Ny sökning
LK0350

Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap

I den här kursen får du studera teoretiska och praktiska samband mellan planering, gestaltning och förvaltning av landskap på olika nivåer i samhället och kopplat till samhällets mål för hållbar utveckling. Värderingar och intressen som påverkar och styr utvecklingen problematiseras och diskuteras.

LK0350 Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap, 7,5 Hp

Values that govern planning, design and management of landscapes

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 80 hp landskapsarkitektur.

Mål

Syftet med kursen är att studenten studerar teoretiska och praktiska samband mellan planering, gestaltning och förvaltning av landskap på olika nivåer i samhället och kopplat till samhällets mål för hållbar utveckling. Värderingar och intressen som påverkar och styr utvecklingen problematiseras och diskuteras.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva sambanden mellan planering, gestaltning och förvaltning av landskap.
-diskutera och problematisera ett urval värderingar och intressen som påverkar planering, gestaltning och förvaltning av landskap.
- diskutera och exemplifiera hur olika aktörer har möjlighet att påverka planering, gestaltning och förvaltning i olika processer och skeden.
- diskutera hur landskapsarkitekten i olika roller kan hantera frågor som rör ekosystemtjänster, klimatförändringar, resurshushållning och människors behov av utemiljöer.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- skriva en kortare akademisk text.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- kritiskt granska och analysera en gestaltad utemiljö.
- formulera och diskutera hur egna värderingar och intressen kan relatera till landskapsarkitektur och samhällets mål för hållbar utveckling, samt till etiska perspektiv.

Innehåll

I SLU:s definition består ämnet landskapsarkitektur av delarna planering, gestaltning och förvaltning av landskap. Hur ämnet hanteras i teori och praktik är nära sammanlänkat med värderingar och intressen i samhället. Kursen hanterar ett urval av dessa och belyser dem utifrån samhällets mål om långsiktigt hållbar utveckling.

I föreläsningar, texter och obligatoriska seminarier diskuterar studenterna olika värderingar och intressen i relation till övergripande globala, nationella och lokala samhällsmål om långsiktigt hållbar utveckling. Landskapsarkitektens roller som planerare, gestaltare och förvaltare, och kopplingen till tolkningsföreträde och beslutsfattande på olika nivåer belyses. Etiska perspektiv lyfts, samt utifrån- och inifrånperspektiv diskuteras i relation till förändring av landskapet.

I seminarier och obligatoriska skrivuppgifter kopplade till dessa formulerar studenterna egna värderingar och intressen samt etiska perspektiv kopplat till landskapsarkitektur, och diskuterar vad dessa kan innebära i relation till hållbar utveckling. I en avslutande skrivövning där studenten granskar och analyserar en gestaltad utemiljö tillämpar studenten akademiskt skrivande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras med godkänd medverkan i obligatoriska seminarier och individuell skrivövning.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: Delar av LK0168
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0350 Anmälningskod: SLU-20064 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%