och vattenanvändning ur ett landskapsperspektiv
- formulera frågor relevanta för landskapsplanering kopplat till samhällets mål för långsiktigt hållbara utveckling.

Innehåll

Kursen är upplagd kring ett obligatoriskt projektarbete i studioform där studenterna i mindre grupper besöker och gör landskapsanalyser med växtstudier av olika tätorter runt om i landet. En övning som bland annat möjliggör jämförelser av olika landskapliga förutsättningar.

Studenterna utgår i sitt arbete från en given metod men introduceras även till andra beprövade metoder relevanta för analys av landskapet. Utifrån en förändring av mark- och vattenanvändning i en svensk tätort beskriver och analyserar de landskapets förutsättningar. Uppgiften kan skifta från år till år och utgår exempelvis från sociala förutsättningar, rekreation, boende, handel, arbete, hälsa, kommunikation, energiförsörjning etc. Fokus ligger på att beskriva, bedöma och presentera landskapets förutsättningar att visa på avvägningar mellan olika aktuella anspråk. Aspekter som studeras är landskapets biofysiska egenskaper, strukturer och funktioner historiskt och idag, även kulturella och sociala särdrag för orten.

I samband med projektarbetet introduceras GIS, Geografiskt informationssystem, som verktyg att söka, sammanställa och värdera geografisk information i en landskapsanalys.

Studenterna redovisar i grupp resultatet i text och bild samt muntligt. I en individuell skrivövning ska studenten göra jämförelser och ställa frågor relevanta för landskapsplanering.

Till projektarbetet infogas teoridelar som behandlar fysisk planering och stadsbyggnadshistoria lagar och regler samt växtkunskap, som examineras med individuella skrivövningar.

Planerings- och stadsbyggnadshistoria behandlas i litteraturstudier och föreläsningar. Den svenska stadsutvecklingen sätts i samband med strömningar och idéer i samhället i Sverige och internationellt. Staden som system i landskapet studeras d v s samspelet mellan omgivande landskap, trafiksystem, bebyggelse- och grön- och blåstruktur Förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av olika typer av städer belyses.

Studenterna introduceras till svensk plan- och bygglag samt miljölagstiftning samt de mål och regler som styr kommunernas arbete. Relevanta aspekter av miljöbalken och plan- och bygglagen diskuteras såsom syften och vilka parter, ansvar och processer som definieras. Även andra lagar kopplat till planering såsom kulturmiljölagen och väglagen, tas upp. Det görs även internationella utblickar.

I föreläsningar och fallstudier diskuteras hur olika träd- och buskarter utvecklas i olika delar av landet som en del av landskapsanalysen som rör vegetationen i området kopplat till tänkbar växtanvändning. Även vad växtskador är och hur de uppkommer tas upp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i tre teoridelar, planerings- och stadsbyggnadshistoria, lagstiftning och växtkunskaper som examineras med individuella skriftliga övningsuppgifter. Tillämpad landskapsplanering examineras med grupparbete i projektform och individuell skriftlig övning.

För godkänd kurs krävs godkända skriftliga övningsuppgifter och grupparbeten samt godkänt deltagande i obligatoriskt projektarbete och studieresa.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskrav 5 hp markvetenskap ges av kursen LK0292 Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi, alternativt MV0123 Marken som växtplats och växtkännedom 3 och 5 hp biologi av kursen BI1287 Floristik.

Studieresa ingår i kursen och kostnader presenteras senast 4 veckor innan kurstart.

Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: Delar av LK0232, LK0109 och LK0168.
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Landscape analysis – Investigating the potentials of space and place, Routledge
Författare: Per Stahlschmidt, Simon Swaffield, Jörgen Primdahl, Vibeke Nelleman
Kommentar: Läs framförallt: kap. 7 och 8 – stöd/inspiration i projektarbetet (Används även i andra kurser, ni är t.ex bekanta med rumsliga analyser)
2) Samhällsplaneringens teori och praktik
Författare: Gunnel Forsberg (red.)
Kommentar: Liber Första upplagan, 2020 Läs kapitlen 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 33, 35 och 36
3) Public places Urban spaces - The dimensions of urban design, 2nd edition,
Författare: Matthew Carmona, Steve Tiesdell, Tim Heath and Taner Oc (2010)
Kommentar: Architectural Press, Elsevier. Andra upplagan från 2010, eller senare. Läs framförallt: Part II – The dimensions om urban design, kapitel 4-9. Obs! I upplagan från 2021 gäller kapitel 3-8
4) EJ obligatorisk Planeringens grunder - en översikt
Författare: Jan Nyström, Lennart Tonell
Kommentar: Studentlitteratur. Tredje upplagen eller senare Läs framförallt: kap 5&6
5) Ytterligare litteratur tillkommer men kommer att finnas tillgänglig på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0349 Anmälningskod: SLU-10134 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%