Ny sökning
LK0349

Studio – Landskapsplanering

I den här kursen får du utveckla kunskaper och färdigheter i landskapsanalys samt får grundläggande kunskaper om fysisk planering och stadsbyggnadshistoria. Du får också grundläggande kunskaper om samhällets lagar, regler och mål för en långsiktigt hållbar utveckling samt växtkunskaper kopplade till regionala och lokala skillnader.

Hej!

Nu är det snart dags för kursstart!

På måndag 30/8 är det kursstart och då ses vi på Zoom 9.00 (se din mail eller Canvas för länk).

Ni som har registrerat er kommer att få tillgång till Canvas senast på måndag 8.00.

Om du är antagen men inte har registrerat dig, så bör du alltså göra det så snart som möjligt.

Om du är antagen med villkor men tror att du kommer att kunna uppnå behörighetskraven måste du kontakta mig.

Om du har intyg om rätt till särskilt stöd så behöver du också meddela mig det så snart kursen dragit igång.

Vi ses på måndag,

/Emma Butler

Kursvärderingen är avslutad

LK0349-10134 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0349

Läsåret 2020/2021

Studio – Landskapsplanering (LK0349-10165) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Studio – Landskapsplanering (LK0349-10039) 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0349 Studio – Landskapsplanering, 15,0 Hp

Studio – Landscape planning

Kursplan fastställd

2020-11-13

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Landskapsplanering 10,00 1002
Planerings- och stadsbyggnadshistoria 2,50 1003
Svensk lagstiftning för fysisk planering 2,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 80 hp landskapsarkitektur, 5 hp markvetenskap och 5 hp biologi.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter i landskapsanalys samt får grundläggande kunskaper om fysisk planering och stadsbyggnadshistoria. Syftet är också att ge studenterna grundläggande kunskaper om samhällets lagar, regler och mål för en långsiktigt hållbar utveckling samt växtkunskaper kopplade till regionala och lokala skillnader.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- ge exempel på regionala och lokala skillnader som påverkar människors förutsättningar att leva och verka i olika delar av landet
- redogöra för städers och tätorters historiska utveckling i ett nationellt och internationellt perspektiv
- redogöra för samspelet mellan en tätorts och det omgivande landskapets struktur och funktion, kopplat till samhällsutveckling över tid
- redogöra för samhällsmål, regler samt miljölagstiftningen med relevans för landskapsplanering.
- redogöra för hur olika skadegörare, sjukdomar och fysiogena skador kan påverka träd och buskars utseende, utveckling och överlevnad
- förklara betydelsen av att genomföra en landskapsanalys inför en förändrad markanvändning.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- söka och sammanställa relevant geografisk, topografisk och annan information relevant för genomförandet av en landskapsanalys
- beskriva och presentera ett landskaps förutsättningar och känslighet för en förändrad Mark- och vattenanvändning
- bedöma konsekvenser för ett landskap i förhållande till en förändrad markanvändning
- i ord och bild presentera en landskapsanalys samt ett förslag till förändrad mark- och vattenanvändning
- bedöma hur regionala och lokala skillnader påverkar vegetation och växtanvändning i relation till ståndortsfaktorer och därmed förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- motivera en förändrad mark- och vattenanvändning ur ett landskapsperspektiv
- formulera frågor relevanta för landskapsplanering kopplat till samhällets mål för långsiktigt hållbara utveckling.

Innehåll

Kursen är upplagd kring ett obligatoriskt projektarbete i studioform där studenterna i mindre grupper besöker och gör landskapsanalyser med växtstudier av olika tätorter runt om i landet. En övning som bland annat möjliggör jämförelser av olika landskapliga förutsättningar.

Studenterna utgår i sitt arbete från en given metod men introduceras även till andra beprövade metoder relevanta för analys av landskapet. Utifrån en förändring av mark- och vattenanvändning i en svensk tätort beskriver och analyserar de landskapets förutsättningar. Uppgiften kan skifta från år till år och utgår exempelvis från sociala förutsättningar, rekreation, boende, handel, arbete, hälsa, kommunikation, energiförsörjning etc. Fokus ligger på att beskriva, bedöma och presentera landskapets förutsättningar att visa på avvägningar mellan olika aktuella anspråk. Aspekter som studeras är landskapets biofysiska egenskaper, strukturer och funktioner historiskt och idag, även kulturella och sociala särdrag för orten.

