Ny sökning
LK0350

Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap

2020-12-03

Länk till Introduktion

https://slu-se.zoom.us/j/66475106694

Lösenord: 361369

2020-11-23
Även litteraturseminarium (07/12) via zoom
Hej, Med anledning av den pågående covid-19-pandemin och regeringens ytterligare restriktioner som gäller från och med den 24 november 2020 har även SLU infört skärpta tillämpningar. Skärpningarna gäller under en begränsad tidsperiod: från den 24 november till den 23 december. Tidsperioden kan ändras om regeringen kommer med nya besked om restriktioner. Undervisning ska genomföras digitalt i största möjliga utsträckning. Tidigare prioriterad campusundervisning i form av seminarier, övningar och andra moment med hög interaktivitet behöver också omformas till ett digitalt format i största möjliga utsträckning. I ”Värderingskursen” kommer vi därför att genomföra även litteraturseminarium (07/12) via zoom (se den nya versionen av schemat: ”Version 2020-11-23”). Antagligen kommer vi också att genomföra kursen arbetsseminarier (08/01/2021) i digitalt format. Vi återkommer om detta. Jag hoppas ni mår bra! Håll er friska, så ses vi om en dryg vecka! Jag ser fram emot att få träffa er, även om det är ”bara” digitalt! Vera Vicenzotti 2020-11-23

2020-11-02
Välkommen till kursen LK0350
Hej, jag vill bara påminna er som är antagna med villkor att ni måste visa vid kursstart att ni uppfyller förkunskapskraven till kursen. Med vänliga hälsningar, Vera, som ser fram emot kursstarten om ett par veckor!

2020-07-23
Covid-19 anpassad undervisning i LK0350
Välkommen till Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap (LK0350)! Vi planerar i nuläget för en höst med delvis tillbakagång till studier på campus. Som en del i anpassningarna för att förebygga smittspridning kommer vi att begränsa antalet personer som vistas på skolan samtidigt och halverar antalet platser i våra undervisningslokaler. Det innebär att en stor del av undervisningen kommer att ske på distans även under hösten. I Värderingskursen, som vi kallar kursen för, kommer vi att ha en stor andel distansundervisning med några träffar på campus. Ett preliminärt schema kommer att läggas ut senast fyra veckor före kursstart. Vi ser fram emot en lärorik höst! Vera Vicenzotti 2020-07-23

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för LK0350

LK0350 Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap, 7,5 Hp

Values that govern planning, design and management of landscapes

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 80 hp landskapsarkitektur.

Mål

Syftet med kursen är att studenten studerar teoretiska och praktiska samband mellan planering, gestaltning och förvaltning av landskap på olika nivåer i samhället och kopplat till samhällets mål för hållbar utveckling. Värderingar och intressen som påverkar och styr utvecklingen problematiseras och diskuteras.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva sambanden mellan planering, gestaltning och förvaltning av landskap.
-diskutera och problematisera ett urval värderingar och intressen som påverkar planering, gestaltning och förvaltning av landskap.
- diskutera och exemplifiera hur olika aktörer har möjlighet att påverka planering, gestaltning och förvaltning i olika processer och skeden.
- diskutera hur landskapsarkitekten i olika roller kan hantera frågor som rör ekosystemtjänster, klimatförändringar, resurshushållning och människors behov av utemiljöer.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- skriva en kortare akademisk text.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- kritiskt granska och analysera en gestaltad utemiljö.
- formulera och diskutera hur egna värderingar och intressen kan relatera till landskapsarkitektur och samhällets mål för hållbar utveckling, samt till etiska perspektiv.

Innehåll

I SLU:s definition består ämnet landskapsarkitektur av delarna planering, gestaltning och förvaltning av landskap. Hur ämnet hanteras i teori och praktik är nära sammanlänkat med värderingar och intressen i samhället. Kursen hanterar ett urval av dessa och belyser dem utifrån samhällets mål om långsiktigt hållbar utveckling.

I föreläsningar, texter och obligatoriska seminarier diskuterar studenterna olika värderingar och intressen i relation till övergripande globala, nationella och lokala samhällsmål om långsiktigt hållbar utveckling. Landskapsarkitektens roller som planerare, gestaltare och förvaltare, och kopplingen till tolkningsföreträde och beslutsfattande på olika nivåer belyses. Etiska perspektiv lyfts, samt utifrån- och inifrånperspektiv diskuteras i relation till förändring av landskapet.

I seminarier och obligatoriska skrivuppgifter kopplade till dessa formulerar studenterna egna värderingar och intressen samt etiska perspektiv kopplat till landskapsarkitektur, och diskuterar vad dessa kan innebära i relation till hållbar utveckling. I en avslutande skrivövning där studenten granskar och analyserar en gestaltad utemiljö tillämpar studenten akademiskt skrivande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras med godkänd medverkan i obligatoriska seminarier och individuell skrivövning.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: Delar av LK0168
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Drawing on site: Girona’s shores
Författare: Franch, M. (2018a)
Kommentar: Journal of Landscape Architecture 13(2), 56-73.
2) Landscape Architecture Theory. An Ecological Approach
Författare: Murphy, M. D. (2016)
Kommentar: Washington, DC: Island Press/Center for Resource Economics. (Kapitel 1-2)
3) Sources of Values in the Environmental Design Professions: The Case of Landscape Architecture
Författare: Thompson, I. (2000a)
Kommentar: Ethics, Place & Environment, 3(2), 203-219
4) Aesthetic, Social and Ecological Values in Landscape Architecture: a Discourse Analysis
Författare: Thompson, I. (2000b)
Kommentar: Ethics, Place and Environment, 3(3), 269-287
5) The Sustainability of Living in a “Green” Urban District: An Emergy Perspective
Författare: Bergquist, Daniel; Garcia-Caro, Daniela; Joosse, Sofie; Granvik, Madeleine & Peniche, Felix (2020)
Kommentar: Sustainability, 12(14), 5561.
6) Beauty: past and future
Författare: Herrington, Susan (2016)
Kommentar: Landscape Research, 41(4), 441-449.
7) Values and Heritage Conservation
Författare: de la Torre, Marta (2013)
Kommentar: Heritage & Society, 6(2), 155-166.
8) Lights and shadows over the Recommendation on the Historic Urban Landscape: ‘managing change’ in Ballarat and Cuenca through a radical approach focused on values and authenticity
Författare: Rey Pérez, Julia & González Martínez, Plácido (2018)
Kommentar: International Journal of Heritage Studies, 24(1), 101-116.
9) The realm of freedom in new rural governance: Micro-politics of democracy in Sweden
Författare: Arora-Jonsson, Seema (2017)
Kommentar: Geoforum, 79, 58-69.
10) It’s about time: The genius temporum of Martí Franch’s Girona landscapes
Författare: Waterman, Tim
Kommentar: Landscape Architecture Magazine, 2017(1).
11) Work-integrated learning and health literacy as catalysts for Roma empowerment and social inclusion: A participatory action research
Författare: Eklund Karlsson, Leena; Ringsberg, Karin C. & Crondahl, Kristine
Kommentar: Action Research, 17(4), 549-572.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0350 Anmälningskod: SLU-20094 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%