Ny sökning
LK0352

Landskapsförvaltning

Andra kursvärderingar för LK0352

Läsåret 2021/2022

Landskapsförvaltning (LK0352-10262) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Landskapsförvaltning (LK0352-10137) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Landskapsförvaltning (LK0352-10210) 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0352 Landskapsförvaltning, 15,0 Hp

Park- and Landscape Management

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Dynamisk skötseluppgift 1,50 1002
Parkuppgiften 6,00 1003
Växtkännedom 2,00 1004
Hemtentamen 5,50 1005

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskaper och färdigheter vad avser park- och naturmarkförvaltning med särskild tyngdpunkt på organisatoriska och praktiska aspekter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva, motivera och utföra olika praktiska åtgärder samt förklara hur de påverkar förvaltningen av platsens eller landskapets funktion och karaktär.
- identifiera och analysera relevant vegetation som en central del av förvaltningen av grönytor.
- i grupp planera, genomföra, bearbeta och skriftligen redovisa en verklighetsbaserad skötseluppgift.
- förklara vilken betydelse förvaltningsskedena har för landskapsarkitektens yrkespraktik såväl på övergripande (visionär), som taktiska och mer detaljerad (praktisk) nivå

Innehåll

Kursen behandlar förvaltning av utemiljöer. I kursen knyts teoretiska kunskaper samman med praktiska erfarenheter.
Vid föreläsningar, övningar och litteraturstudier läggs en grund för mer tillämpade uppgifter.

Genom teorier, fältstudier och exkursioner byggs en referensbild av förvaltningsproblematiken kring utemiljöer och lösningar på denna. Även kunskapsutveckling i vegetationskännedom och växtanvändning ingår i byggandet av denna referensbild.

Samtliga erfarenheter ligger till grund för ett projektarbete som utgör en viktig stomme i kursen och som syftar till att ge studenten ett helhetsgrepp på förvaltning av offentliga miljöer.

Det kan förekomma obligatoriska övningar, exkursioner och seminarier under kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig projektredovisning, litteraturseminarium samt redovisning av övningsuppgifter.
Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
Godkänt deltagande i litteraturseminarium.
Godkänd projektredovisning.
Godkända redovisningar av övningsuppgifter.

◾Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
◾Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
◾Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
◾För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 10 hp färdighetstränande poäng.
◾Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
◾Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0352 Anmälningskod: SLU-10347 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%