Ny sökning
LK0351

Växt- och marklära för landskapsingenjörer

Kursen ger grundläggande kunskaper om växter, vegetation och mark samt sambanden mellan dessa. Du ska efter avslutad kurs kunna beskriva och förklara vegetationens utveckling och kopplingar till ståndortsförhållanden, speciellt med inriktning på mark.

Kursen innehåller delar som systematisk botanik, morfologi, växtkännedom och grundläggande vegetationsbyggnad samt grundläggande kunskaper om mark såsom naturliga jordars fysikaliska och kemiska egenskaper. Kunskaperna ger grunder och förståelse som sedan kan överföras till mark-växtsystem byggda av människan. Kursen innehåller föreläsningar, laborationer och övningar men även mycket eget ”spring i parken” för växtinlärning samt läsande av litteratur.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0351-10284 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0351

Läsåret 2022/2023

Växt- och marklära för landskapsingenjörer (LK0351-10025)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Växt- och marklära för landskapsingenjörer (LK0351-10350)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Växt- och marklära för landskapsingenjörer (LK0351-10009)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Växt- och marklära för landskapsingenjörer (LK0351-10093)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

LK0351 Växt- och marklära för landskapsingenjörer, 15,0 Hp

Plant and soil science for landscape engineers

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Vegetationsbyggnad och ståndort 5,0 0102
Marklära 5,0 0103
Lignoser 3,0 0104
Perenner 1,0 0105
Sommarblommor 1,0 0106

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:

- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

- Naturkunskap 2

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om växter, vegetation och mark samt förstå sambanden mellan mark och vegetation.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- identifiera ett ur användningssynpunkt relevant bassortiment av odlade växter under olika växtbetingelser och livsfaser med hjälp av växternas morfologi

- tillämpa de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur

- beskriva ståndortskrav, användningsområden och upplevelsevärden för växterna i bassortimentet

- beskriva och förklara vegetationsbyggnadens och vegetationsdynamikens grunder och kopplingar till ståndortsförhållanden, speciellt med inriktning på mark

- översiktligt beskriva jordarternas bildning och utbredning i Sverige

- redogöra för hur olika jordarter fungerar ur markfysikalisk och markkemisk synvinkel

- förklara hur människan kan påverka jordens egenskaper samt översiktligt kunna redogöra för hur hållbart och skötselkrävande ett uppbyggt mark-växtsystem blir.

Innehåll

Kursen innehåller moment med grundläggande kunskap om växter. Delar som systematisk botanik, morfologi, växtkännedom och grundläggande vegetationsbyggnad ingår. I kursen studeras växtmaterial genom lärarledda demonstrationer och självstudier. Genom litteraturstudier, demonstrationer, fältvandringar och obligatoriska övningar utvecklas kunskap om användningsområden, klimathärdighet och upplevelsevärden för växterna i ett utvalt bassortiment. Vegetationsbyggnadsdelen av kursen behandlar olika vegetationsenheters uppbyggnad, struktur, dynamik, ståndortsegenskaper och användningsmöjligheter.Vidare innehåller kursen grundläggande kunskaper om mark såsom naturliga jordars fysikaliska och kemiska egenskaper. Dessa kunskaper ger grunder och förståelse som sedan kan överföras till mark-växtsystem byggda av människan. Viktiga moment i kursen är porsystemets uppbyggnad och funktion samt markens buffringssystem. Genom litteraturstudier, föreläsningar, laborationer, gruppdiskussioner, övningar och ett obligatoriskt seminarium ges kunskap om mark.Skriftliga tentamina i växtkännedom, vegetationsbyggnad samt marklära.

Växt- och markkunskaperna förs samman i en avslutande uppgift på 2 hp.Kursen är första kurs i landskapsingenjörsprogrammet och det ingår även moment som berör landskapsingenjörens yrkessroll.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras aktivt deltagande i obligatoriska moment och seminarium. Inlämningar och övningar fullgjorda enligt anvisningar samt godkänt i samtliga skriftliga tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LK0192 och delar av TN0324

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Träd i urbana landskap Författare: Sjöman H. & Slagstedt J ISBN: 789144073385 Kommentar: Obligatorisk
  2. Essential Soil Science Författare: Ashman M.R & Puri G. ISBN: 9780632048854 Kommentar: Finns som e-bok på SLU-biblioteket Obligatorisk
  3. Växtlistor Perenner, Utplanteringsväxter och Lignoser 2021 samt övrig literatur hittar ni på er Canvas sida.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0351 Anmälningskod: SLU-10284 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%