I samband med projektarbetet introduceras GIS, Geografiskt informationssystem, som verktyg att söka, sammanställa och värdera geografisk information i en landskapsanalys.

Studenterna redovisar i grupp resultatet i text och bild samt muntligt. I en individuell skrivövning ska studenten göra jämförelser och ställa frågor relevanta för landskapsplanering.

Till projektarbetet infogas teoridelar som behandlar fysisk planering och stadsbyggnadshistoria lagar och regler samt växtkunskap, som examineras med individuella skrivövningar.

Planerings- och stadsbyggnadshistoria behandlas i litteraturstudier och föreläsningar. Den svenska stadsutvecklingen sätts i samband med strömningar och idéer i samhället i Sverige och internationellt. Staden som system i landskapet studeras d v s samspelet mellan omgivande landskap, trafiksystem, bebyggelse- och grön- och blåstruktur Förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av olika typer av städer belyses.

Studenterna introduceras till svensk plan- och bygglag samt miljölagstiftning samt de mål och regler som styr kommunernas arbete. Relevanta aspekter av miljöbalken och plan- och bygglagen diskuteras såsom syften och vilka parter, ansvar och processer som definieras. Även andra lagar kopplat till planering såsom kulturmiljölagen och väglagen, tas upp. Det görs även internationella utblickar.

I föreläsningar och fallstudier diskuteras hur olika träd- och buskarter utvecklas i olika delar av landet som en del av landskapsanalysen som rör vegetationen i området kopplat till tänkbar växtanvändning. Även vad växtskador är och hur de uppkommer tas upp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i tre teoridelar, planerings- och stadsbyggnadshistoria, lagstiftning och växtkunskaper som examineras med individuella skriftliga övningsuppgifter. Tillämpad landskapsplanering examineras med grupparbete i projektform och individuell skriftlig övning.

För godkänd kurs krävs godkända skriftliga övningsuppgifter och grupparbeten samt godkänt deltagande i obligatoriskt projektarbete och studieresa.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskrav 5 hp markvetenskap ges av kursen LK0292 Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi, alternativt MV0123 Marken som växtplats och växtkännedom 3 och 5 hp biologi av kursen BI1287 Floristik.

Studieresa ingår i kursen och kostnader presenteras senast 4 veckor innan kurstart.

Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: Delar av LK0232, LK0109 och LK0168.

LK0349 Studio Landskapsplanering, 15 hp

Betygskriterier

Betygsskala

Alla kurser på Landskapsarkitektprogrammet använder betyg, vilket är en anpassning till universitetsundervisningen i Europa. SLU har valt en fyrgradig betygsskala: U 3 4 5. Betyg 3 motsvarar att lärandemålen i kursplanen har uppfyllts.

I ett målrelaterat betygssystem anger lärandemålen vad man kan och betygskriterierna anger olika grader av hur väl man kan det. Ett målrelaterat betyg säger vad och hur väl en student med ett givet betyg kan något vid kursens slut.

Kriterierna och kursens delar

Både examinationsformer och betygskriterier utgår från de lärandemål som finns i kursplanen.

Kriterierna beskriver vad som kommer att bedömas.

I kursen utgår betygskriterierna från kursens examinationsformer, d.v.s. resultaten av olika inlämningar. Lärandemålen för kursen stäms av genom studenternas inlämningsuppgifter. Vi har valt ett större projektarbete/grupparbete samt individuella övningar för att uppnå lärandemålen och det ger möjlighet för studenten att prestera i samarbete med andra, och individuellt. Det ger även generiska kunskaper användbara i praktiken.

Kursen består av tre delar/moduler som bedöms och betygssätts separat. De olika betygen viktas sedan till ett samlat slutbetyg.

Landskapsplanering motsvarar 10 hp och hanterar lärandemål om landskapsplanering inklusive växtkunskaper. För att få betyg 3 på denna del krävs godkänt både i gruppövning och i den individuella övningen.

