Ny sökning
LK0354

Skötsel av grönytor och naturmarker

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskaper och färdigheter vad avser skötsel av grönytor och naturmarker med särskild tyngdpunkt på taktiska och skötselanknutna aspekter. Praktiska moment, exkursioner och föreläsningar kopplas samman med teori kring hur vi långsiktigt utvecklar en strategisk förvaltning den gröna infrastrukturen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva, analysera och utvärdera utemiljö inom tätorten och ge förslag till skötsel och utveckling av densamma
- beskriva och analysera skötselns genomförande och föreslå metoder för detta samt värdera skötseln utifrån ett miljöperspektiv
- förklara manuella skötselmoment knutna till vegetation
- i grupp planera, genomföra, bearbeta och skriftligen redovisa en verklighetsbaserad skötseluppgift
- översiktligt beskriva landskapsingenjörens yrkeskontext.

Andra kursvärderingar för LK0354

Läsåret 2021/2022

Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354-10285) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354-10102) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354-10094) 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0354 Skötsel av grönytor och naturmarker, 15,0 Hp

Maintenance of green areas and natural land

Kursplan fastställd

2018-12-07

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Dynamisk skötseluppgift 1,50 1002
Parkuppgiften 6,00 1003
GIS 2,00 1004
Hemtentamen 5,50 1005

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp i landskapsingenjörsprogrammet.

Mål

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskaper och färdigheter vad avser skötsel av grönytor och naturmarker med särskild tyngdpunkt på taktiska och skötselanknutna aspekter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva, analysera och utvärdera utemiljö inom tätorten och ge förslag till skötsel och utveckling av densamma
- beskriva och analysera skötselns genomförande och föreslå metoder för detta samt värdera skötseln utifrån ett miljöperspektiv
- förklara manuella skötselmoment knutna till vegetation
- i grupp planera, genomföra, bearbeta och skriftligen redovisa en verklighetsbaserad skötseluppgift
- översiktligt beskriva landskapsingenjörens yrkeskontext.

Innehåll

Kursen behandlar skötsel av utemiljöer. I kursen knyts teoretiska kunskaper samman med praktiska erfarenheter.
Vid föreläsningar, övningar och litteraturstudier läggs en grund för mer tillämpade uppgifter.
Genom teorier, fältstudier och exkursioner byggs en referensbild av skötselproblematiken kring utemiljöer och lösningar på denna. Några vegetationsrelaterade, praktiskbetonade övningar genomförs under handledning. Även kunskapsutveckling i användandet av GIS i förvaltning och skötsel ingår till att bygga denna referensbild. Växtskydd ingår i kursen för att ge en kunskapsutveckling i växtanvändning för en hållbar skötsel och förvaltning. Samtliga erfarenheter ligger till grund för det projektarbete som utgör en viktig stomme i kursen och som har syftet att ge studenten ett helhetsgrepp på skötsel av offentliga miljöer.

Det kan förekomma obligatoriska övningar, exkursioner och seminarium under kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen. Godkänt projektarbete och godkända muntliga presentationer. Deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0195
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0354 Anmälningskod: SLU-10026 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%