Ny sökning
LK0350

Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap

I den här kursen får du studera teoretiska och praktiska samband mellan planering, gestaltning och förvaltning av landskap på olika nivåer i samhället och kopplat till samhällets mål för hållbar utveckling. Värderingar och intressen som påverkar och styr utvecklingen problematiseras och diskuteras.

Information från kursledaren

Nu finns det en uppdaterad version av schemat som innehåller några mindre förändringar.

Jag ser fram emot att träffa er på fredag för kursintroduktionen, som vi kommer att hålla via zoom. Länken och lösenordet hittar ni i schema-filen. På fredagen får ni även tillgång till Canvas.

Vera Vicenzott, 2021-12-01


Nu finns det ett preliminärt schema, som ni hittar i menyn till höger.

OBS: schemat är preliminärt, men vi kommer inte att ha ett undervisningsmoment på campus efter 2021-12-16 eller före 2022-01-10. Ni förväntas dock arbeta med kursen under den tiden som inte är schemalagt.

Vera Vicenzotti, 2021-10-19


Välkommen till kursen Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap (LK0350)!

Vi planerar i nuläget för en höst med delvis tillbakagång till studier på campus. I Värderingskursen, som vi kallar kursen för, kommer vi (antagligen) att ha en hybrid lösning, dvs. vi kommer att ha en del träffar på campus, men även några moment som distansundervisning via zoom. Ett preliminärt schema kommer att läggas ut senast fyra veckor före kursstart. Schemat kommer även att förtydliga hur och vilka undervisningsmoment som ligger nära julledigheten.

Jag vill även passa på att påminna er som kommer att vara antagna med villkor att ni måste visa vid kursstart, dvs. senast 2021-12-03, att ni uppfyller förkunskapskraven till kursen.

Vi ser fram emot en lärorik höst!

Vera Vicenzotti, 2021-10-08

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0350-20064 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0350

Läsåret 2020/2021

Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap (LK0350-20094)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap (LK0350-20026)

2019-12-04 - 2020-01-19

Kursplan

LK0350 Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap, 7,5 Hp

Values that govern planning, design and management of landscapes

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 80 hp landskapsarkitektur.

Mål

Syftet med kursen är att studenten studerar teoretiska och praktiska samband mellan planering, gestaltning och förvaltning av landskap på olika nivåer i samhället och kopplat till samhällets mål för hållbar utveckling. Värderingar och intressen som påverkar och styr utvecklingen problematiseras och diskuteras.Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva sambanden mellan planering, gestaltning och förvaltning av landskap.

-diskutera och problematisera ett urval värderingar och intressen som påverkar planering, gestaltning och förvaltning av landskap.

- diskutera och exemplifiera hur olika aktörer har möjlighet att påverka planering, gestaltning och förvaltning i olika processer och skeden.

- diskutera hur landskapsarkitekten i olika roller kan hantera frågor som rör ekosystemtjänster, klimatförändringar, resurshushållning och människors behov av utemiljöer.Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- skriva en kortare akademisk text.Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- kritiskt granska och analysera en gestaltad utemiljö.

- formulera och diskutera hur egna värderingar och intressen kan relatera till landskapsarkitektur och samhällets mål för hållbar utveckling, samt till etiska perspektiv.

Innehåll

I SLU:s definition består ämnet landskapsarkitektur av delarna planering, gestaltning och förvaltning av landskap. Hur ämnet hanteras i teori och praktik är nära sammanlänkat med värderingar och intressen i samhället. Kursen hanterar ett urval av dessa och belyser dem utifrån samhällets mål om långsiktigt hållbar utveckling.I föreläsningar, texter och obligatoriska seminarier diskuterar studenterna olika värderingar och intressen i relation till övergripande globala, nationella och lokala samhällsmål om långsiktigt hållbar utveckling. Landskapsarkitektens roller som planerare, gestaltare och förvaltare, och kopplingen till tolkningsföreträde och beslutsfattande på olika nivåer belyses. Etiska perspektiv lyfts, samt utifrån- och inifrånperspektiv diskuteras i relation till förändring av landskapet.I seminarier och obligatoriska skrivuppgifter kopplade till dessa formulerar studenterna egna värderingar och intressen samt etiska perspektiv kopplat till landskapsarkitektur, och diskuterar vad dessa kan innebära i relation till hållbar utveckling. I en avslutande skrivövning där studenten granskar och analyserar en gestaltad utemiljö tillämpar studenten akademiskt skrivande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras med godkänd medverkan i obligatoriska seminarier och individuell skrivövning.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: Delar av LK0168

