Ny sökning
LK0352

Landskapsförvaltning

Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen för Landskapsförvaltning (LK0352) & Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354)

Varmt välkommen till höstens kurs i Landskapsförvaltning och Skötsel av grönytor och naturmarker för studenter i årskurs 2 på programmen för blivande landskapsarkitekter och landskapsingenjörer!

Kursen startar med en introduktion måndagen den 30 augusti kl. 13.00 i ZOOM-rum 1. Länk kommer att finnas på CANVAS där kursens material, inlämningar och information finns.

Eftersom kurserna är sammankopplade kommer studenter från både landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammet att samarbeta och dela flera moment; därför är följande information riktade till er alla och ni kommer även ha en gemensam Canvas-plattform. De moduler som åtskiljs är GIS för ling-studenter och Växtkännedom för lark-studenter.

I våras fick vi i lärarlaget information om att SLU kommer fortsätta distansundervisning fram till den 1 november och därför kommer den huvudsakliga undervisningen att fortsätta på distans. Vi har dock några undantag utifrån det stöd som riktats till att vi kan få använda Alnarp Campusområde som ”utomhuslokal” och därför kommer kursens första två veckor till stor del genomföras ute på campus i Alnarp. Även tisdagen den 14 september ses vi utomhus fast då i Malmö när vi besöker de platser som ingår som exempel i en av kursens uppgifter. När vi ses på Campus Alnarp och i Malmö så förhåller vi oss till Folkhälsomyndighetens råd och gör allt vi kan för att skapa möjligheter till rekommenderat avstånd mellan individer och uppmuntrar till säkra färdsätt mellan hem och utomhusövningar.

Kurserna består av följande 3 spår:

TEORI

… den kunskap och erfarenhet som skapar en slags ryggrad för hur du som student tar ansats till kursuppgifterna. Den finns tillgänglig för dig via en rad publikationer som kan nås via CANVAS och SLUNIK som nedladdningsbara pdf och som sammanställts i en litteraturlista (där finns angivet obligatorisk litteratur samt vilka som ingår i specifika kursuppgifter). Förutom publikationer bidrar även föreläsningar till en viktig byggsten för kursens teoretiska stomme.

Kursens teoretiska spår mynnar ut i en obligatorisk hemtentamen med inlämning den 28 oktober.

PRAKTIK

Under ca 6-7 veckor kommer vi att arbeta med Parkuppgiften där man i grupper först kommer att agera beställare för att sedan övergå till utförare. Som beställare kommer du att sätta dig in i hur man genomför en skötselmålsbeskrivning utifrån kvaliteter och funktioner och hur denna sedan ligger till grund för utföraren – det vill säga hur funktioner och kvalitéer på plats utvecklas genom specifika skötselinsatser och vad detta kan komma att kosta. Under dessa veckor kommer även GIS för ling-studenterna och Växtkännedom för lark-studenterna pareras med Parkuppgiften och föreläsningar som relaterar till rollen som beställare och utförare ges av yrkesverksamma inom bland annat kommun och konsultföretag. För GIS-modulen, som ges till ling-studenterna, kommer föreläsningar och övningar ges både på distans och från datorsalarna på biblioteket. För växtkännedom kommer samtliga övningar ges utomhus med handledning och som hemmastudier/eget arbete.

OPERATIONELLA ÖVNINGAR

Kursen inleds med en operationell övning som består i en skötseluppgift på Alnarps campusområde. Detta operationella kursspår syftar till att sammankoppla skötsel och gestaltning samt hur olika skötselinsatser kan bidra till olika kvaliteter och funktioner över tid och rum. Genom denna inledande skötseluppgift, samt övningen 'Sliding Doors' (den 20 och 21 september), hoppas vi kunna synliggöra hur skötsel och förvaltning fungerar som en slags katalysator till planering och design och hur det på så sätt är grunden till långsiktigheten för våra gröna miljöer.

KURSANSVARIGA OCH LÄRARLAG:

Kursansvarig för landskapsingenjörer är Karin Ingemansson och för landskapsarkitekter Johanna Deak Sjöman. Vi har ett övergripande ansvar och är examinatorer tillsammans med lärar-teamet: Thomas Randrup, Allan Gunnarsson, Christopher Klich, Pontus Runeke, Björn Wiström och Henrik Sjöman. Kamil Chojnowski är kurstekniker och kommer att ha kontakt med er genom CANVAS och kursens övningar, samt ses som en extra resurs om ni har frågor.