Planerings- och stadsbyggnadshistoria motsvarar 2,5 hp och hanterar lärandemål om planerings - och stadsbyggnadshistoria.

Svensk lagstiftning för fysisk planering motsvarar 2,5 hp och hanterar lärandemål om samhällsmål, lagstiftning och regler med relevans för fysisk planering/landskapsplanering.

För mer information om betygskriterierna och hur betyg på de olika delarna viktas till ett slutbetyg, se längre ner.

Tider, sjukanmälan

Övningar skall lämnas in på anvisad tid enligt schema. Inlämning till om-examinationstillfälle 10 arbetsdagar efter kursavslut möjliggör överbetyg om det finns giltigt skäl som är anmält.

Giltigt skäl är sjukdom, kårarbete, samhällstjänst, begravning, militärtjänstgöring och anmäles med mejl till kursansvarig. Anmäl ert namn och vilken kurs det gäller.

För sen inlämning utan giltigt skäl på någon del gör det omöjligt att få överbetyg på den delen av kursen. Man kan inte få underkänt på kursen om man lämnar in sent men man kan inte få överbetyg vid sen inlämning.

Betygsbesked

Resultat av examination meddelas senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. Ordinarie om-examinationstillfälle är tidigast 10 dagar efter att resultat lämnats ut.

Restuppgift och kompletteringar på inlämnad övning kan ges för att nå upp till betyg 3. Ges ej för att nå betyg 4 eller 5.

Se vidare: ”Utbildningshandboken” som ni hittar på SLU:s studentwebb

Kurskrav

För att få ett slutbetyg på kursen krävs att man utfört övningar enligt utdelade instruktioner, ett aktivt deltagande i seminarier samt lägst betyg 3 på samtliga övningar.

MODUL - LANDSKAPSPLANERING 10 hp

Denna del utgörs av fyra övningar: Ö1 samt projektarbetet genomförs i grupp, Ö3a och b individuellt. I grupparbeten ges samtliga gruppmedlemmar samma betyg.

Grupparbete Ö1 + Projektarbetet

För betyg 3 krävs att båda övningarna (Ö1 och projektarbetet) är godkända. För att få betyg 4 krävs dessutom att arbetet uppnått minst tre av fyra mål för betyg 4.

Betyg 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

BETYG 4

Efter avslutad kurs ska studenten utifrån genomfört projektarbete kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för samspelet mellan den studerade tätorten och det omgivande landskapets struktur och funktion (innehåll, användning), kopplat till samhällsutveckling över tid.

- redogöra för hur olika skadegörare, sjukdomar och fysiogena skador kan påverka träd och buskars utseende, utveckling och överlevnad (Gruppövning 1)

Färdighet och förmåga

- söka och sammanställa geografisk och annan relevant information för landskapsanalys.


- beskriva och presentera ett landskaps förutsättningar och känslighet för en förändrad mark- och vattenanvändning.

- presentera i ord och bild en landskapsanalys och förslag till förändrad mark- och vattenanvändning.

- bedöma konsekvenser för ett landskap i förhållande till en förändrad mark- och vattenanvändning.


- bedöma hur lokala skillnader påverkar vegetation och växtanvändning i relation till ståndortsfaktorer och därmed förutsättningar för tillväxt och utveckling.

-syntetisera analysen och beskriva landskapet som helhet.

-presentera resultaten i ord och bild på ett tydligt och väl strukturerat vis anpassat för uppgiften och beskriven målgrupp.

-argumentera för vald lokalisering med hänsyn till identifierade konsekvenser.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

- motivera en förändrad mark-och vattenanvändning ur ett av gruppen valt och definierat landskapsperspektiv.


- formulera frågor relevanta för landskapsplanering i den studerade tätorten.

-formulera frågor för fortsatta undersökningar i en efterföljande planprocess som är tydligt förankrade i en landskapsanalys.

Individuell övning 3 a och b

För betyg 3 krävs att båda övningarna (övning 3a och b) är godkända. För att få betyg 4 krävs dessutom att arbetet uppnått minst fyra av fem mål för betyg 4.