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. The realm of freedom in new rural governance: Micro-politics of democracy in Sweden Författare: Arora-Jonsson, Seema (2017) [The realm of freedom in new rural governance: Micro-politics of democracy in Sweden] (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718516302913) Kommentar: Geoforum, 79, 58-69.
 2. It’s about time: The genius temporum of Martí Franch’s Girona landscapes Författare: Waterman, Tim [It’s about time: The genius temporum of Martí Franch’s Girona landscapes] (http://www.tim-waterman.co.uk/?LMCL=fyo8rg&LMCL=bUMmLm&p=309) Kommentar: Landscape Architecture Magazine, 2017(1).
 3. Work-integrated learning and health literacy as catalysts for Roma empowerment and social inclusion: A participatory action research Författare: Eklund Karlsson, Leena; Ringsberg, Karin C. & Crondahl, Kristine [Work-integrated learning and health literacy as catalysts for Roma empowerment and social inclusion: A participatory action research] (https://doi.org/10.1177/1476750317702951) Kommentar: Action Research, 17(4), 549-572.
 4. Drawing on site: Girona’s shores Författare: Franch, M. (2018a) [Drawing on site: Girona’s shores] (<https://doi.org/10.1080/18626033.2018.1553396 >) Kommentar: Journal of Landscape Architecture 13(2), 56-73.
 5. Landscape Architecture Theory. An Ecological Approach Författare: Murphy, M. D. (2016) [Landscape Architecture Theory. An Ecological Approach] (<https://link.springer.com/content/pdf/10.5822%2F978-1-61091-751-3.pdf >) Kommentar: Washington, DC: Island Press/Center for Resource Economics. (Kapitel 1-2)
 6. Sources of Values in the Environmental Design Professions: The Case of Landscape Architecture Författare: Thompson, I. (2000a) [Sources of Values in the Environmental Design Professions: The Case of Landscape Architecture] (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713665888) Kommentar: Ethics, Place & Environment, 3(2), 203-219
 7. Aesthetic, Social and Ecological Values in Landscape Architecture: a Discourse Analysis Författare: Thompson, I. (2000b) [Aesthetic, Social and Ecological Values in Landscape Architecture: a Discourse Analysis] (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713665903) Kommentar: Ethics, Place and Environment, 3(3), 269-287
 8. The Sustainability of Living in a “Green” Urban District: An Emergy Perspective Författare: Bergquist, Daniel; Garcia-Caro, Daniela; Joosse, Sofie; Granvik, Madeleine & Peniche, Felix (2020) [The Sustainability of Living in a “Green” Urban District: An Emergy Perspective] (https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5661) Kommentar: Sustainability, 12(14), 5561.
 9. Beauty: past and future Författare: Herrington, Susan (2016) [Beauty: past and future] (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2016.1156064) Kommentar: Landscape Research, 41(4), 441-449.
 10. Values and Heritage Conservation Författare: de la Torre, Marta (2013) [Values and Heritage Conservation] (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/2159032X13Z.00000000011?scroll=top&needAccess=true) Kommentar: Heritage & Society, 6(2), 155-166.
 11. Lights and shadows over the Recommendation on the Historic Urban Landscape: ‘managing change’ in Ballarat and Cuenca through a radical approach focused on values and authenticity Författare: Rey Pérez, Julia & González Martínez, Plácido (2018) [Lights and shadows over the Recommendation on the Historic Urban Landscape: ‘managing change’ in Ballarat and Cuenca through a radical approach focused on values and authenticity] (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13527258.2017.1362572) Kommentar: International Journal of Heritage Studies, 24(1), 101-116.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0350 Anmälningskod: SLU-20064 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%