Väl mött den 30 augusti!

Karin och Johanna

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0352-10262 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0352

Läsåret 2022/2023

Landskapsförvaltning (LK0352-10023)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Landskapsförvaltning (LK0352-10347)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Landskapsförvaltning (LK0352-10137)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Landskapsförvaltning (LK0352-10210)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

LK0352 Landskapsförvaltning, 15,0 Hp

Park- and Landscape Management

Ämnen

Landskapsplanering Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Dynamisk skötseluppgift 1,5 0202
Parkuppgiften 6,0 0203
Växtkännedom 2,0 0204
Hemtentamen 5,5 0205

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt områdesbehörighet A3 som omfattar:- Matematik 3b alternativt Matematik 3c

- Naturkunskap 2

- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskaper och färdigheter vad avser park- och naturmarkförvaltning med särskild tyngdpunkt på organisatoriska och praktiska aspekter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva, motivera och utföra olika praktiska åtgärder samt förklara hur de påverkar förvaltningen av platsens eller landskapets funktion och karaktär.

- identifiera och analysera relevant vegetation som en central del av förvaltningen av grönytor.

- i grupp planera, genomföra, bearbeta och skriftligen redovisa en verklighetsbaserad skötseluppgift.

- förklara vilken betydelse förvaltningsskedena har för landskapsarkitektens yrkespraktik såväl på övergripande (visionär), som taktiska och mer detaljerad (praktisk) nivå

Innehåll

Kursen behandlar förvaltning av utemiljöer. I kursen knyts teoretiska kunskaper samman med praktiska erfarenheter.

Vid föreläsningar, övningar och litteraturstudier läggs en grund för mer tillämpade uppgifter.Genom teorier, fältstudier och exkursioner byggs en referensbild av förvaltningsproblematiken kring utemiljöer och lösningar på denna. Även kunskapsutveckling i vegetationskännedom och växtanvändning ingår i byggandet av denna referensbild.Samtliga erfarenheter ligger till grund för ett projektarbete som utgör en viktig stomme i kursen och som syftar till att ge studenten ett helhetsgrepp på förvaltning av offentliga miljöer.Det kan förekomma obligatoriska övningar, exkursioner och seminarier under kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig projektredovisning, litteraturseminarium samt redovisning av övningsuppgifter.

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Godkänt deltagande i litteraturseminarium.

Godkänd projektredovisning.

Godkända redovisningar av övningsuppgifter.◾Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.

◾Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

◾Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

◾För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 10 hp färdighetstränande poäng.

◾Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

◾Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. LITTERATURLISTA för kursens olika moment [LITTERATURLISTA för kursens olika moment] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0352/10262.2122/Litteraturlista.pdf)1) Nilsson et al. (2014) [Nilsson et al. (2014)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Nilsson_et_al_2014.pdf)1) Persson (1998) [Persson (1998)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Persson_1998.pdf)1) Persson et al (2009) [Persson et al (2009)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Persson_et_al_2009.pdf)1) Randrup_Östberg (2017) [Randrup_Östberg (2017)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Randrup_o_Ostberg_2017.pdf)1) Stoltz et al 2012 [Stoltz et al 2012] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Stoltz_et_al_2012.pdf)1) Wiström et al. (2009) [Wiström et al. (2009)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Wistrom_et_al_2009.pdf)1) Dempsey_Smith (2014) [Dempsey_Smith (2014)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Dempsey_o_Smith_2014_kap_2.pdf)1) Gunnarsson (2011) [Gunnarsson (2011)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Gunnarsson_2011.pdf)1) Gunnarsson et al. (2012) [Gunnarsson et al. (2012)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Gunnarsson_et_al_2012.pdf)1) Hammer (1996) [Hammer (1996)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Hammer_1996.pdf)1) Hovind_Holgersson 2021 [Hovind_Holgersson 2021] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0352/10262.2122/Hovind_och_Holgersen_2021.pdf)1) Jansson_Andersson (2018) [Jansson_Andersson (2018)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Jansson_o_Andersson_2018.pdf)1) Malmö stad (2006) [Malmö stad (2006)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0354/10102.2021/Malmo_stad_2006a.pdf)1) Jansson & Randrup 2020 [Jansson & Randrup 2020] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0352/10262.2122/Jansson_o_Randrup_2020.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsplanering Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0352 Anmälningskod: SLU-10262 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%