Betyg 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

BETYG 4

Kunskap och förståelse

- ge exempel på regionala och lokala skillnader som påverkar människors förutsättningar att leva och verka i olika delar av landet.

- redogöra för samspelet mellan en tätort och det omgivande landskapets struktur och funktion (innehåll, användning), kopplat till samhällsutveckling över tid.

- förklara betydelsen av att genomföra en landskapsanalys inför en förändrad mark- och vattenanvändning.

-reflektera,över viktiga värden i landskapet sett ur olika människors perspektiv och från olika delar av landet.

-reflektera över relationen mellan tätorter och omgivande landskap.

-reflektera över hur landskapsarkitekter med sin kompetens kan bidra inom fysisk planering.

Färdighet och förmåga

- bedöma hur regionala skillnader påverkar vegetation och växtanvändning i relation till ståndortsfaktorer och därmed förutsättningar för tillväxt och utveckling.

-reflektera över landskapsarkitekters kunskaper om växter, växtanvändning och kopplingen till landskapsplanering.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

- formulera frågor relevanta för landskapsplanering kopplat till samhällets mål för långsiktigt hållbar utveckling.

-reflektera över vad du anser vara viktiga frågor inom landskapsplanering kopplat till samhällets mål för långsiktigt hållbar utveckling.

MODUL - SVENSK LAGSTIFTNING FÖR FYSISK PLANERING 2,5 hp

Övning 2a och b

Denna del utgörs av två övningar. Övning 2a genomförs i grupp, 2b individuellt.

För betyg 3 krävs att båda övningarna är godkända.

Betyg 3

Efter avslutad kurs ska student kunna:

4

Kunskap och förståelse

- redogöra för samhällsmål, regler samt miljölagstiftningen med relevans för fysisk planering och landskapsplanering.

---

MODUL - PLANERINGS- OCH STADSBYGGNADSHISTORIA 2,5 hp

Individuell övning 4

För betyg 3 krävs godkänd övning. För betyg 4 krävs dessutom att studenten uppnått båda målen för betyg 4.

Betyg 3

Efter avslutad kurs ska student kunna:

BETYG 4

Kunskap och förståelse

- redogöra för städers och tätorters historiska utveckling i ett nationellt och internationellt perspektiv.

- uppnå minst 60% av möjliga poäng på Ö4.

-uppnå minst 80% av möjliga poäng på Ö4.

SLUTBETYG - VIKTNING AV DE TRE DELARNAS BETYG

La-planering, 10 hp. Gruppövn..

3

3

4

4

La-planering, 10 hp Individuell övning

3

4

3

4

Delbetyg LA-planering

3

4

4

5

Delbetyg LA-planering

3

3

4

4

5

5

Lagstiftning, fys. plan, 2,5 hp

3

3

3

3

3

3

Stad. Hist. 2,5 hp

3

4

3

4

3

4

SLUTBETYG

3

3

3

4

4

5

1) Landscape analysis – Investigating the potentials of space and place, Routledge
Författare: Per Stahlschmidt, Simon Swaffield, Jörgen Primdahl, Vibeke Nelleman
Kommentar: Läs framförallt: kap. 7 och 8 – stöd/inspiration i projektarbetet (Används även i andra kurser, ni är t.ex bekanta med rumsliga analyser)
2) Samhällsplaneringens teori och praktik
Författare: Gunnel Forsberg (red.)
Kommentar: Liber Första upplagan, 2020 Läs kapitlen 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 33, 35 och 36
3) Public places Urban spaces - The dimensions of urban design, 2nd edition,
Författare: Matthew Carmona, Steve Tiesdell, Tim Heath and Taner Oc (2010)
Kommentar: Architectural Press, Elsevier. Andra upplagan från 2010, eller senare. Läs framförallt: Part II – The dimensions om urban design, kapitel 4-9. Obs! I upplagan från 2021 gäller kapitel 3-8
4) EJ obligatorisk Planeringens grunder - en översikt
Författare: Jan Nyström, Lennart Tonell
Kommentar: Studentlitteratur. Tredje upplagen eller senare Läs framförallt: kap 5&6
5) Ytterligare litteratur tillkommer men kommer att finnas tillgänglig på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0349 Anmälningskod: SLU-10134 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%