Ny sökning
LK0353

Vegetationsbyggnad - material och projektering

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0353

Läsåret 2021/2022

Vegetationsbyggnad - material och projektering (LK0353-20139)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Vegetationsbyggnad - material och projektering (LK0353-20068)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Vegetationsbyggnad - material och projektering (LK0353-20107)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

LK0353 Vegetationsbyggnad - material och projektering, 15,0 Hp

Landscape Design - material and construction

Ämnen

Landskapsarkitektur Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtkännedom 5,0 0202
Projektering 3,0 0203
Vegetationsbyggnad 4,0 0204
Godkännande av obligatoriska moment (85%) 3,0 0205

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i landskapsarkitektur eller landskapsplanering

Mål

Kursens syfte är att ge studenten kunskaper och färdigheter inom vegetationsbyggnadens och växtkännedomens områden som är fundamentala vid gestaltning, projektering, anläggning, skötsel och utveckling av växtmiljöer.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:-identifiera och namnge ett bassortiment av vintergröna lignoser respektive lövfällande lignoser på bar kvist-göra medvetna val av ingående växtmaterial, växtsubstrat och växtbäddar med fokus på ståndort, kvalitet, växtzon, funktion och skötsel samt kunna argumentera för och motivera dessa val-med datorstöd bearbeta ett gestaltningsförslag till bygg- och kalkylerbara handlingar med avseende på växter och växtbäddar

-reflektera över gestaltnings- och anläggningsprocessen

Innehåll

Kursen innehåller dels grundläggande växtkännedomsmoment, dels studier och övningar där växtkunskapen prövas och utvecklas i vegetationsbyggnads- och växtkompositionshänseende. Växtkännedomen koncentreras till de vedartade växternas vinterutseende, handelskvaliteter, och ståndortsegenskaper. Kursen behandlar projektering och bygghandlingar och knyter därför an till föregående markbyggnadskurs. Kunskaperna om de enskilda växternas egenskaper och behov tillgodogörs till stora delar i fält och tillämpas därefter i projektform samt i övriga vegetationsbyggnads- och växtkompositionsmoment. Under dessa betonas de förutsättningar som krävs för att komponera, anlägga och utveckla olika typer av vegetationssystem och de egenskaper som kännetecknar systemen/kompositionerna vad gäller markkrav, klimatkrav, dynamik, skötselbehov, upplevelsevärden mm. Andra moment som behandlas i kursen är utformning av skelettjordar och ekosystemtjänster i urban miljö.Seminarier, exkursioner, övningar och projektarbete är obligatoriska.Kursen ger 10 färdighetstränande poäng.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande i obligatoriska moment

Godkänt projektarbete

Godkänd växttentamen

Godkända redovisningar av övningsuppgifter
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0142

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Biologi
Kurskod: LK0353 Anmälningskod: SLU-20014 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%