Ny sökning
LK0352

Landskapsförvaltning

2020-08-26
UPPDATERAD INFORMATION OCH SCHEMA
UPPDATERAD KURSINFORMATION Hej alla Ett uppdaterat schema finns nu tillgängligt och det är inte stora förändringar utan mest förtydligande av tider för vissa föreläsningar och moment. På måndag 31 augusti inleder vi med en kursintroduktion som hålls via Zoom (nås genom Canvas) kl.13.00 för samtliga lark-studenter, och kl. 13.40 för alla ling-studenter. På måndag 31 augusti hålls även kursens första föreläsning som går att se i Canvas via Media Gallery i mappen ’Vad är strategisk förvaltning’. Föreläsningen är i tre delar. Efter föreläsningen, kl. 15.45 till 16.15, är det återkoppling till föreläsningen med Thomas Randrup och alla når denna återkoppling på Canvas i ’Anslag’’ – där finns en länk till Zoom-mötet. Vad gäller coronasituationen och hur den påverkar undervisningen så följer SLU folkhälsomyndighetens råd angående Covid-19 och upplever du att du har minsta symptom meddelar du mig (Johanna) och kommer inte till Campus. På grund av corona-situationen kommer kursen att utgå från distansundervisning mestadels med undantag från uppgiften ’Gestaltande Skötsel’, vandringar i ’Växtskydd’, övningen ’Sliding Doors’ samt handledning inför Parkuppgiften i Malmö där vi träffas på de platser ni kommer att arbeta med (se schema för datum). Eftersom vi kommer att hålla de flesta moment på distans är det ett måste att alla som medverkar i årets kurs ser till att ha god digital uppkoppling för att säkerställa att man kan medverka på Zoom-möten (som innefattar återkoppling till föreläsningar, handledning och redovisning) och för att kunna se inspelade föreläsningar. Inför kursens uppgift ’Gestaltande Skötsel’ ska alla studenter ha med sig egna arbetshandskar. Vi följer de regler som finns från SLU för att genomföra undervisning utomhus med hänsyn till Covid-19 och detta innebär att säkerställa avstånden mellan individer (minst 1,5 armslängd) och att handsprit finns tillgängligt, dels för att använda till händer men även så att verktyg som används torkas av med jämna mellanrum. Fika och lunch tar alla med sig på egen hand och förtärs utomhus så att vi inte belastar restaurang och/eller student-caféet. Ändringar i tid för ’Gestaltande Skötsel’ innebär att vi måndag och tisdag 7-8 september börjar övningen kl. 08.15 med att samtliga grupper hämtar sina verktygslådor i Parkladan resp. i Trädgårdslabbet (verktyg finns tillgängliga från 08.00, se uppgiftslapp). Vi beräknar sluta dessa dagar runt 17.00 då verktygen senast ska återlämnas. En lista över grupper för ’Gestaltande skötsel’ finns på SLUNIK och på Canvas. Kan man inte medverka i den grupp man blivit tilldelad (av mycket giltiga skäl!) är det upp till dig, som vill byta, att ordna detta genom att kontakta en annan student i den grupp man vill byta till. Om du är ling-studerande måste du byta med en annan ling-studerande och är du lark-studerande byter du med en annan lark-student. Detta måste sedan meddelas mig, Johanna. Jag kommer att ge mer information över kursens upplägg när vi ses på måndag! Vänligaste Johanna

2020-07-29
Preliminärt schema
Hej Ett preliminärt och översiktligt schema har lagts till under fliken 'Schema' men även under fliken 'Litteraturlista' utifall den inte nås via 'Schema'-fliken. Eventuella ändringar kan komma att inträffa men dessa kommer i så fall vara i en mindre omfattning. I välkomstbrevet kan du även läsa om kursens huvudsakliga upplägg - ser fram mot att ses om några veckor! Vänligaste Johanna

2020-07-20
Uppdaterad litteraturlista
Tillägg av Stoltz et al (2012) inför Parkuppgiften

Kursvärderingen är avslutad

LK0352-10137 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0352

Läsåret 2019/2020

Landskapsförvaltning (LK0352-10137), Alnarp 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0352 Landskapsförvaltning, 15,0 Hp

Park- and Landscape Management

Kursplan fastställd

2018-12-07

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Dynamisk skötseluppgift 1,50 1002
Parkuppgiften 6,00 1003
Växtkännedom 2,00 1004
Hemtentamen 5,50 1005

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt områdesbehörighet A3 som omfattar:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskaper och färdigheter vad avser park- och naturmarkförvaltning med särskild tyngdpunkt på organisatoriska och praktiska aspekter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva, motivera och utföra olika praktiska åtgärder samt förklara hur de påverkar förvaltningen av platsens eller landskapets funktion och karaktär.
- identifiera och analysera relevant vegetation som en central del av förvaltningen av grönytor.
- i grupp planera, genomföra, bearbeta och skriftligen redovisa en verklighetsbaserad skötseluppgift.
- förklara vilken betydelse förvaltningsskedena har för landskapsarkitektens yrkespraktik såväl på övergripande (visionär), som taktiska och mer detaljerad (praktisk) nivå

Innehåll

Kursen behandlar förvaltning av utemiljöer. I kursen knyts teoretiska kunskaper samman med praktiska erfarenheter.
Vid föreläsningar, övningar och litteraturstudier läggs en grund för mer tillämpade uppgifter.

Genom teorier, fältstudier och exkursioner byggs en referensbild av förvaltningsproblematiken kring utemiljöer och lösningar på denna. Även kunskapsutveckling i vegetationskännedom och växtanvändning ingår i byggandet av denna referensbild.

Samtliga erfarenheter ligger till grund för ett projektarbete som utgör en viktig stomme i kursen och som syftar till att ge studenten ett helhetsgrepp på förvaltning av offentliga miljöer.

Det kan förekomma obligatoriska övningar, exkursioner och seminarier under kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig projektredovisning, litteraturseminarium samt redovisning av övningsuppgifter.
Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
Godkänt deltagande i litteraturseminarium.
Godkänd projektredovisning.
Godkända redovisningar av övningsuppgifter.

◾Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
◾Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
◾Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
◾För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 10 hp färdighetstränande poäng.
◾Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
◾Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0352 Anmälningskod: SLU-10137 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%